ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕ್ಷೀರಸಿಂಧುಸುತಾಂ ದೇವೀಂ ಕೋಟ್ಯಾದಿತ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಂ|
ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ|
ವರದಾಂ ಧನದಾಂ ನಂದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾಶತ್ಕನಕಸ್ರಜಾಂ|
ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ|
ಆದ್ಯಂತರಹಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಹರೇರುರಸಿ ಸ್ಥಿತಾಂ|
ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ|
ಪದ್ಮಾಸನಸಮಾಸೀನಾಂ ಪದ್ಮನಾಭಸಧರ್ಮಿಣೀಂ|
ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ|
ದೇವಿದಾನವಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾಂ ಸೇವಕಾಶ್ರಯಾಂ|
ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ|
ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯಾ ನುತಿಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠತ್ಯಥ ಯತ್ನತಃ|
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರಭುತಾಂ ಪ್ರೀತಿಂ ಧನಂ ಮಾನಂ ಜನೋ ಧ್ರುವಂ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |