വരുണസൂക്തം

ഉദു॑ത്ത॒മം വ॑രുണ॒പാശ॑മ॒സ്മദവാ॑ധ॒മം വിമ॑ധ്യ॒മꣳ ശ്ര॑ഥായ . അഥാ॑ വ॒യമാ॑ദിത്യവ്ര॒തേ തവാനാ॑ഗസോ॒ അദി॑തയേ സ്യാമ . അസ്ത॑ഭ്നാ॒ദ്॒ ദ്യാമൃ॑ഷ॒ഭോ അ॒ന്തരി॑ക്ഷ॒മമി॑മീത വരി॒മാണം॑ പൃഥി॒വ്യാ ആസീ॑ദ॒ദ്വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി സ॒മ്രാഡ്വ....

ഉദു॑ത്ത॒മം വ॑രുണ॒പാശ॑മ॒സ്മദവാ॑ധ॒മം വിമ॑ധ്യ॒മꣳ ശ്ര॑ഥായ .
അഥാ॑ വ॒യമാ॑ദിത്യവ്ര॒തേ തവാനാ॑ഗസോ॒ അദി॑തയേ സ്യാമ .
അസ്ത॑ഭ്നാ॒ദ്॒ ദ്യാമൃ॑ഷ॒ഭോ അ॒ന്തരി॑ക്ഷ॒മമി॑മീത വരി॒മാണം॑ പൃഥി॒വ്യാ
ആസീ॑ദ॒ദ്വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി സ॒മ്രാഡ്വിശ്വേത്തനി॒ വരു॑ണസ്യ വ്ര॒താനി॑ .
യത്കിഞ്ചേ॒ദം വ॑രുണ॒ദൈവ്യൈ॒ ജനേ॑ഽഭിദ്രോ॒ഹം മ॑നു॒ഷ്യാ᳚ശ്ചരാമസി .
അചി॑ത്തീയത്തവ॒ ധർമാ॑ യുയോപി॒മ മാ ന॒സ്തസ്മാ॒ദേന॑സോ ദേവ രീരിഷഃ ..
കി॒ത॒വാസോ॒ യദ്രി॑രി॒പുർന ദീ॒വി യദ്വാ॑ഘാ സ॒ത്യമു॒തയന്ന വി॒ദ്മ .
സർവാ॒ താ വിഷ്യ॑ ശിഥി॒രേവ॑ ദേ॒വഥാ॑ തേ സ്യാമ വരുണപ്രി॒യാസഃ॑ ..
അവ॑ തേ॒ ഹേഡോ॑ വരുണ॒ നമോ॑ഭി॒രവ॑യ॒ജ്ഞേഭി॑രീമഹേ ഹ॒വിർഭിഃ॑ .
ക്ഷയ॑ന്ന॒സ്മഭ്യ॑മസുരപ്രചേതോ॒ രാജ॒ന്നേനാꣳ॑സിശിശ്രഥഃ കൃ॒താനി॑ ..
തത്വാ॑യാമി॒ ബ്രഹ്മ॑ണാ॒ വന്ദ॑മാന॒സ്തദാശാ᳚സ്തേ॒ യജ॑മാനോ ഹ॒വിർഭിഃ॑ .
അഹേ॑ഡമാനോ വരുണേ॒ഹ ബോ॒ധ്യുരു॑ശꣳസ॒ മാ ന॒ ആയുഃ॒ പ്രമോ॑ഷീഃ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |