ദേവീ മാഹാത്മ്യം - വൈകൃതികം രഹസ്യം

28.0K

Comments

uidit
ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🙏🙏🙏 -ജാനകി അമ്മ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ ധൈര്യം പകരുന്നു. 🌺 -മുരളി നായർ

Read more comments

ഭദ്രകാളി മൂലമന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഭം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ

ഹനുമാൻ ഏത് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ?

ഹനുമാൻ ഭക്തി, വിശ്വസ്തത, ധൈര്യം, ശക്തി, വിനയം, നിസ്വാർത്ഥത എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ സദ്‌ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും ആത്മീയ വികാസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹനുമാൻ സ്വാമി നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Quiz

സൂര്യന്‍റെ രക്ഷാഭടന്മാര്‍ ആരാണ് ?

അഥ വൈകൃന്തികം രഹസ്യം . ഋഷിരുവാച . ത്രിഗുണാ താമസീ ദേവീ സാത്ത്വികാ യാ ത്വയോദിതാ . സാ ശർവാ ചണ്ഡാകാ ദുർഗാ ഭദ്രാ ഭഗവതീര്യതേ . യോഗനിദ്രാ ഹരേരുക്താ മഹാകാലീ തമോഗുണാ . മധുകൈടഭനാശാർഥം യാം തുഷ്ടാവാംബുജാസനഃ . ദശവക്ത്രാ ദശഭ....

അഥ വൈകൃന്തികം രഹസ്യം .
ഋഷിരുവാച .
ത്രിഗുണാ താമസീ ദേവീ സാത്ത്വികാ യാ ത്വയോദിതാ .
സാ ശർവാ ചണ്ഡാകാ ദുർഗാ ഭദ്രാ ഭഗവതീര്യതേ .
യോഗനിദ്രാ ഹരേരുക്താ മഹാകാലീ തമോഗുണാ .
മധുകൈടഭനാശാർഥം യാം തുഷ്ടാവാംബുജാസനഃ .
ദശവക്ത്രാ ദശഭുജാ ദശപാദാഞ്ജനപ്രഭാ .
വിശാലയാ രാജമാനാ ത്രിംശല്ലോചനമാലയാ .
സ്ഫുരദ്ദശനദംഷ്ട്രാ സാ ഭീമരൂപാഽപി ഭൂമിപ .
രൂപസൗഭാഗ്യകാന്തീനാം സാ പ്രതിഷ്ഠാ മഹാശ്രിയാം .
ഖഡ്ഗബാണഗദാശൂലചക്രശംഖഭുശുണ്ഡിഭൃത് .
പരിഘം കാർമുകം ശീർഷം നിശ്ച്യോതദ്രുധിരം ദധൗ .
ഏഷാ സാ വൈഷ്ണവീ മായാ മഹാകാലീ ദുരത്യയാ .
ആരാധിതാ വശീകുര്യാത് പൂജാകർതുശ്ചരാചരം .
സർവദേവശരീരേഭ്യോ യാഽഽവിർഭൂതാമിതപ്രഭാ .
ത്രിഗുണാ സാ മഹാലക്ഷ്മീഃ സാക്ഷാന്മഹിഷമർദിനീ .
ശ്വേതാനനാ നീലഭുജാ സുശ്വേതസ്തനമണ്ഡലാ .
രക്തമധ്യാ രക്തപാദാ രക്തജംഘോരുരുന്മദാ .
സുചിത്രജഘനാ ചിത്രമാല്യാംബരവിഭൂഷണാ .
ചിത്രാനുലേപനാ കാന്തിരൂപസൗഭാഗ്യശാലിനീ .
അഷ്ടാദശഭുജാ പൂജ്യാ സാ സഹ്സ്രഭുജാ സതീ .
ആയുധാന്യത്ര വക്ഷ്യന്തേ ദക്ഷിണാധഃകരക്രമാത് .
അക്ഷമാലാ ച കമലം ബാണോഽസിഃ കുലിശം ഗദാ .
ചക്രം ത്രിശൂലം പരശുഃ ശംഖോ ഘണ്ടാ ച പാശകഃ .
ശക്തിർദണ്ഡശ്ചർമ ചാപം പാനപാത്രം കമണ്ഡലുഃ .
അലങ്കൃതഭുജാമേഭിരായുധൈഃ കമലാസനാം .
സർവദേവമയീമീശാം മഹാലക്ഷ്മീമിമാം നൃപ .
പൂജയേത് സർവലോകാനാം സ ദേവാനാം പ്രഭുർഭവേത് .
ഗൗരീദേഹാത് സമുദ്ഭൂതാ യാ സത്ത്വൈകഗുണാശ്രയാ .
സാക്ഷാത് സരസ്വതീ പ്രോക്താ ശുംഭാസുരനിബർഹിണീ .
ദധൗ ചാഽഷ്ടഭുജാ ബാണമുസലേ ശൂലചക്രഭൃത് .
ശംഖം ഘണ്ടാം ലാംഗലം ച കാർമുകം വസുധാധിപ .
ഏഷാ സമ്പൂജിതാ ഭക്ത്യാ സർവജ്ഞത്വം പ്രയച്ഛതി .
നിശുംഭമഥിനീ ദേവീ ശുംഭാസുരനിബർഹിണീ .
ഇത്യുക്താനി സ്വരൂപാണി മൂർതീനാം തവ പാർഥിവ .
ഉപാസനം ജഗന്മാതുഃ പൃഥഗാസാം നിശാമയ .
മഹാലക്ഷ്മീര്യദാ പൂജ്യാ മഹാകാലീ സരസ്വതീ .
ദക്ഷിണോത്തരയോഃ പൂജ്യേ പൃഷ്ഠതോ മിഥുമത്രയം .
വിരിഞ്ചിഃ സ്വരയാ മധ്യേ രുദ്രോ ഗൗര്യാ ച ദക്ഷിണേ .
വാമേ ലക്ഷ്മ്യാ ഹൃഷീകേശഃ പുരതോ ദേവതാത്രയം .
അഷ്ടാദശഭുജാ മധ്യേ വാമേ ചാസ്യാ ദശാനനാ .
ദക്ഷിണേഽഷ്ടഭുജാ ലക്ഷ്മീർമഹതീതി സമർചയേത് .
അഷ്ടാദശഭുജാ ചൈഷാ യദാ പൂജ്യാ നരാധിപ .
ദശാനനാ ചാഽഷ്ടഭുജാ ദക്ഷിണോത്തരയോസ്തദാ .
കാലമൃത്യൂ ച സമ്പൂജ്യൗ സർവാരിഷ്ടപ്രശാന്തയേ .
യദാ ചാഷ്ടഭുജാ പൂജ്യാ ശുംഭാസുരനിബർഹിണീ .
നവാസ്യാഃ ശക്തയഃ പൂജ്യാസ്തദാ രുദ്രവിനായകൗ .
നമോ ദേവ്യാ ഇതി സ്തോത്രൈർമഹാലക്ഷ്മീം സമർചയേത് .
അവതാരത്രയാർചായാം സ്തോത്രമന്ത്രാസ്തദാശ്രയാഃ .
അഷ്ടാദശഭുജാ ചൈഷാ പൂജ്യാ മഹിഷമർദിനീ .
മഹാലക്ഷ്മീർമഹാകാലീ സൈവ പ്രോക്താ സരസ്വതീ .
ഈശ്വരീ പുണ്യപാപാനാം സർവലോകമഹേശ്വരീ .
മഹിഷാന്തകരീ യേന പൂജിതാ സ ജഗത്പ്രഭുഃ .
പൂജയേജ്ജഗതാം ധാത്രീം ചണ്ഡികാം ഭക്തവത്സലാം .
അർഘാദിഭിരലങ്കാരൈർഗന്ധപുഷ്പൈസ്തഥാക്ഷതൈഃ .
ധൂപൈർദീപൈശ്ച നൈവേദ്യൈർനാനാഭക്ഷ്യസമന്വിതൈഃ .
രുധിരാക്തേന ബലിനാ മാംസേന സുരയാ നൃപ .
പ്രണാമാചമനീയൈശ്ച ചന്ദനേന സുഗന്ധിനാ .
സകർപൂരൈശ്ച താംബൂലൈഭക്തിഭാവസമന്വിതൈഃ .
വാമഭാഗേഽഗ്രതോ ദേവ്യാശ്ഛിന്നശീർഷം മഹാസുരം .
പൂജയേന്മഹിഷം യേന പ്രാപ്തം സായുജ്യമീശയാ .
ദക്ഷിണേ പുരതഃ സിംഹം സമഗ്രം ധർമമീശ്വരം .
വാഹനം പൂജയേദ്ദേവ്യാ ധൃതം യേന ചരാഽചരം .
തതഃ കൃതാഞ്ജലിർഭൂത്വാ സ്തുവീത ചരിതൈരിമൈഃ .
ഏകേന വാ മധ്യമേന നൈകേനേതരയോരിഹ .
ചരിതാർധം തു ന ജപേജ്ജപഞ്ഛിദ്രമവാപ്നുയാത് .
സ്തോത്രമന്ത്രൈർജപേദേനാം യദി വാ നവചണ്ഡികാം .
പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാൻ കൃത്വാ മൂർധ്നി കൃതാഞ്ജലിഃ .
ക്ഷമാപയേജ്ജഗദ്ധാത്രീം മുഹുർമുഹുരതന്ദ്രിതഃ .
പ്രതിശ്ലോകം ച ജുഹുയാത്പായസം തിലസർപിഷാ .
ജുഹുയാത്സ്തോത്രമന്ത്രൈർവാ ചണ്ഡികായൈ ശുഭം ഹവിഃ .
നമോ നമഃപദൈർദേവീം പൂജയേത് സുസമാഹിതഃ .
പ്രയതഃ പ്രാഞ്ജലിഃ പ്രഹ്നഃ പ്രണമ്യാരോപ്യ ചാത്മനി .
സുചിരം ഭാവയേദീശാം ചണ്ഡികാം തന്മയോ ഭവേത് .
ഏവം യഃ പൂജയേദ് ഭക്ത്യാ പ്രത്യഹം പരമേശ്വരീം .
ഭുക്ത്വാ ഭോഗാൻ യഥാകാമം ദേവീസായുജ്യമാപ്നുയാത് .
യോ ന പൂജയതേ നിത്യം ചണ്ഡികാം ഭക്തവത്സലാം .
ഭസ്മീകൃത്യാസ്യ പുണ്യാനി നിർദഹേത് പരമേശ്വരീ .
തസ്മാത് പൂജയ ഭൂപാല സർവലോകമഹേശ്വരീം .
യതോക്തേന വിധാനേന ചണ്ഡികാം സുഖമാപ്സ്യസി .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ വൈകൃതികം രഹസ്യം .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |