അഥർവവേദത്തിലെ ദേവി ദേവ്യാമധി സൂക്തം

Quiz

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിച്ചതാര്‍ക്ക് ?

ദേവീ ദേവ്യാമധി ജാതാ പൃഥിവ്യാമസ്യോഷധേ . താം ത്വാ നിതത്നി കേശേഭ്യോ ദൃംഹണായ ഖനാമസി ..1.. ദൃംഹ പ്രത്നാൻ ജനയാജാതാൻ ജാതാൻ ഉ വർഷീയസസ്കൃധി ..2.. യസ്തേ കേശോഽവപദ്യതേ സമൂലോ യശ്ച വൃശ്ചതേ . ഇദം തം വിശ്വഭേഷജ്യാഭി ഷിഞ്ചാമി വീരുധാ ..3......

ദേവീ ദേവ്യാമധി ജാതാ പൃഥിവ്യാമസ്യോഷധേ .
താം ത്വാ നിതത്നി കേശേഭ്യോ ദൃംഹണായ ഖനാമസി ..1..
ദൃംഹ പ്രത്നാൻ ജനയാജാതാൻ ജാതാൻ ഉ വർഷീയസസ്കൃധി ..2..
യസ്തേ കേശോഽവപദ്യതേ സമൂലോ യശ്ച വൃശ്ചതേ .
ഇദം തം വിശ്വഭേഷജ്യാഭി ഷിഞ്ചാമി വീരുധാ ..3..

യാം ജമദഗ്നിരഖനദ്ദുഹിത്രേ കേശവർധനീം .
താം വീതഹവ്യ ആഭരദസിതസ്യ ഗൃഹേഭ്യഃ ..1..
അഭീശുനാ മേയാ ആസൻ വ്യാമേനാനുമേയാഃ .
കേശാ നഡാ ഇവ വർധന്താം ശീർഷ്ണസ്തേ അസിതാഃ പരി ..2..
ദൃംഹ മൂലമാഗ്രം യച്ഛ വി മധ്യം യാമയൗഷധേ .
കേശാ നഡാ ഇവ വർധന്താം ശീർഷ്ണസ്തേ അസിതാഃ പരി ..3..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |