രുദ്രസൂക്തം

പരി ണോ രുദ്രസ്യ ഹേതിർവൃണക്തു പരി ത്വേഷസ്യ ദുർമതിരഘായോ:. അവ സ്ഥിരാ മഘവദ്ഭ്യസ്തനുഷ്വ മീഢ്വസ്തോകായ തനയായ മൃഡയ.. സ്തുഹി ശ്രുതം ഗർതസദം യുവാനമ്മൃഗം ന ഭീമമുപഹത്നുമുഗ്രം. മൃഡാ ജരിത്രേ രുദ്ര സ്തവാനോ അന്യം തേ അസ്മന്നി വപന്ത....

പരി ണോ രുദ്രസ്യ ഹേതിർവൃണക്തു പരി ത്വേഷസ്യ ദുർമതിരഘായോ:.
അവ സ്ഥിരാ മഘവദ്ഭ്യസ്തനുഷ്വ മീഢ്വസ്തോകായ തനയായ മൃഡയ..
സ്തുഹി ശ്രുതം ഗർതസദം യുവാനമ്മൃഗം ന ഭീമമുപഹത്നുമുഗ്രം.
മൃഡാ ജരിത്രേ രുദ്ര സ്തവാനോ അന്യം തേ അസ്മന്നി വപന്തു സേനാ:..
മീഢുഷ്ടമ ശിവതമ ശിവോ ന: സുമനാ ഭവ.
പരമേ വൃക്ഷ ആയുധം നിധായ കൃത്തിം വസാന ആ ചര പിനാ കം ബിഭ്രദാ ഗഹി..
അർഹൻബിഭർഷി സായകാനി ധന്വ.
അർഹന്നിഷ്കം യജതം വിശ്വരൂപം..
അർഹന്നിദം ദയസേ വിശ്വമബ്ഭുവം.
ന വാ ഓജീയോ രുദ്ര ത്വദസ്തി..
ത്വമഗ്നേ രുദ്രോ അസുരോ മഹോ ദിവസ്ത്വഁ ശർധോ മാരുതം പൃക്ഷ ഈശിഷേ.
ത്വം വാതൈരരുണൈര്യാസി ശംഗയസ്ത്വം പൂഷാ വിധതഃ പാസി നു ത്മനാ..
ആ വോ രാജാനമധ്വരസ്യ രുദ്രഁ ഹോതാരഁ സത്യയജഁ രോദസ്യോഃ.
അഗ്നിം പുരാ തനയിത്നോരചിത്താദ്ധിരണ്യരൂപമവസേ കൃണുധ്വം..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |