ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುರೇಜ್ಯಾ ವಿಶಾಲಾ ಸುಭದ್ರಾ ಮನೋಜ್ಞಾ
ರಮಾ ಶ್ರೀಪದಾ ಮಂತ್ರರೂಪಾ ವಿವಂದ್ಯಾ.
ನವಾ ನಂದಿನೀ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಸುನೇತ್ರಾ
ಸದಾ ಭಾವಿತವ್ಯಾ ಸುಹರ್ಷಪ್ರದಾ ಮಾ.
ಅಚ್ಯುತಾಂ ಶಂಕರಾಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಂ ಸುಮಾಂ
ಶ್ರೀಕರಾಂ ಸಾಗರಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ಮುದಾ.
ಸುಪ್ರಭಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯದಾಂ
ಸನ್ನಮಾಮ್ಯುತ್ತಮಾಂ ಶ್ರೇಯಸೀಂ ವಲ್ಲಭಾಂ.
ಜಯದಯಾ ಸುರವಂದಿತಯಾ ಜಯೀ
ಸುಭಗಯಾ ಸುಧಯಾ ಚ ಧನಾಧಿಪಃ.
ನಯದಯಾ ವರದಪ್ರಿಯಯಾ ವರಃ
ಸತತಭಕ್ತಿನಿಮಗ್ನಜನಃ ಸದಾ.
ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ದಾತ್ರ್ಯೈ ಸಜ್ಜನಾಮೋದನಾಯೈ
ಭೂಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಮಾತ್ರೇ ಕ್ಷೀರವಾರ್ಯುದ್ಭವಾಯೈ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ಮಾಯೈ ಶುದ್ಧಗೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ
ವಂದ್ಯಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಸ್ತೇ.
ನ ವೈ ಪರಾ ಮಾತೃಸಮಾ ಮಹಾಶ್ರಿಯಾಃ
ನ ವೈ ಪರಾ ಧಾನ್ಯಕರೀ ಧನಶ್ರಿಯಾಃ.
ನ ವೇದ್ಮಿ ಚಾನ್ಯಾಂ ಗರುಡಧ್ವಜಸ್ತ್ರಿಯಾಃ
ಭಯಾತ್ಖಲಾನ್ಮೂಢಜನಾಚ್ಚ ಪಾಹಿ ಮಾಂ.
ಸರಸಿಜದೇವ್ಯಾಃ ಸುಜನಹಿತಾಯಾಃ
ಮಧುಹನಪತ್ನ್ಯಾಃ ಹ್ಯಮೃತಭವಾಯಾಃ.
ಋತುಜನಿಕಾಯಾಃ ಸ್ತಿಮಿತಮನಸ್ಯಾಃ
ಜಲಧಿಭವಾಯಾಃ ಹ್ಯಹಮಪಿ ದಾಸಃ.
ಮಾಯಾಂ ಸುಷಮಾಯಾಂ ದೇವ್ಯಾಂ ವಿಮಲಾಯಾಂ
ಭೂತ್ಯಾಂ ಜನಿಕಾಯಾಂ ತೃಪ್ತ್ಯಾಂ ವರದಾಯಾಂ.
ಗುರ್ವ್ಯಾಂ ಹರಿಪತ್ನ್ಯಾಂ ಗೌಣ್ಯಾಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತಿರ್ಮಮ ಜೈತ್ರ್ಯಾಂ ನೀತ್ಯಾಂ ಕಮಲಾಯಾಂ.
ಅಯಿ ತಾಪನಿವಾರಿಣಿ ವೇದನುತೇ
ಕಮಲಾಸಿನಿ ದುಗ್ಧಸಮುದ್ರಸುತೇ.
ಜಗದಂಬ ಸುರೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ವರೇ
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಜನಮೋಹಿನಿ ಮೇ.

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |