ಅಥರ್ವವೇದದ ದೇವಿ ದೇವ್ಯಮಾಧಿ ಸೂಕ್ತ

ದೇವೀ ದೇವ್ಯಾಮಧಿ ಜಾತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಸ್ಯೋಷಧೇ . ತಾಂ ತ್ವಾ ನಿತತ್ನಿ ಕೇಶೇಭ್ಯೋ ದೃಂಹಣಾಯ ಖನಾಮಸಿ ..1.. ದೃಂಹ ಪ್ರತ್ನಾನ್ ಜನಯಾಜಾತಾನ್ ಜಾತಾನ್ ಉ ವರ್ಷೀಯಸಸ್ಕೃಧಿ ..2.. ಯಸ್ತೇ ಕೇಶೋಽವಪದ್ಯತೇ ಸಮೂಲೋ ಯಶ್ಚ ವೃಶ್ಚತೇ . ಇದಂ ತಂ ವಿಶ್ವಭೇಷಜ್ಯಾಭಿ ಷಿಂಚಾಮಿ ವೀರುಧಾ ......

ದೇವೀ ದೇವ್ಯಾಮಧಿ ಜಾತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಸ್ಯೋಷಧೇ .
ತಾಂ ತ್ವಾ ನಿತತ್ನಿ ಕೇಶೇಭ್ಯೋ ದೃಂಹಣಾಯ ಖನಾಮಸಿ ..1..
ದೃಂಹ ಪ್ರತ್ನಾನ್ ಜನಯಾಜಾತಾನ್ ಜಾತಾನ್ ಉ ವರ್ಷೀಯಸಸ್ಕೃಧಿ ..2..
ಯಸ್ತೇ ಕೇಶೋಽವಪದ್ಯತೇ ಸಮೂಲೋ ಯಶ್ಚ ವೃಶ್ಚತೇ .
ಇದಂ ತಂ ವಿಶ್ವಭೇಷಜ್ಯಾಭಿ ಷಿಂಚಾಮಿ ವೀರುಧಾ ..3..

ಯಾಂ ಜಮದಗ್ನಿರಖನದ್ದುಹಿತ್ರೇ ಕೇಶವರ್ಧನೀಂ .
ತಾಂ ವೀತಹವ್ಯ ಆಭರದಸಿತಸ್ಯ ಗೃಹೇಭ್ಯಃ ..1..
ಅಭೀಶುನಾ ಮೇಯಾ ಆಸನ್ ವ್ಯಾಮೇನಾನುಮೇಯಾಃ .
ಕೇಶಾ ನಡಾ ಇವ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶೀರ್ಷ್ಣಸ್ತೇ ಅಸಿತಾಃ ಪರಿ ..2..
ದೃಂಹ ಮೂಲಮಾಗ್ರಂ ಯಚ್ಛ ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಯಾಮಯೌಷಧೇ .
ಕೇಶಾ ನಡಾ ಇವ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶೀರ್ಷ್ಣಸ್ತೇ ಅಸಿತಾಃ ಪರಿ ..3..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |