ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಸ್ಯಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಪೂರ್ವಕಾಃ.
ಸುರಾಃ ಸ್ವೀಯಪದಾನ್ಯಾಪುಃ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು.
ಯಾಽನಾದಿಕಾಲತೋ ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾ.
ಅನಾದ್ಯನುಗ್ರಹಾದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸೀದತು.
ದೇಶತಃ ಕಾಲತಶ್ಚೈವ ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಾ ಚ ತೇನ ಯಾ.
ತಥಾಽಪ್ಯನುಗುಣಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು.
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋಽಧಿಕಂ ಪಾತ್ರಂ ಕೇಶವಾನುಗ್ರಹಸ್ಯ ಯಾ.
ಜನನೀ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು.
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾ ಯಸ್ಯಾ ಮಂದಕಟಾಕ್ಷತಃ.
ಭವಂತಿ ವಲ್ಲಭಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು.
ಯದುಪಾಸನಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಾದಿಕಾನ್ ಗುಣಾನ್.
ಸಮಾಪ್ನುವಂತಿ ಮುನಯಃ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು.
ಅನಾಲೋಚ್ಯಾಽಪಿ ಯಜ್ಜ್ಞಾನಮೀಶಾದನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವದಾ.
ಸಮಸ್ತವಸ್ತುವಿಷಯಂ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು.
ಅಭೀಷ್ಟದಾನೇ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯಿತಾ ತು ಯಾ.
ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ದದಾತ್ವಿಷ್ಟಮೃಜುಸಂಘಸಮರ್ಚಿತಾ.
ಏತಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ನರಃ.
ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಲಭತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |