దుర్గా సప్తశతీ - న్యాస మరియు నవార్ణ మంత్రాలు

89.2K

Comments

cjekr
వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

🕉️ మీ మంత్రాలు నా మనసుకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తాయి. -వాణి

🕉️ మీ మంత్రాలు నా మనసుకు శాంతి మరియు స్పష్టతను తెస్తాయి. -పెర్కేటిపాడు స్వప్న

మంచి మంత్రం, దాని శక్తిని అనుభూతి చెందుతున్నాను! ✨ -రమేష్

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

Read more comments

భక్తి గురించి శ్రీ అరబిందో -

భక్తి అనేది బుద్ధికి సంబంధించినది కాదు, హృదయానికి సంబంధించినది; అది పరమాత్మ కోసం ఆత్మ వాంఛ

ధృతరాష్ట్రునికి ఎంతమంది పిల్లలు?

కురు రాజు అయిన ధృతరాష్ట్రుడికి మొత్తం 102 మంది పిల్లలు. అతనికి కౌరవులు అని పిలువబడే వంద మంది కుమారులు, దుశ్శాల అనే కుమార్తె మరియు గాంధారి దాసి నుండి జన్మించిన యుయుత్సుడు అనే మరో కుమారుడు ఉన్నారు. మహాభారతంలోని పాత్రల గురించి అర్థం చేసుకోవడం, దాని గొప్ప కథనం పట్ల మీ ప్రశంసలను మరింతగా పెంచుతుంది

Quiz

సంతానం కలగాలని వ్యాస మహర్షిని ఎవరు అనుగ్రహించారు?

ఓం అస్య శ్రీనవార్ణమంత్రస్య . బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా-ఋషయః . గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాంసి . శ్రీమహాలక్ష్మీమహాకాలీమహాసరస్వత్యో దేవతాః . నందాశాకంభరీభీమాః శక్తయః . రక్తదంతికాదుర్గాభ్రామర్యో బీజాని . అగ్నివాయుసూర్యాస్తత్త్వా....

ఓం అస్య శ్రీనవార్ణమంత్రస్య . బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా-ఋషయః . గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాంసి . శ్రీమహాలక్ష్మీమహాకాలీమహాసరస్వత్యో దేవతాః . నందాశాకంభరీభీమాః శక్తయః . రక్తదంతికాదుర్గాభ్రామర్యో బీజాని . అగ్నివాయుసూర్యాస్తత్త్వాని . శ్రీమహాలక్ష్మీమహాకాలీమహాసరస్వతీప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః . బ్రహ్మవిష్ణురుద్ర-ఋషిభ్యో నమః శిరసి . గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుప్ఛందోభ్యో నమో ముఖే . శ్రీమహాలక్ష్మీమహాకాలీమహాసరస్వతీదేవతాభ్యో నమో హృది . నందాశాకంభరీభీమాశక్తిభ్యో నమో దక్షిణస్తనే . రక్తదంతికాదుర్గాభ్రామరీబీజేభ్యో నమో వామస్తనే . అగ్నివాయుసూర్యస్తత్త్వేభ్యో నమో నాభౌ . అథైకాదశన్యాసాః . ఓం అం నమో లలాటే . ఓం ఆం నమో ముఖవృత్తే . ఓం ఇం నమో దక్షిణనేత్రే . ఓం ఈం నమో వామనేత్రే . ఓం ఉం నమో దక్షిణకర్ణే . ఓం ఊం నమో వామకర్ణే . ఓం ఋం నమో దక్షిణనసి . ఓం ౠం నమో వామనసి . ఓం లృం నమో దక్షిణగండే . ఓం లౄ నమో వామగండే . ఓం ఏం నమో ఉర్ధ్వేష్ఠే . ఓం ఐం నమోఽధరోష్ఠే . ఓం ఓం నమ ఉర్ధ్వదంతపంక్తౌ . ఓం ఔం నమోఽధోదంతపంక్తౌ . ఓం అం నమః శిరసి . ఓం అః నమో ముఖే . ఓం కం నమో దక్షబాహుమూలే . ఓం ఖం నమో దక్షకూర్పరే . ఓం గం నమో దక్షమణిబంధే . ఓం ఘం నమో దక్షాంగులిమూలే . ఓం ఙం నమో దక్షాంగుల్యగ్రే . ఓం చం నమో దక్షబాహుమూలే . ఓం ఛం నమో వామకూర్పరే . ఓం జం నమో వామమణిబంధే . ఓం ఝం నమో వామాంగులిమూలే . ఓం ఞం నమో వామాంగుల్యగ్రే . ఓం టం నమో దక్షపాదమూలే . ఓం ఠం నమో దక్షజానుని . ఓం డం నమో దక్షగుల్ఫే . ఓం ఢం నమో దక్షపాదాంగులిమూలే . ఓం ణం నమో దక్షపాదాంగుల్యగ్రే . ఓం తం నమో వామపాదమూలే . ఓం థం నమో వామజానుని . ఓం దం నమో వామగుల్ఫే . ఓం ధం నమో వామపాదాంగులిమూలే . ఓం నం నమో వామపాదాంగుల్యగ్రే . ఓం పం నమో దక్షపార్శ్వే . ఓం ఫం నమో వామపార్శ్వే . ఓం బం నమః పృష్ఠే . ఓం భం నమో నాభౌ . ఓం మం నమో జఠరే . ఓం యం నమో హృది . ఓం రం నమో దక్షాంసే . ఓం లం నమః కకుది . ఓం వం నమో వామాంసే . ఓం శం నమో హృదాదిదక్షహస్తాంతే . ఓం షం నమో హృదాదివామహస్తాంతే . ఓం శం నమో హృదాదిదక్షపాదాంతే . ఓం హం నమో హృదాదివామపాదాంతే . ఓం ళం నమో జఠరే . ఓం క్షం నమో ముఖే . ఇతి మాతృకాన్యాసో దేవసారూప్యప్రదః ప్రథమః .
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – కనిష్ఠయోః . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – అనామికయోః . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – మధ్యమయోః . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – తర్జన్యోః . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – అంగుష్ఠయోః . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – కరమధ్యే . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – కరపృష్ఠే . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – మణిబంధయోః . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – కూర్పరయోః . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – హృదయాయ నమః . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – శిరసే స్వాహా . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – శిఖాయై వషట్ . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – కవచాయ హుం . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ . ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః – అస్త్రాయ ఫట్ . ఇతి సారస్వతో జాడ్యవినాశకో ద్వితీయః .
ఓం హ్రీం బ్రాహ్మీ పూర్వస్యాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం మాహేశ్వరీ ఆగ్నేయ్యాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం కౌమారీ దక్షిణస్యాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం వైష్ణవీ నైర్ఋత్యాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం వారాహీ పశ్చిమాయాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం ఇంద్రాణీ వాయవ్యాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం చాముండా ఉత్తరస్యాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం మహాలక్ష్మీ ఐశాన్యాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం యోనేశ్వరీ ఊర్ధ్వాం మాం పాతు . ఓం హ్రీం సప్తద్వీపేశ్వరీ భూమౌ మాం పాతు . ఓం హ్రీం కామేశ్వరీ పాతాలే మాం పాతు . ఇతి మాతృగణన్యాసస్త్రైలోక్యవిజయప్రదస్తృతీయః . ఓం కమలాంకుశమండితా నందజా పూర్వాంగం మే పాతు . ఓం ఖడ్గపాత్రధరా రక్తదంతికా దక్షిణాంగం మే పాతు . ఓం పుష్పపల్లవసంయుతా శాకంభరీ పశ్చిమాంగం మే పాతు . ఓం ధనుర్బాణకరా దుర్గా వామాంగం మే పాతు . ఓం శిరఃపాత్రకరా భీమా మస్తకాచ్చరణావధి మాం పాతు . ఓం చిత్రకాంతిభృద్ భ్రామరీ పాదాదిమస్తకాంతం మే పాతు . ఇతి జరామృత్యుహరో నందజాదిన్యాసశ్చతుర్థః . ఓం పాదాదినాభిపర్యంతం బ్రహ్మా మాం పాతు . ఓం నాభేర్విశుద్ధిపర్యంతం జనార్దనో మాం పాతు . ఓం విశుద్ధేర్బ్రహ్మరంధ్రాంతం రుద్రో మాం పాతు . ఓం హంసో మే పదద్వయం మే పాతు . ఓం వైనతేయః కరద్వయం మే పాతు . ఓం ఋషభశ్చక్షుషీ మే పాతు . ఓం గజాననః సర్వాంగం మే పాతు . ఓం ఆనందమయో హరిః పరాఽపరౌ దేహభాగౌ మే పాతు . ఇతి సర్వకామప్రదో బ్రహ్మాదిన్యాసః పంచమః .
ఓం అష్టాదశభుజా లక్ష్మీర్మధ్యభాగం మే పాతు . ఓం అష్టభుజా మహాసరస్వతీ ఊర్ధ్వభాగం మే పాతు . ఓం దశభుజా మహాకాలీ అధోభాగం మే పాతు . ఓం సింహో హస్తద్వయం మే పాతు . ఓం పరహంసోఽక్షియుగం మే పాతు . ఓం మహిషారూఢో యమః పదద్వయం మే పాతు . ఓం మహేశశ్చండికయుక్తః సర్వాంగం మే పాతు . ఇతి మహాలక్ష్మ్యాదిన్యాసః సద్గతిప్రదః షష్ఠః . ఓం ఐం నమో బ్రహ్మరంధ్రే . ఓం హ్రీం నమో దక్షిణనేత్రే . ఓం క్లీం నమో వామనేత్రే . ఓం జాం నమో దక్షిణకర్ణే . ఓం ముం నమో వామకర్ణే . ఓం డాం నమో దక్షిణనాసాపుటే . ఓం యైం నమో వామనాసాపుటే . ఓం విం నమో ముఖే . ఓం చేం నమో గుహ్యే . ఇతి మూలాక్షరన్యాసో రోగక్షయకరః సప్తమః . ఓం చేం నమో గుహ్యే . ఓం విం నమో ముఖే . ఓం యైం నమో వామనాసాపుటే . ఓం డాం నమో దక్షిణనాసాపుటే . ఓం ముం నమో వామకర్ణే . ఓం జాం నమో దక్షకర్ణే . ఓం క్లీం నమో వామనేత్రే . ఓం హ్రీం నమో దక్షనేత్రే . ఓం ఐం నమో బ్రహ్మరంధ్రే . ఇతి విలోమాక్షరన్యాసః సర్వదుఃఖనాశకోఽష్టమః .
మూలముచ్చార్య . అష్టవారం వ్యాపకం కుర్యాత్ . ఇతి దేవతాప్రాప్తికరో మూలవ్యాపకో నవమః . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే – హృదయాయ నమః . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే – శిరసే స్వాహా . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే – శిఖాయై వషట్ . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే – కవచాయ హుం . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే – అస్త్రాయ ఫట్ . ఇతి మూలషడంగన్యాసస్త్రైలోక్యవశకరో దశమః .
ఓం ఖడ్గిణీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా .
శంఖినీ చాపిణీ బాణభుశుండీపరిఘాయుధా .
సౌమ్యా సౌమ్యతరాఽశేషసౌమ్యేభ్యస్త్వతిసుందరీ .
పరాఽపరాణాం పరమా త్వమేవ పరమేశ్వరీ .
యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఽఖిలాత్మికే .
తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయతే మయా .
యయా త్వయా జగత్స్రష్టా జగత్పాత్యత్తి యో జగత్ .
సోఽపి నిద్రావశం నీతః కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః .
విష్ణుః శరీరగ్రహణమహమీశాన ఏవ చ .
కారితాస్తే యతోఽతస్త్వాం కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ .
ఆద్యం వాగ్బీజం కృష్ణపరం ధ్యాత్వా సర్వాంగే విన్యసామి .
ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే .
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ .
ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే .
ధారణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి .
సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే .
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాంస్మాంస్తథా భువం .
ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽమ్బికే .
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః .
ద్వితీయం మాయాబీజం సూర్యసదృశం ధ్యాత్వా సర్వాంగే విన్యసామి .
ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే .
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే .
ఏతత్ తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితం .
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తు తే .
జ్వాలాకరాలమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనం .
త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాలి నమోఽస్తు తే .
హినస్తి దైత్యదేయాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్ .
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ .
అసురాసృక్కలాపంకచర్చితస్తే కరోజ్జవలః .
సుఖాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయం .
తృతీయం కామబీజం స్ఫటికాభం ధ్యాత్వా సర్వాంగే విన్యసామి .
ఇతి సూక్తాదిబీజత్రయన్యాసః పంచమః సర్వారిష్టహరః సర్వాభీష్టదః సర్వరక్షాకరశ్చైకాదశః .
అథ మూలషడంగన్యాసః .
ఓం ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః . ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః . ఓం క్లీం మధ్యమాభ్యాం నమః . ఓం చాముండాయై అనామికాభ్యాం నమః . ఓం విచ్చే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః . ఓం ఐఀ హృదయాయ నమః . ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా . ఓం క్లీం శిఖాయై వషట్ . ఓం చాముండాయై కవచాయ హుం . ఓం విచ్చే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే అస్త్రాయ ఫట్ . ఓం ఐం నమః - శిఖాయాం . ఓం హ్రీం నమః - దక్షిణనేత్రే . ఓం క్లీం నమః – వామనేత్రే . ఓం చాం నమః - దక్షిణకర్ణే . ఓం ముం నమః - వామకర్ణే . ఓం డాం నమః - దక్షిణనాసాయాం . ఓం యైం నమః - వామనాసాయాం . ఓం విం నమః - ముఖే . ఓం చేం నమః – గుహ్యే . ఓం ఐం ప్రాచ్యై నమః . ఓం ఐం ఆగ్నేయ్యై నమః . ఓం హ్రీం దక్షిణాయై నమః . ఓం హ్రీం నైర్ఋత్యై నమః . ఓం క్లీం ప్రతీచ్యై నమః . ఓం క్లీం వాయవ్యై నమః . ఓం చాముండాయై ఉదీచ్యై నమః . ఓం విచ్చే ఈశాన్యై నమః . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే ఊర్ధ్వాయై నమః . ఓం ఐం క్లీం చాముండాయై విచ్చే భూమ్యై నమః .
అథ ధ్యానం .
ఖడ్గం చక్రగదేషుగాపపరిఘాంఛూలం భుశుండీం శిరః-
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతాం .
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాలికాం
యామస్తౌత్ స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కైటభం ..
అక్షస్రక్పరశూగదేషుకులిషం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనం .
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమివ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితాం ..
ఘంటాశూలహలానిశంఖముసలే చక్రం ధనుఃసాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాంతవికసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభాం .
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహాపూర్వా-
మత్రసరస్వతీమను భజే శుంభాదిదైత్యార్దినీం ..
ఓం మాం మాయే మహామాయే సర్వశక్తిస్వరూపిణి .
చతుర్వర్గస్త్వయి న్యస్తస్తస్మాన్మాం సిద్ధిదా భవ .
ఓం సిద్ధ్యై నమః .
మహాసరస్వత్యాదిరూపే చిత్సదానందమయే చండికే త్వాం బ్రహ్మవిద్యాప్రాప్త్యర్థం వయం సర్వదా ధ్యాయామః .
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |