கிராதாஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ப்ரத்யர்திவ்ராத- வக்ஷ꞉ஸ்தலருதிர- ஸுராபானமத்தம் ப்ருஷத்கம்
சாபே ஸந்தாய திஷ்டன் ஹ்ருதயஸரஸிஜே மாமகே தாபஹந்தா.
பிஞ்சோத்தம்ஸ꞉ ஶரண்ய꞉ பஶுபதிதனயோ நீரதாப꞉ ப்ரஸன்னோ
தேவ꞉ பாயாதபாயா- ச்சபரவபுரஸௌ ஸாவதான꞉ ஸதா ந꞉.
ஆகேடாய வனேசரஸ்ய கிரிஜாஸக்தஸ்ய ஶம்போ꞉ ஸுத-
ஸ்த்ராதும் யோ புவனம் புரா ஸமஜனி க்யாத꞉ கிராதாக்ருதி꞉.
கோதண்டச்சுரிகாதரோ கனரவ꞉ பிஞ்சாவதம்ஸோஜ்ஜ்வல꞉
ஸ த்வம் மாமவ ஸர்வதா ரிபுகணத்ரஸ்தம் தயாவாரிதே.
யோ மாம் பீடயதி ப்ரஸஹ்ய ஸததம் தேவ த்வதேகாஶ்ரயம்
பித்வா தஸ்ய ரிபோருரஶ்சுரிகயா ஶாதாக்ரயா துர்மதே꞉.
தேவ த்வத்கரபங்கஜோ- ல்லஸிதயா ஶ்ரீமத்கிராதாக்ருதே
தத்ப்ராணான் விதராந்தகாய பகவன் காலாரிபுத்ராஞ்ஜஸா.
வித்தோ மர்மஸு துர்வசோபிரஸதாம் ஸந்தப்தஶல்யோபமை-
ர்த்ருப்தானாம் த்விஷதாமஶாந்தமனஸாம் கின்னோ(அ)ஸ்மி யாவத் ப்ருஶம்.
தாவத்த்வம் சுரிகாஶராஸன- தரஶ்சித்தே மமாவிர்பவன்
ஸ்வாமின் தேவ கிராதரூப ஶமய ப்ரத்யர்திகர்வம் க்ஷணாத்.
ஹர்தும் வித்தமதர்மதோ மம ரதாஶ்சோராஶ்ச யே துர்ஜனா-
ஸ்தேஷாம் மர்மஸு தாடயாஶு விஶிகைஸ்த்வத்- கார்முகாந்நி꞉ஸ்ருதை꞉.
ஶாஸ்தாரம் த்விஷதாம் கிராதவபுஷம் ஸர்வார்ததம் த்வாம்ருதே
பஶ்யாம்யத்ர புராரிபுத்ர ஶரணம் நான்யம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்ம்யஹம்.
யக்ஷப்ரேதபிஶாச- பூதனிவஹா து꞉கப்ரதா பீஷணா
பாதந்தே நரஶோணிதோத்ஸுகதியோ யே மாம் ரிபுப்ரேரிதா꞉.
சாபஜ்யா- நினதைஸ்த்வமீஶ ஸகலான் ஸம்ஹ்ருத்ய துஷ்டக்ரஹான்
கௌரீஶாத்மஜ தைவதேஶ்வர கிராதாகார ஸம்ரக்ஷ மாம்.
த்ரோக்தும் யே நிரதா꞉ த்வதீயபத- பத்மைகாந்தபக்தாய மே
மாயாச்சன்னகலேவரா- ஶ்ருவிஷதாநாத்யை꞉ ஸதா கர்மபி꞉.
வஶ்யஸ்தம்பன- மாரணாதிகுஶல- ப்ராரம்பதக்ஷானரீன்
துஷ்டான் ஸம்ஹர தேவதேவ ஶபராகார த்ரிலோகேஶ்வர.
தன்வா வா மனஸா கிராபி ஸததம் தோஷம் சிகீர்ஷந்த்யலம்
த்வத்பாதப்ரணதஸ்ய மே நிரபராதஸ்யாபி யே மானவா꞉.
ஸர்வான் ஸம்ஹர தான் கிரீஶஸுத மே தாபத்ரயௌகானபி
த்வாமேகம் ஶபராக்ருதே பயஹரம் நாதம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்ம்யஹம்.
க்லிஷ்டோ ராஜபடைஸ்ததாபி பரிபூதோ(அ)ஹம் கலை꞉ ஶத்ருபி-
ஶ்சான்யைர்கோரதரை- ர்விபஜ்ஜலநிதௌ மக்னோ(அ)ஸ்மி து꞉காதுர꞉.
ஹா ஹா கிம் கரவை விபோ ஶபரவேஷம் த்வாமபீஷ்டார்ததம்
வந்தே(அ)ஹம் பரதைவதம் குரு க்ருபாநாதார்தபந்தோ மயி.
ஸ்தோத்ரம் ய꞉ ப்ரஜபேத் ப்ரஶாந்தகரணைர்நித்யம் கிராதாஷ்டகம்
ஸ꞉ க்ஷிப்ரம் வஶகான் கரோதி ந்ருபதீனாபத்த- வைரானபி.
ஸம்ஹ்ருத்யாத்மவிரோதின꞉ கலஜனான் துஷ்டக்ரஹானப்யஸௌ
யாத்யந்தே யமதூதபீதிரஹிதோ திவ்யாம் கதிம் ஶாஶ்வதீம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |