தேவி மாஹாத்மியம் - நியாசங்கள் மற்றும் நவார்ண மந்திரங்கள்

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீநவார்ணமந்த்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா-ருʼஷய꞉ . கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப⁴ஶ்ச²ந்தா³ம்ʼஸி . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமஹாகாலீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉ . நந்தா³ஶாகம்ப⁴ரீபீ⁴மா꞉ ஶக்தய꞉ . ரக்தத³ந்திகாது³ர்கா³ப்⁴ராமர்யோ பீ³ஜானி . அக்³ன....

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீநவார்ணமந்த்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா-ருʼஷய꞉ . கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப⁴ஶ்ச²ந்தா³ம்ʼஸி . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமஹாகாலீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉ . நந்தா³ஶாகம்ப⁴ரீபீ⁴மா꞉ ஶக்தய꞉ . ரக்தத³ந்திகாது³ர்கா³ப்⁴ராமர்யோ பீ³ஜானி . அக்³னிவாயுஸூர்யாஸ்தத்த்வானி . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமஹாகாலீமஹாஸரஸ்வதீப்ரீத்யர்த²ம்ʼ ஜபே விநியோக³꞉ . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ர-ருʼஷிப்⁴யோ நம꞉ ஶிரஸி . கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப்ச²ந்தோ³ப்⁴யோ நமோ முகே² . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமஹாகாலீமஹாஸரஸ்வதீதே³வதாப்⁴யோ நமோ ஹ்ருʼதி³ . நந்தா³ஶாகம்ப⁴ரீபீ⁴மாஶக்திப்⁴யோ நமோ த³க்ஷிணஸ்தனே . ரக்தத³ந்திகாது³ர்கா³ப்⁴ராமரீபீ³ஜேப்⁴யோ நமோ வாமஸ்தனே . அக்³னிவாயுஸூர்யஸ்தத்த்வேப்⁴யோ நமோ நாபௌ⁴ . அதை²காத³ஶந்யாஸா꞉ . ௐ அம்ʼ நமோ லலாடே . ௐ ஆம்ʼ நமோ முக²வ்ருʼத்தே . ௐ இம்ʼ நமோ த³க்ஷிணநேத்ரே . ௐ ஈம்ʼ நமோ வாமநேத்ரே . ௐ உம்ʼ நமோ த³க்ஷிணகர்ணே . ௐ ஊம்ʼ நமோ வாமகர்ணே . ௐ ருʼம்ʼ நமோ த³க்ஷிணனஸி . ௐ ரூʼம்ʼ நமோ வாமனஸி . ௐ ல்ருʼம்ʼ நமோ த³க்ஷிணக³ண்டே³ . ௐ ல்ரூʼ நமோ வாமக³ண்டே³ . ௐ ஏம்ʼ நமோ உர்த்⁴வேஷ்டே² . ௐ ஐம்ʼ நமோ(அ)த⁴ரோஷ்டே² . ௐ ஓம்ʼ நம உர்த்⁴வத³ந்தபங்க்தௌ . ௐ ஔம்ʼ நமோ(அ)தோ⁴த³ந்தபங்க்தௌ . ௐ அம்ʼ நம꞉ ஶிரஸி . ௐ அ꞉ நமோ முகே² . ௐ கம்ʼ நமோ த³க்ஷபா³ஹுமூலே . ௐ க²ம்ʼ நமோ த³க்ஷகூர்பரே . ௐ க³ம்ʼ நமோ த³க்ஷமணிப³ந்தே⁴ . ௐ க⁴ம்ʼ நமோ த³க்ஷாங்கு³லிமூலே . ௐ ஙம்ʼ நமோ த³க்ஷாங்கு³ல்யக்³ரே . ௐ சம்ʼ நமோ த³க்ஷபா³ஹுமூலே . ௐ ச²ம்ʼ நமோ வாமகூர்பரே . ௐ ஜம்ʼ நமோ வாமமணிப³ந்தே⁴ . ௐ ஜ²ம்ʼ நமோ வாமாங்கு³லிமூலே . ௐ ஞம்ʼ நமோ வாமாங்கு³ல்யக்³ரே . ௐ டம்ʼ நமோ த³க்ஷபாத³மூலே . ௐ ட²ம்ʼ நமோ த³க்ஷஜானுனி . ௐ ட³ம்ʼ நமோ த³க்ஷகு³ல்பே² . ௐ ட⁴ம்ʼ நமோ த³க்ஷபாதா³ங்கு³லிமூலே . ௐ ணம்ʼ நமோ த³க்ஷபாதா³ங்கு³ல்யக்³ரே . ௐ தம்ʼ நமோ வாமபாத³மூலே . ௐ த²ம்ʼ நமோ வாமஜானுனி . ௐ த³ம்ʼ நமோ வாமகு³ல்பே² . ௐ த⁴ம்ʼ நமோ வாமபாதா³ங்கு³லிமூலே . ௐ நம்ʼ நமோ வாமபாதா³ங்கு³ல்யக்³ரே . ௐ பம்ʼ நமோ த³க்ஷபார்ஶ்வே . ௐ ப²ம்ʼ நமோ வாமபார்ஶ்வே . ௐ ப³ம்ʼ நம꞉ ப்ருʼஷ்டே² . ௐ ப⁴ம்ʼ நமோ நாபௌ⁴ . ௐ மம்ʼ நமோ ஜட²ரே . ௐ யம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதி³ . ௐ ரம்ʼ நமோ த³க்ஷாம்ʼஸே . ௐ லம்ʼ நம꞉ ககுதி³ . ௐ வம்ʼ நமோ வாமாம்ʼஸே . ௐ ஶம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதா³தி³த³க்ஷஹஸ்தாந்தே . ௐ ஷம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதா³தி³வாமஹஸ்தாந்தே . ௐ ஶம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதா³தி³த³க்ஷபாதா³ந்தே . ௐ ஹம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதா³தி³வாமபாதா³ந்தே . ௐ ளம்ʼ நமோ ஜட²ரே . ௐ க்ஷம்ʼ நமோ முகே² . இதி மாத்ருʼகாந்யாஸோ தே³வஸாரூப்யப்ரத³꞉ ப்ரத²ம꞉ .
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கநிஷ்ட²யோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – அநாமிகயோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – மத்⁴யமயோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – தர்ஜன்யோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – அங்கு³ஷ்ட²யோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கரமத்⁴யே . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கரப்ருʼஷ்டே² . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – மணிப³ந்த⁴யோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கூர்பரயோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – ஶிகா²யை வஷட் . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கவசாய ஹும் . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – அஸ்த்ராய ப²ட் . இதி ஸாரஸ்வதோ ஜாட்³யவிநாஶகோ த்³விதீய꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼ ப்³ராஹ்மீ பூர்வஸ்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ மாஹேஶ்வரீ ஆக்³னேய்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ கௌமாரீ த³க்ஷிணஸ்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ வைஷ்ணவீ நைர்ருʼத்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ வாராஹீ பஶ்சிமாயாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம் இந்த்³ராணீ வாயவ்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ சாமுண்டா³ உத்தரஸ்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ மஹாலக்ஷ்மீ ஐஶான்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ யோனேஶ்வரீ ஊர்த்⁴வாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஸப்தத்³வீபேஶ்வரீ பூ⁴மௌ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ காமேஶ்வரீ பாதாலே மாம்ʼ பாது . இதி மாத்ருʼக³ணந்யாஸஸ்த்ரைலோக்யவிஜயப்ரத³ஸ்த்ருʼதீய꞉ . ௐ கமலாங்குஶமண்டி³தா நந்த³ஜா பூர்வாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ க²ட்³க³பாத்ரத⁴ரா ரக்தத³ந்திகா த³க்ஷிணாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ புஷ்பபல்லவஸம்ʼயுதா ஶாகம்ப⁴ரீ பஶ்சிமாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ த⁴னுர்பா³ணகரா து³ர்கா³ வாமாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ ஶிர꞉பாத்ரகரா பீ⁴மா மஸ்தகாச்சரணாவதி⁴ மாம்ʼ பாது . ௐ சித்ரகாந்திப்⁴ருʼத்³ ப்⁴ராமரீ பாதா³தி³மஸ்தகாந்தம்ʼ மே பாது . இதி ஜராம்ருʼத்யுஹரோ நந்த³ஜாதி³ந்யாஸஶ்சதுர்த²꞉ . ௐ பாதா³தி³நாபி⁴பர்யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மா மாம்ʼ பாது . ௐ நாபே⁴ர்விஶுத்³தி⁴பர்யந்தம்ʼ ஜனார்த³னோ மாம்ʼ பாது . ௐ விஶுத்³தே⁴ர்ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ராந்தம்ʼ ருத்³ரோ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹம்ʼஸோ மே பத³த்³வயம்ʼ மே பாது . ௐ வைனதேய꞉ கரத்³வயம்ʼ மே பாது . ௐ ருʼஷப⁴ஶ்சக்ஷுஷீ மே பாது . ௐ க³ஜானன꞉ ஸர்வாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ ஆனந்த³மயோ ஹரி꞉ பரா(அ)பரௌ தே³ஹபா⁴கௌ³ மே பாது . இதி ஸர்வகாமப்ரதோ³ ப்³ரஹ்மாதி³ந்யாஸ꞉ பஞ்சம꞉ .
ௐ அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா லக்ஷ்மீர்மத்⁴யபா⁴க³ம்ʼ மே பாது . ௐ அஷ்டபு⁴ஜா மஹாஸரஸ்வதீ ஊர்த்⁴வபா⁴க³ம்ʼ மே பாது . ௐ த³ஶபு⁴ஜா மஹாகாலீ அதோ⁴பா⁴க³ம்ʼ மே பாது . ௐ ஸிம்ʼஹோ ஹஸ்தத்³வயம்ʼ மே பாது . ௐ பரஹம்ʼஸோ(அ)க்ஷியுக³ம்ʼ மே பாது . ௐ மஹிஷாரூடோ⁴ யம꞉ பத³த்³வயம்ʼ மே பாது . ௐ மஹேஶஶ்சண்டி³கயுக்த꞉ ஸர்வாங்க³ம்ʼ மே பாது . இதி மஹாலக்ஷ்ம்யாதி³ந்யாஸ꞉ ஸத்³க³திப்ரத³꞉ ஷஷ்ட²꞉ . ௐ ஐம்ʼ நமோ ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரே . ௐ ஹ்ரீம்ʼ நமோ த³க்ஷிணநேத்ரே . ௐ க்லீம்ʼ நமோ வாமநேத்ரே . ௐ ஜாம்ʼ நமோ த³க்ஷிணகர்ணே . ௐ மும்ʼ நமோ வாமகர்ணே . ௐ டா³ம்ʼ நமோ த³க்ஷிணனாஸாபுடே . ௐ யைம்ʼ நமோ வாமனாஸாபுடே . ௐ விம்ʼ நமோ முகே² . ௐ சேம்ʼ நமோ கு³ஹ்யே . இதி மூலாக்ஷரந்யாஸோ ரோக³க்ஷயகர꞉ ஸப்தம꞉ . ௐ சேம்ʼ நமோ கு³ஹ்யே . ௐ விம்ʼ நமோ முகே² . ௐ யைம்ʼ நமோ வாமனாஸாபுடே . ௐ டா³ம்ʼ நமோ த³க்ஷிணனாஸாபுடே . ௐ மும்ʼ நமோ வாமகர்ணே . ௐ ஜாம்ʼ நமோ த³க்ஷகர்ணே . ௐ க்லீம்ʼ நமோ வாமநேத்ரே . ௐ ஹ்ரீம்ʼ நமோ த³க்ஷநேத்ரே . ௐ ஐம்ʼ நமோ ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரே . இதி விலோமாக்ஷரந்யாஸ꞉ ஸர்வது³꞉க²நாஶகோ(அ)ஷ்டம꞉ .
மூலமுச்சார்ய . அஷ்டவாரம்ʼ வ்யாபகம்ʼ குர்யாத் . இதி தே³வதாப்ராப்திகரோ மூலவ்யாபகோ நவம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – ஶிகா²யை வஷட் . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – கவசாய ஹும் . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – அஸ்த்ராய ப²ட் . இதி மூலஷட³ங்க³ந்யாஸஸ்த்ரைலோக்யவஶகரோ த³ஶம꞉ .
ௐ க²ட்³கி³ணீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² .
ஶங்கி²னீ சாபிணீ பா³ணபு⁴ஶுண்டீ³பரிகா⁴யுதா⁴ .
ஸௌம்யா ஸௌம்யதரா(அ)ஶேஷஸௌம்யேப்⁴யஸ்த்வதிஸுந்த³ரீ .
பரா(அ)பராணாம்ʼ பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ .
யச்ச கிஞ்சித் க்வசித்³வஸ்து ஸத³ஸத்³வா(அ)கி²லாத்மிகே .
தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்தி꞉ ஸா த்வம்ʼ கிம்ʼ ஸ்தூயதே மயா .
யயா த்வயா ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்பாத்யத்தி யோ ஜக³த் .
ஸோ(அ)பி நித்³ராவஶம்ʼ நீத꞉ கஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தோதுமிஹேஶ்வர꞉ .
விஷ்ணு꞉ ஶரீரக்³ரஹணமஹமீஶான ஏவ ச .
காரிதாஸ்தே யதோ(அ)தஸ்த்வாம்ʼ க꞉ ஸ்தோதும்ʼ ஶக்திமான் ப⁴வேத் .
ஆத்³யம்ʼ வாக்³பீ³ஜம்ʼ க்ருʼஷ்ணபரம்ʼ த்⁴யாத்வா ஸர்வாங்கே³ வின்யஸாமி .
ௐ ஶூலேன பாஹி நோ தே³வி பாஹி க²ட்³கே³ன சாம்பி³கே .
க⁴ண்டாஸ்வனேன ந꞉ பாஹி சாபஜ்யாநி꞉ஸ்வனேன ச .
ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம்ʼ ச சண்டி³கே ரக்ஷ த³க்ஷிணே .
தா⁴ரணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம்ʼ ததே²ஶ்வரி .
ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரந்தி தே .
யானி சாத்யந்தகோ⁴ராணி தை ரக்ஷாம்ʼஸ்மாம்ʼஸ்ததா² பு⁴வம் .
க²ட்³க³ஶூலக³தா³தீ³னி யானி சாஸ்த்ராணி தே(அ)ம்பி³கே .
கரபல்லவஸங்கீ³னி தைரஸ்மான் ரக்ஷ ஸர்வத꞉ .
த்³விதீயம்ʼ மாயாபீ³ஜம்ʼ ஸூர்யஸத்³ருʼஶம்ʼ த்⁴யாத்வா ஸர்வாங்கே³ வின்யஸாமி .
ௐ ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஏதத் தே வத³னம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோசனத்ரயபூ⁴ஷிதம் .
பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயனி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³னம் .
த்ரிஶூலம்ʼ பாது நோ பீ⁴தேர்ப⁴த்³ரகாலி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஹினஸ்தி தை³த்யதே³யாம்ʼஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜக³த் .
ஸா க⁴ண்டா பாது நோ தே³வி பாபேப்⁴யோ ந꞉ ஸுதானிவ .
அஸுராஸ்ருʼக்கலாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்ஜவல꞉ .
ஸுகா²ய க²ட்³கோ³ ப⁴வது சண்டி³கே த்வாம்ʼ நதா வயம் .
த்ருʼதீயம்ʼ காமபீ³ஜம்ʼ ஸ்ப²டிகாப⁴ம்ʼ த்⁴யாத்வா ஸர்வாங்கே³ வின்யஸாமி .
இதி ஸூக்தாதி³பீ³ஜத்ரயந்யாஸ꞉ பஞ்சம꞉ ஸர்வாரிஷ்டஹர꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டத³꞉ ஸர்வரக்ஷாகரஶ்சைகாத³ஶ꞉ .
அத² மூலஷட³ங்க³ந்யாஸ꞉ .
ௐ ஐம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ க்லீம்ʼ மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ சாமுண்டா³யை அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ விச்சே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ ஐம்ˮ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ க்லீம்ʼ ஶிகா²யை வஷட் . ௐ சாமுண்டா³யை கவசாய ஹும் . ௐ விச்சே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே அஸ்த்ராய ப²ட் . ௐ ஐம்ʼ நம꞉ - ஶிகா²யாம் . ௐ ஹ்ரீம்ʼ நம꞉ - த³க்ஷிணநேத்ரே . ௐ க்லீம்ʼ நம꞉ – வாமநேத்ரே . ௐ சாம்ʼ நம꞉ - த³க்ஷிணகர்ணே . ௐ மும்ʼ நம꞉ - வாமகர்ணே . ௐ டா³ம்ʼ நம꞉ - த³க்ஷிணனாஸாயாம் . ௐ யைம்ʼ நம꞉ - வாமனாஸாயாம் . ௐ விம்ʼ நம꞉ - முகே² . ௐ சேம்ʼ நம꞉ – கு³ஹ்யே . ௐ ஐம்ʼ ப்ராச்யை நம꞉ . ௐ ஐம் ஆக்³னேய்யை நம꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ த³க்ஷிணாயை நம꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ நைர்ருʼத்யை நம꞉ . ௐ க்லீம்ʼ ப்ரதீச்யை நம꞉ . ௐ க்லீம்ʼ வாயவ்யை நம꞉ . ௐ சாமுண்டா³யை உதீ³ச்யை நம꞉ . ௐ விச்சே ஈஶான்யை நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே ஊர்த்⁴வாயை நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே பூ⁴ம்யை நம꞉ .
அத² த்⁴யானம் .
க²ட்³க³ம்ʼ சக்ரக³தே³ஷுகா³பபரிகா⁴ஞ்சூ²லம்ʼ பு⁴ஶுண்டீ³ம்ʼ ஶிர꞉-
ஶங்க²ம்ʼ ஸந்த³த⁴தீம்ʼ கரைஸ்த்ரிநயனாம்ʼ ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷாவ்ருʼதாம் .
நீலாஶ்மத்³யுதிமாஸ்யபாத³த³ஶகாம்ʼ ஸேவே மஹாகாலிகாம்ʼ
யாமஸ்தௌத் ஸ்வபிதே ஹரௌ கமலஜோ ஹந்தும்ʼ மது⁴ம்ʼ கைடப⁴ம் ..
அக்ஷஸ்ரக்பரஶூக³தே³ஷுகுலிஷம்ʼ பத்³மம்ʼ த⁴னு꞉ குண்டி³காம்ʼ
த³ண்ட³ம்ʼ ஶக்திமஸிம்ʼ ச சர்ம ஜலஜம்ʼ க⁴ண்டாம்ʼ ஸுராபா⁴ஜனம் .
ஶூலம்ʼ பாஶஸுத³ர்ஶனே ச த³த⁴தீம்ʼ ஹஸ்தை꞉ ப்ரவாலப்ரபா⁴ம்ʼ
ஸேவே ஸைரிப⁴மர்தி³னீமிவ மஹாலக்ஷ்மீம்ʼ ஸரோஜஸ்தி²தாம் ..
க⁴ண்டாஶூலஹலாநிஶங்க²முஸலே சக்ரம்ʼ த⁴னு꞉ஸாயகம்ʼ
ஹஸ்தாப்³ஜைர்த³த⁴தீம்ʼ க⁴னாந்தவிகஸச்சீ²தாம்ʼஶுதுல்யப்ரபா⁴ம் .
கௌ³ரீதே³ஹஸமுத்³ப⁴வாம்ʼ த்ரிஜக³தாமாதா⁴ரபூ⁴தாம்ʼ மஹாபூர்வா-
மத்ரஸரஸ்வதீமனு ப⁴ஜே ஶும்பா⁴தி³தை³த்யார்தி³னீம் ..
ௐ மாம்ʼ மாயே மஹாமாயே ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணி .
சதுர்வர்க³ஸ்த்வயி ந்யஸ்தஸ்தஸ்மான்மாம்ʼ ஸித்³தி⁴தா³ ப⁴வ .
ௐ ஸித்³த்⁴யை நம꞉ .
மஹாஸரஸ்வத்யாதி³ரூபே சித்ஸதா³னந்த³மயே சண்டி³கே த்வாம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ வயம்ʼ ஸர்வதா³ த்⁴யாயாம꞉ .
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |