ദേവീ മാഹാത്മ്യം - രാത്രി സൂക്തം

രാത്രീതി സൂക്തസ്യ ഉഷിക-ഋഷിഃ. രാത്രിർദേവതാ . ഗായത്രീ ഛന്ദഃ . ശ്രീജഗദംബാപ്രീത്യർഥേ സപ്തശതീപാഠാദൗ ജപേ വിനിയോഗഃ . ഓം രാത്രീ വ്യഖ്യദായതീ പുരുത്രാ ദേവ്യക്ഷഭിഃ . വിശ്വാ അധി ശ്രിയോഽധിത ..1.. ഓർവപ്രാ അമർത്യാ നിവതോ ദേവ്യുദ്വതഃ .....

രാത്രീതി സൂക്തസ്യ ഉഷിക-ഋഷിഃ. രാത്രിർദേവതാ . ഗായത്രീ ഛന്ദഃ . ശ്രീജഗദംബാപ്രീത്യർഥേ സപ്തശതീപാഠാദൗ ജപേ വിനിയോഗഃ .
ഓം രാത്രീ വ്യഖ്യദായതീ പുരുത്രാ ദേവ്യക്ഷഭിഃ .
വിശ്വാ അധി ശ്രിയോഽധിത ..1..
ഓർവപ്രാ അമർത്യാ നിവതോ ദേവ്യുദ്വതഃ .
ജ്യോതിഷാ ബാധതേ തമഃ ..2..
നിരു സ്വസാരമസ്കൃതോഷസം ദേവ്യായതീ .
അപേദു ഹാസതേ തമഃ ..3..
സാ നോ അദ്യ യസ്യാ വയം നി തേ യാമന്നവിക്ഷ്മഹി .
വൃക്ഷേ ന വസതിം വയഃ ..4..
നി ഗ്രാമാസോ അവിക്ഷത നി പദ്വന്തോ നി പക്ഷിണഃ .
നി ശ്യേനാസശ്ചിദർഥിനഃ ..5..
യാവയാ വൃക്യം വൃകം യവയ സ്തേനമൂർമ്യേ .
അഥാ നഃ സുതരാ ഭവ ..6..
ഉപ മാ പേപിശത്തമഃ കൃഷ്ണം വ്യക്തമസ്ഥിത .
ഉഷ ഋണേവ യാതയ ..7..
ഉപ തേ ഗാ ഇവാകരം വൃണീഷ്വ ദുഹിതർദിവഃ .
രാത്രി സ്തോമം ന ജിഗ്യുഷേ ..8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |