നാരായണ അഥർവ ശീർഷം

20.0K

Comments

Gaqs3

ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ഏത് ദേവിയുടേതാണ്?

ഭദ്രകാളി.

ആരാണ് ഗായത്രീമന്തത്തിന്‍റെ ഋഷി?

വിശ്വാമിത്രന്‍.

Quiz

ഏഴരപ്പൊന്നാനകള്‍ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത് ?

ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ . തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ . ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ . അഥ നാരായണാഥർവശിരോ വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ . ഓം അഥ പുരുഷോ ഹ വൈ നാരായണോഽകാമയത പ്രജാഃ സൃജേയേതി . നാരായണാത്പ്രാണോ ജ....

ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ . ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .
അഥ നാരായണാഥർവശിരോ വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ .
ഓം അഥ പുരുഷോ ഹ വൈ നാരായണോഽകാമയത പ്രജാഃ സൃജേയേതി .
നാരായണാത്പ്രാണോ ജായതേ . മനഃ സർവേന്ദ്രിയാണി ച .
ഖം വായുർജ്യോതിരാപഃ പൃഥിവീ വിശ്വസ്യ ധാരിണീ .
നാരായണാദ് ബ്രഹ്മാ ജായതേ . നാരായണാദ്രുദ്രോ ജായതേ .
നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ . നാരായണാത്പ്രജാപതയഃ പ്രജായന്തേ .
നാരായണാദ്ദ്വാദശാദിത്യാ രുദ്രാ വസവഃ സർവാണി ച ഛന്ദാംസി .
നാരായണാദേവ സമുത്പദ്യന്തേ . നാരായണേ പ്രവർതന്തേ . നാരായണേ പ്രലീയന്തേ .
ഓം അഥ നിത്യോ നാരായണഃ . ബ്രഹ്മാ നാരായണഃ . ശിവശ്ച നാരായണഃ .
ശക്രശ്ച നാരായണഃ . ദ്യാവാപൃഥിവ്യൗ ച നാരായണഃ .
കാലശ്ച നാരായണഃ . ദിശശ്ച നാരായണഃ . ഊർധ്വശ്ച നാരായണഃ .
അധശ്ച നാരായണഃ . അന്തർബഹിശ്ച നാരായണഃ . നാരായണ ഏവേദം സർവം .
യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം . നിഷ്കലോ നിരഞ്ജനോ നിർവികല്പോ നിരാഖ്യാതഃ
ശുദ്ധോ ദേവ ഏകോ നാരായണഃ . ന ദ്വിതീയോഽസ്തി കശ്ചിത് . യ ഏവം വേദ .
സ വിഷ്ണുരേവ ഭവതി സ വിഷ്ണുരേവ ഭവതി .
ഓമിത്യഗ്രേ വ്യാഹരേത് . നമ ഇതി പശ്ചാത് . നാരായണായേത്യുപരിഷ്ടാത് .
ഓമിത്യേകാക്ഷരം . നമ ഇതി ദ്വേ അക്ഷരേ . നാരായണായേതി പഞ്ചാക്ഷരാണി .
ഏതദ്വൈ നാരായണസ്യാഷ്ടാക്ഷരം പദം .
യോ ഹ വൈ നാരായണസ്യാഷ്ടാക്ഷരം പദമധ്യേതി . അനപബ്രവസ്സർവമായുരേതി .
വിന്ദതേ പ്രാജാപത്യം രായസ്പോഷം ഗൗപത്യം .
തതോഽമൃതത്വമശ്നുതേ തതോഽമൃതത്വമശ്നുത ഇതി . യ ഏവം വേദ .
പ്രത്യഗാനന്ദം ബ്രഹ്മപുരുഷം പ്രണവസ്വരൂപം . അകാര-ഉകാര-മകാര ഇതി .
താനേകധാ സമഭരത്തദേതദോമിതി .
യമുക്ത്വാ മുച്യതേ യോഗീ ജന്മസംസാരബന്ധനാത് .
ഓം നമോ നാരായണായേതി മന്ത്രോപാസകഃ . വൈകുണ്ഠഭുവനലോകം ഗമിഷ്യതി .
തദിദം പരം പുണ്ഡരീകം വിജ്ഞാനഘനം . തസ്മാത്തദിദാവന്മാത്രം .
ബ്രഹ്മണ്യോ ദേവകീപുത്രോ ബ്രഹ്മണ്യോ മധുസൂദനോം .
സർവഭൂതസ്ഥമേകം നാരായണം . കാരണരൂപമകാരപരബ്രഹ്മോം .
ഏതദഥർവശിരോയോഽധീതേ .
പ്രാതരധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം നാശയതി .
സായമധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി .
മാധ്യന്ദിനമാദിത്യാഭിമുഖോഽധീയാനഃ പഞ്ചമഹാപാതകോപപാതകാത് പ്രമുച്യതേ .
സർവവേദപാരായണപുണ്യം ലഭതേ .
നാരായണസായുജ്യമവാപ്നോതി നാരായണസായുജ്യമവാപ്നോതി .
യ ഏവം വേദ . ഇത്യുപനിഷത് .
സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുനക്തു . സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ .
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ . ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .
ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം
വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം .
ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം
വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |