ருத்ர சூக்தம்

பரி ணோ ருத்³ரஸ்ய ஹேதிர்வ்ருணக்து பரி த்வேஷஸ்ய து³ர்மதிரகா⁴யோ:. அவ ஸ்தி²ரா மக⁴வத்³ப்⁴யஸ்தனுஷ்வ மீட்⁴வஸ்தோகாய தனயாய ம்ருட³ய.. ஸ்துஹி ஶ்ருதம் க³ர்தஸத³ம் யுவானம்ம்ருக³ம் ந பீ⁴மமுபஹத்னுமுக்³ரம். ம்ருடா³ ஜரித்ரே ருத்³ர ஸ....

பரி ணோ ருத்³ரஸ்ய ஹேதிர்வ்ருணக்து பரி த்வேஷஸ்ய து³ர்மதிரகா⁴யோ:.
அவ ஸ்தி²ரா மக⁴வத்³ப்⁴யஸ்தனுஷ்வ மீட்⁴வஸ்தோகாய தனயாய ம்ருட³ய..
ஸ்துஹி ஶ்ருதம் க³ர்தஸத³ம் யுவானம்ம்ருக³ம் ந பீ⁴மமுபஹத்னுமுக்³ரம்.
ம்ருடா³ ஜரித்ரே ருத்³ர ஸ்தவானோ அன்யம் தே அஸ்மன்னி வபந்து ஸேனா:..
மீடு⁴ஷ்டம ஶிவதம ஶிவோ ந: ஸுமனா ப⁴வ.
பரமே வ்ருக்ஷ ஆயுத⁴ம் நிதா⁴ய க்ருத்திம் வஸான ஆ சர பினா கம் பி³ப்⁴ரதா³ க³ஹி..
அர்ஹன்பி³ப⁴ர்ஷி ஸாயகானி த⁴ன்வ.
அர்ஹந்நிஷ்கம் யஜதம் விஶ்வரூபம்..
அர்ஹன்னித³ம் த³யஸே விஶ்வமப்³பு⁴வம்.
ந வா ஓஜீயோ ருத்³ர த்வத³ஸ்தி..
த்வமக்³னே ருத்³ரோ அஸுரோ மஹோ தி³வஸ்த்வம்ˮ ஶர்தோ⁴ மாருதம் ப்ருக்ஷ ஈஶிஷே.
த்வம் வாதைரருணைர்யாஸி ஶங்க³யஸ்த்வம் பூஷா வித⁴த꞉ பாஸி நு த்மனா..
ஆ வோ ராஜானமத்⁴வரஸ்ய ருத்³ரம்ˮ ஹோதாரம்ˮ ஸத்யயஜம்ˮ ரோத³ஸ்யோ꞉.
அக்³னிம் புரா தனயித்னோரசித்தாத்³தி⁴ரண்யரூபமவஸே க்ருணுத்⁴வம்..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |