ദുർഗാ സൂക്തം

ഓം ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമ മരാതീയതോ നിദഹാതി വേദഃ . സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും ദുരിതാഽത്യഗ്നിഃ .. താമഗ്നിവർണാം തപസാ ജ്വലന്തീം വൈരോചനീം കർമഫലേഷു ജുഷ്ടാം . ദുർഗാം ദേവീഗ്ം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ സുതരസി തരസേ നമഃ .. അ....

ഓം ജാതവേദസേ സുനവാമ സോമ മരാതീയതോ നിദഹാതി വേദഃ .
സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ നാവേവ സിന്ധും ദുരിതാഽത്യഗ്നിഃ ..
താമഗ്നിവർണാം തപസാ ജ്വലന്തീം വൈരോചനീം കർമഫലേഷു ജുഷ്ടാം .
ദുർഗാം ദേവീഗ്ം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ സുതരസി തരസേ നമഃ ..
അഗ്നേ ത്വം പാരയാ നവ്യോ അസ്മാന്ഥ്സ്വസ്തിഭിരതി ദുർഗാണി വിശ്വാ .
പൂശ്ച പൃഥ്വീ ബഹുലാ ന ഉർവീ ഭവാ തോകായ തനയായ ശംയോഃ ..
വിശ്വാനി നോ ദുർഗഹാ ജാതവേദഃ സിന്ധുന്ന നാവാ ദുരിതാഽതിപർഷി .
അഗ്നേ അത്രിവന്മനസാ ഗൃണാനോഽസ്മാകം ബോധ്യവിതാ തനൂനാം ..
പൃതനാ ജിതഗ്ം സഹമാനമുഗ്രമഗ്നിഗ്ം ഹുവേമ പരമാഥ്സധസ്ഥാത് .
സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ ക്ഷാമദ്ദേവോ അതി ദുരിതാഽത്യഗ്നിഃ ..
പ്രത്നോഷി കമീഡ്യോ അധ്വരേഷു സനാച്ച ഹോതാ നവ്യശ്ച സത്സി .
സ്വാഞ്ചാഽഗ്നേ തനുവം പിപ്രയസ്വാസ്മഭ്യം ച സൗഭഗമായജസ്വ ..
ഗോഭിർജുഷ്ടമയുജോ നിഷിക്തം തവേന്ദ്ര വിഷ്ണോരനുസഞ്ചരേമ .
നാകസ്യ പൃഷ്ഠമഭി സംവസാനോ വൈഷ്ണവീം ലോക ഇഹ മാദയന്താം ..
കാത്യായനായ വിദ്മഹേ കന്യകുമാരി ധീമഹി .
തന്നോ ദുർഗിഃ പ്രചോദയാത് ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |