ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮಾ ಕಮಲಾ ಮುಕುಂದಮಹಿಷೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರೀ
ಮಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಸುತಾ ವಿರಿಂಚಿಜನನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರೋಜಾಸನಾ.
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೇತಿ ಸತತಂ ನಾಮಾನಿ ಯೇ ದ್ವಾದಶ
ಪ್ರಾತಃ ಶುದ್ಧತರಾಃ ಪಠಂತ್ಯಭಿಮತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಲಭಂತೇ ಶುಭಾನ್.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ರಾಜಾರಾಮ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಜಾರಾಮ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮಹಾವೀರಂ ಶೂರಂ ಹನೂಮಚ್ಚಿತ್ತೇಶಂ. ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಂ ಧೀರಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಂ. ಜನಾನಂದೇ ರಮ್ಯಂ ನಿತಾಂತಂ ರಾಜೇಂದ್ರಂ. ಜಿತಾಮಿತ್ರಂ ವೀರಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಂ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀಶಂ ಧನುರ್ಹಸ್ತಂ ಧುರ್ಯಂ. ಮಹೋರಸ್ಕಂ ಧನ್ಯಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಂ. ಮಹಾಮಾಯಂ ಮುಖ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಣುಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ. ಕೃಪಾಲುಂ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ಭಜೇ ನ

Click here to know more..

ಶಬರೀಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಬರೀಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂಕಾರಮೃತ- ಬಿಂದುಸುಂದರತನುಂ ಮೋಹಾಂಧಕಾರಾರುಣಂ ದೀನಾನಾಂ ಶರಣಂ ಭವಾಬ್ಧಿತರಣಂ ಭಕ್ತೈಕಸಂರಕ್ಷಣಂ. ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ಶಬರೀಶ ದಿವ್ಯಕರುಣಾ- ಪೀಯೂಷವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ ದೃಷ್ಟ್ಯೋಪೋಷಿತಯಾ ಪಿಬನ್ನಯಿ ವಿಭೋ ಧನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಧನ್ಯಾಽಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಘ್ರೂಂಕಾರಾತ್ಮಕಮುಗ್ರ- ಭಾವವಿಲಸದ್ರೂಪಂ ಕರಾಗ್ರೋಲ್ಲಸತ್- ಕೋದಂಡಾಧಿಕಚಂಡ- ಮಾಶುಗ

Click here to know more..

ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಸಮಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸೂರ್ಯೇಣಾಹ್ನಾ ರಾತ್ರೀ ಸಮಾವತೀ । ಕೃಣೋಮಿ ಸತ್ಯಮೂತಯೇಽರಸಾಃ ಸಂತು ಕೃತ್ವರೀಃ ॥1॥

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |