ദേവീ മാഹാത്മ്യം - ന്യാസങ്ങളും നവാര്‍ണ്ണ മന്ത്രവും

18.0K

Comments

aa4wx
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കും 🙏 -.ശ്രീകുമാരി

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഉപകാരപ്രദമാണ്. -ഹരി മോഹൻ

കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം❤️😇 -വിജയകുമാർ

ഈ മന്ത്രം ധൈര്യവും ഉണർവും നൽകുന്നു. 🌷 -സതി നായർ

Read more comments

എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന പേരിന്‍റെയര്‍ഥം?

കുരുവംശം പരിക്ഷീണമായ അവസ്ഥയില്‍ പിറന്നവന്‍.

സത്യം പരം ധീമഹി എന്നതിലെ സത്യം എന്താണ്?

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ പരമമായ സത്യം.

Quiz

വാല്മീകി രാമായണം എഴുതിയ സമയത്ത് ശ്രീരാമന്‍ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നോ ?

ഓം അസ്യ ശ്രീനവാർണമന്ത്രസ്യ . ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാ-ഋഷയഃ . ഗായത്ര്യുഷ്ണിഗനുഷ്ടുഭശ്ഛന്ദാംസി . ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീമഹാകാലീമഹാസരസ്വത്യോ ദേവതാഃ . നന്ദാശാകംഭരീഭീമാഃ ശക്തയഃ . രക്തദന്തികാദുർഗാഭ്രാമര്യോ ബീജാനി . അഗ്നിവായുസൂര്യാസ്തത്ത്....

ഓം അസ്യ ശ്രീനവാർണമന്ത്രസ്യ . ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്രാ-ഋഷയഃ . ഗായത്ര്യുഷ്ണിഗനുഷ്ടുഭശ്ഛന്ദാംസി . ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീമഹാകാലീമഹാസരസ്വത്യോ ദേവതാഃ . നന്ദാശാകംഭരീഭീമാഃ ശക്തയഃ . രക്തദന്തികാദുർഗാഭ്രാമര്യോ ബീജാനി . അഗ്നിവായുസൂര്യാസ്തത്ത്വാനി . ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീമഹാകാലീമഹാസരസ്വതീപ്രീത്യർഥം ജപേ വിനിയോഗഃ . ബ്രഹ്മവിഷ്ണുരുദ്ര-ഋഷിഭ്യോ നമഃ ശിരസി . ഗായത്ര്യുഷ്ണിഗനുഷ്ടുപ്ഛന്ദോഭ്യോ നമോ മുഖേ . ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീമഹാകാലീമഹാസരസ്വതീദേവതാഭ്യോ നമോ ഹൃദി . നന്ദാശാകംഭരീഭീമാശക്തിഭ്യോ നമോ ദക്ഷിണസ്തനേ . രക്തദന്തികാദുർഗാഭ്രാമരീബീജേഭ്യോ നമോ വാമസ്തനേ . അഗ്നിവായുസൂര്യസ്തത്ത്വേഭ്യോ നമോ നാഭൗ . അഥൈകാദശന്യാസാഃ . ഓം അം നമോ ലലാടേ . ഓം ആം നമോ മുഖവൃത്തേ . ഓം ഇം നമോ ദക്ഷിണനേത്രേ . ഓം ഈം നമോ വാമനേത്രേ . ഓം ഉം നമോ ദക്ഷിണകർണേ . ഓം ഊം നമോ വാമകർണേ . ഓം ഋം നമോ ദക്ഷിണനസി . ഓം ൠം നമോ വാമനസി . ഓം ലൃം നമോ ദക്ഷിണഗണ്ഡേ . ഓം ലൄ നമോ വാമഗണ്ഡേ . ഓം ഏം നമോ ഉർധ്വേഷ്ഠേ . ഓം ഐം നമോഽധരോഷ്ഠേ . ഓം ഓം നമ ഉർധ്വദന്തപങ്ക്തൗ . ഓം ഔം നമോഽധോദന്തപങ്ക്തൗ . ഓം അം നമഃ ശിരസി . ഓം അഃ നമോ മുഖേ . ഓം കം നമോ ദക്ഷബാഹുമൂലേ . ഓം ഖം നമോ ദക്ഷകൂർപരേ . ഓം ഗം നമോ ദക്ഷമണിബന്ധേ . ഓം ഘം നമോ ദക്ഷാംഗുലിമൂലേ . ഓം ങം നമോ ദക്ഷാംഗുല്യഗ്രേ . ഓം ചം നമോ ദക്ഷബാഹുമൂലേ . ഓം ഛം നമോ വാമകൂർപരേ . ഓം ജം നമോ വാമമണിബന്ധേ . ഓം ഝം നമോ വാമാംഗുലിമൂലേ . ഓം ഞം നമോ വാമാംഗുല്യഗ്രേ . ഓം ടം നമോ ദക്ഷപാദമൂലേ . ഓം ഠം നമോ ദക്ഷജാനുനി . ഓം ഡം നമോ ദക്ഷഗുൽഫേ . ഓം ഢം നമോ ദക്ഷപാദാംഗുലിമൂലേ . ഓം ണം നമോ ദക്ഷപാദാംഗുല്യഗ്രേ . ഓം തം നമോ വാമപാദമൂലേ . ഓം ഥം നമോ വാമജാനുനി . ഓം ദം നമോ വാമഗുൽഫേ . ഓം ധം നമോ വാമപാദാംഗുലിമൂലേ . ഓം നം നമോ വാമപാദാംഗുല്യഗ്രേ . ഓം പം നമോ ദക്ഷപാർശ്വേ . ഓം ഫം നമോ വാമപാർശ്വേ . ഓം ബം നമഃ പൃഷ്ഠേ . ഓം ഭം നമോ നാഭൗ . ഓം മം നമോ ജഠരേ . ഓം യം നമോ ഹൃദി . ഓം രം നമോ ദക്ഷാംസേ . ഓം ലം നമഃ കകുദി . ഓം വം നമോ വാമാംസേ . ഓം ശം നമോ ഹൃദാദിദക്ഷഹസ്താന്തേ . ഓം ഷം നമോ ഹൃദാദിവാമഹസ്താന്തേ . ഓം ശം നമോ ഹൃദാദിദക്ഷപാദാന്തേ . ഓം ഹം നമോ ഹൃദാദിവാമപാദാന്തേ . ഓം ളം നമോ ജഠരേ . ഓം ക്ഷം നമോ മുഖേ . ഇതി മാതൃകാന്യാസോ ദേവസാരൂപ്യപ്രദഃ പ്രഥമഃ .
ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – കനിഷ്ഠയോഃ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – അനാമികയോഃ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – മധ്യമയോഃ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – തർജന്യോഃ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – അംഗുഷ്ഠയോഃ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – കരമധ്യേ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – കരപൃഷ്ഠേ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – മണിബന്ധയോഃ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – കൂർപരയോഃ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – ഹൃദയായ നമഃ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – ശിരസേ സ്വാഹാ . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – ശിഖായൈ വഷട് . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – കവചായ ഹും . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – നേത്രത്രയായ വൗഷട് . ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം നമഃ – അസ്ത്രായ ഫട് . ഇതി സാരസ്വതോ ജാഡ്യവിനാശകോ ദ്വിതീയഃ .
ഓം ഹ്രീം ബ്രാഹ്മീ പൂർവസ്യാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം മാഹേശ്വരീ ആഗ്നേയ്യാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം കൗമാരീ ദക്ഷിണസ്യാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം വൈഷ്ണവീ നൈർഋത്യാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം വാരാഹീ പശ്ചിമായാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം ഇന്ദ്രാണീ വായവ്യാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം ചാമുണ്ഡാ ഉത്തരസ്യാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം മഹാലക്ഷ്മീ ഐശാന്യാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം യോനേശ്വരീ ഊർധ്വാം മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം സപ്തദ്വീപേശ്വരീ ഭൂമൗ മാം പാതു . ഓം ഹ്രീം കാമേശ്വരീ പാതാലേ മാം പാതു . ഇതി മാതൃഗണന്യാസസ്ത്രൈലോക്യവിജയപ്രദസ്തൃതീയഃ . ഓം കമലാങ്കുശമണ്ഡിതാ നന്ദജാ പൂർവാംഗം മേ പാതു . ഓം ഖഡ്ഗപാത്രധരാ രക്തദന്തികാ ദക്ഷിണാംഗം മേ പാതു . ഓം പുഷ്പപല്ലവസംയുതാ ശാകംഭരീ പശ്ചിമാംഗം മേ പാതു . ഓം ധനുർബാണകരാ ദുർഗാ വാമാംഗം മേ പാതു . ഓം ശിരഃപാത്രകരാ ഭീമാ മസ്തകാച്ചരണാവധി മാം പാതു . ഓം ചിത്രകാന്തിഭൃദ് ഭ്രാമരീ പാദാദിമസ്തകാന്തം മേ പാതു . ഇതി ജരാമൃത്യുഹരോ നന്ദജാദിന്യാസശ്ചതുർഥഃ . ഓം പാദാദിനാഭിപര്യന്തം ബ്രഹ്മാ മാം പാതു . ഓം നാഭേർവിശുദ്ധിപര്യന്തം ജനാർദനോ മാം പാതു . ഓം വിശുദ്ധേർബ്രഹ്മരന്ധ്രാന്തം രുദ്രോ മാം പാതു . ഓം ഹംസോ മേ പദദ്വയം മേ പാതു . ഓം വൈനതേയഃ കരദ്വയം മേ പാതു . ഓം ഋഷഭശ്ചക്ഷുഷീ മേ പാതു . ഓം ഗജാനനഃ സർവാംഗം മേ പാതു . ഓം ആനന്ദമയോ ഹരിഃ പരാഽപരൗ ദേഹഭാഗൗ മേ പാതു . ഇതി സർവകാമപ്രദോ ബ്രഹ്മാദിന്യാസഃ പഞ്ചമഃ .
ഓം അഷ്ടാദശഭുജാ ലക്ഷ്മീർമധ്യഭാഗം മേ പാതു . ഓം അഷ്ടഭുജാ മഹാസരസ്വതീ ഊർധ്വഭാഗം മേ പാതു . ഓം ദശഭുജാ മഹാകാലീ അധോഭാഗം മേ പാതു . ഓം സിംഹോ ഹസ്തദ്വയം മേ പാതു . ഓം പരഹംസോഽക്ഷിയുഗം മേ പാതു . ഓം മഹിഷാരൂഢോ യമഃ പദദ്വയം മേ പാതു . ഓം മഹേശശ്ചണ്ഡികയുക്തഃ സർവാംഗം മേ പാതു . ഇതി മഹാലക്ഷ്മ്യാദിന്യാസഃ സദ്ഗതിപ്രദഃ ഷഷ്ഠഃ . ഓം ഐം നമോ ബ്രഹ്മരന്ധ്രേ . ഓം ഹ്രീം നമോ ദക്ഷിണനേത്രേ . ഓം ക്ലീം നമോ വാമനേത്രേ . ഓം ജാം നമോ ദക്ഷിണകർണേ . ഓം മും നമോ വാമകർണേ . ഓം ഡാം നമോ ദക്ഷിണനാസാപുടേ . ഓം യൈം നമോ വാമനാസാപുടേ . ഓം വിം നമോ മുഖേ . ഓം ചേം നമോ ഗുഹ്യേ . ഇതി മൂലാക്ഷരന്യാസോ രോഗക്ഷയകരഃ സപ്തമഃ . ഓം ചേം നമോ ഗുഹ്യേ . ഓം വിം നമോ മുഖേ . ഓം യൈം നമോ വാമനാസാപുടേ . ഓം ഡാം നമോ ദക്ഷിണനാസാപുടേ . ഓം മും നമോ വാമകർണേ . ഓം ജാം നമോ ദക്ഷകർണേ . ഓം ക്ലീം നമോ വാമനേത്രേ . ഓം ഹ്രീം നമോ ദക്ഷനേത്രേ . ഓം ഐം നമോ ബ്രഹ്മരന്ധ്രേ . ഇതി വിലോമാക്ഷരന്യാസഃ സർവദുഃഖനാശകോഽഷ്ടമഃ .
മൂലമുച്ചാര്യ . അഷ്ടവാരം വ്യാപകം കുര്യാത് . ഇതി ദേവതാപ്രാപ്തികരോ മൂലവ്യാപകോ നവമഃ . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ – ഹൃദയായ നമഃ . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ – ശിരസേ സ്വാഹാ . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ – ശിഖായൈ വഷട് . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ – നേത്രത്രയായ വൗഷട് . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ – കവചായ ഹും . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ – അസ്ത്രായ ഫട് . ഇതി മൂലഷഡംഗന്യാസസ്ത്രൈലോക്യവശകരോ ദശമഃ .
ഓം ഖഡ്ഗിണീ ശൂലിനീ ഘോരാ ഗദിനീ ചക്രിണീ തഥാ .
ശംഖിനീ ചാപിണീ ബാണഭുശുണ്ഡീപരിഘായുധാ .
സൗമ്യാ സൗമ്യതരാഽശേഷസൗമ്യേഭ്യസ്ത്വതിസുന്ദരീ .
പരാഽപരാണാം പരമാ ത്വമേവ പരമേശ്വരീ .
യച്ച കിഞ്ചിത് ക്വചിദ്വസ്തു സദസദ്വാഽഖിലാത്മികേ .
തസ്യ സർവസ്യ യാ ശക്തിഃ സാ ത്വം കിം സ്തൂയതേ മയാ .
യയാ ത്വയാ ജഗത്സ്രഷ്ടാ ജഗത്പാത്യത്തി യോ ജഗത് .
സോഽപി നിദ്രാവശം നീതഃ കസ്ത്വാം സ്തോതുമിഹേശ്വരഃ .
വിഷ്ണുഃ ശരീരഗ്രഹണമഹമീശാന ഏവ ച .
കാരിതാസ്തേ യതോഽതസ്ത്വാം കഃ സ്തോതും ശക്തിമാൻ ഭവേത് .
ആദ്യം വാഗ്ബീജം കൃഷ്ണപരം ധ്യാത്വാ സർവാംഗേ വിന്യസാമി .
ഓം ശൂലേന പാഹി നോ ദേവി പാഹി ഖഡ്ഗേന ചാംബികേ .
ഘണ്ടാസ്വനേന നഃ പാഹി ചാപജ്യാനിഃസ്വനേന ച .
പ്രാച്യാം രക്ഷ പ്രതീച്യാം ച ചണ്ഡികേ രക്ഷ ദക്ഷിണേ .
ധാരണേനാത്മശൂലസ്യ ഉത്തരസ്യാം തഥേശ്വരി .
സൗമ്യാനി യാനി രൂപാണി ത്രൈലോക്യേ വിചരന്തി തേ .
യാനി ചാത്യന്തഘോരാണി തൈ രക്ഷാംസ്മാംസ്തഥാ ഭുവം .
ഖഡ്ഗശൂലഗദാദീനി യാനി ചാസ്ത്രാണി തേഽംബികേ .
കരപല്ലവസംഗീനി തൈരസ്മാൻ രക്ഷ സർവതഃ .
ദ്വിതീയം മായാബീജം സൂര്യസദൃശം ധ്യാത്വാ സർവാംഗേ വിന്യസാമി .
ഓം സർവസ്വരൂപേ സർവേശേ സർവശക്തിസമന്വിതേ .
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുർഗേ ദേവി നമോഽസ്തു തേ .
ഏതത് തേ വദനം സൗമ്യം ലോചനത്രയഭൂഷിതം .
പാതു നഃ സർവഭൂതേഭ്യഃ കാത്യായനി നമോഽസ്തു തേ .
ജ്വാലാകരാലമത്യുഗ്രമശേഷാസുരസൂദനം .
ത്രിശൂലം പാതു നോ ഭീതേർഭദ്രകാലി നമോഽസ്തു തേ .
ഹിനസ്തി ദൈത്യദേയാംസി സ്വനേനാപൂര്യ യാ ജഗത് .
സാ ഘണ്ടാ പാതു നോ ദേവി പാപേഭ്യോ നഃ സുതാനിവ .
അസുരാസൃക്കലാപങ്കചർചിതസ്തേ കരോജ്ജവലഃ .
സുഖായ ഖഡ്ഗോ ഭവതു ചണ്ഡികേ ത്വാം നതാ വയം .
തൃതീയം കാമബീജം സ്ഫടികാഭം ധ്യാത്വാ സർവാംഗേ വിന്യസാമി .
ഇതി സൂക്താദിബീജത്രയന്യാസഃ പഞ്ചമഃ സർവാരിഷ്ടഹരഃ സർവാഭീഷ്ടദഃ സർവരക്ഷാകരശ്ചൈകാദശഃ .
അഥ മൂലഷഡംഗന്യാസഃ .
ഓം ഐം അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ . ഓം ഹ്രീം തർജനീഭ്യാം നമഃ . ഓം ക്ലീം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ . ഓം ചാമുണ്ഡായൈ അനാമികാഭ്യാം നമഃ . ഓം വിച്ചേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ . ഓം ഐഁ ഹൃദയായ നമഃ . ഓം ഹ്രീം ശിരസേ സ്വാഹാ . ഓം ക്ലീം ശിഖായൈ വഷട് . ഓം ചാമുണ്ഡായൈ കവചായ ഹും . ഓം വിച്ചേ നേത്രത്രയായ വൗഷട് . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ അസ്ത്രായ ഫട് . ഓം ഐം നമഃ - ശിഖായാം . ഓം ഹ്രീം നമഃ - ദക്ഷിണനേത്രേ . ഓം ക്ലീം നമഃ – വാമനേത്രേ . ഓം ചാം നമഃ - ദക്ഷിണകർണേ . ഓം മും നമഃ - വാമകർണേ . ഓം ഡാം നമഃ - ദക്ഷിണനാസായാം . ഓം യൈം നമഃ - വാമനാസായാം . ഓം വിം നമഃ - മുഖേ . ഓം ചേം നമഃ – ഗുഹ്യേ . ഓം ഐം പ്രാച്യൈ നമഃ . ഓം ഐം ആഗ്നേയ്യൈ നമഃ . ഓം ഹ്രീം ദക്ഷിണായൈ നമഃ . ഓം ഹ്രീം നൈർഋത്യൈ നമഃ . ഓം ക്ലീം പ്രതീച്യൈ നമഃ . ഓം ക്ലീം വായവ്യൈ നമഃ . ഓം ചാമുണ്ഡായൈ ഉദീച്യൈ നമഃ . ഓം വിച്ചേ ഈശാന്യൈ നമഃ . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ ഊർധ്വായൈ നമഃ . ഓം ഐം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ ഭൂമ്യൈ നമഃ .
അഥ ധ്യാനം .
ഖഡ്ഗം ചക്രഗദേഷുഗാപപരിഘാഞ്ഛൂലം ഭുശുണ്ഡീം ശിരഃ-
ശംഖം സന്ദധതീം കരൈസ്ത്രിനയനാം സർവാംഗഭൂഷാവൃതാം .
നീലാശ്മദ്യുതിമാസ്യപാദദശകാം സേവേ മഹാകാലികാം
യാമസ്തൗത് സ്വപിതേ ഹരൗ കമലജോ ഹന്തും മധും കൈടഭം ..
അക്ഷസ്രക്പരശൂഗദേഷുകുലിഷം പദ്മം ധനുഃ കുണ്ഡികാം
ദണ്ഡം ശക്തിമസിം ച ചർമ ജലജം ഘണ്ടാം സുരാഭാജനം .
ശൂലം പാശസുദർശനേ ച ദധതീം ഹസ്തൈഃ പ്രവാലപ്രഭാം
സേവേ സൈരിഭമർദിനീമിവ മഹാലക്ഷ്മീം സരോജസ്ഥിതാം ..
ഘണ്ടാശൂലഹലാനിശംഖമുസലേ ചക്രം ധനുഃസായകം
ഹസ്താബ്ജൈർദധതീം ഘനാന്തവികസച്ഛീതാംശുതുല്യപ്രഭാം .
ഗൗരീദേഹസമുദ്ഭവാം ത്രിജഗതാമാധാരഭൂതാം മഹാപൂർവാ-
മത്രസരസ്വതീമനു ഭജേ ശുംഭാദിദൈത്യാർദിനീം ..
ഓം മാം മായേ മഹാമായേ സർവശക്തിസ്വരൂപിണി .
ചതുർവർഗസ്ത്വയി ന്യസ്തസ്തസ്മാന്മാം സിദ്ധിദാ ഭവ .
ഓം സിദ്ധ്യൈ നമഃ .
മഹാസരസ്വത്യാദിരൂപേ ചിത്സദാനന്ദമയേ ചണ്ഡികേ ത്വാം ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രാപ്ത്യർഥം വയം സർവദാ ധ്യായാമഃ .
ഓം ഐം ഹ്രീം ക്ലീം ചാമുണ്ഡായൈ വിച്ചേ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |