ஹரிஹரபுத்ர அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஹரிவராஸனம் விஶ்வமோஹனம்
ஹரிததீஶ்வர- மாராத்யபாதுகம்.
அரிவிமர்தனம் நித்யனர்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஶ்ரயே.
ஶரணகீர்தனம் பக்தமானஸம்
பரணலோலுபம் நர்தனாலஸம்.
அருணபாஸுரம் பூதநாயகம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஶ்ரயே.
ப்ரணயஸத்யகம் ப்ராணநாயகம்
ப்ரணதகல்பகம் ஸுப்ரபாஞ்சிதம்.
ப்ரணவமந்திரம் கீர்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஶ்ரயே.
துரகவாஹனம் ஸுந்தரானனம்
வரகதாயுதம் வேதவர்ணிதம்.
குருக்ருபாகரம் கீர்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஶ்ரயே.
த்ரிபுவனார்சிதம் தேவதாத்மகம்
த்ரிநயனப்ரபும் திவ்யதேஶிகம்.
த்ரிதஶபூஜிதம் சிந்திதப்ரதம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஶ்ரயே.
பவபயாபஹம் பாவுகாவஹம்
புவநமோஹனம் பூதிபூஷணம்.
தவலவாஹனம் திவ்யவாரணம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஶ்ரயே.
கலம்ருதுஸ்மிதம் ஸுந்தரானனம்
கலபகோமலம் காத்ரமோஹனம்.
கலபகேஸரீ- வாஜிவாஹனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஶ்ரயே.
ஶ்ரிதஜனப்ரியம் சிந்திதப்ரதம்
ஶ்ருதிவிபூஷணம் ஸாதுஜீவனம்.
ஶ்ருதிமனோஹரம் கீதலாலஸம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஶ்ரயே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |