ദേവീ മാഹാത്മ്യം - മൂർത്തി രഹസ്യം

11.9K
1.0K

Comments

hib2v
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം❤️😇 -വിജയകുമാർ

നല്ല നല്ല മന്ത്രങ്ങൾ 🙏🙏 -നാരായണി

കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം -രതീഷ് ചെങ്ങന്നൂർ

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

എവിടെയാണ് നൈമിഷാരണ്യം?

ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്‍റെ രാജധാനി ലഖ്നൗവില്‍ നിന്നും 80 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെ സീതാപൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് നീംസാര്‍ എന്ന് ഇപ്പോളറിയപ്പെടുന്ന നൈമിഷാരണ്യം.

വേദവ്യാസന്‍റെ മാതാപിതാക്കളാര്?

മാതാവ് - സത്യവതി. പിതാവ് - പരാശരമഹര്‍ഷി.

Quiz

വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ് ഗാന്ധാരിയെ മഹാഭാരതത്തില്‍ എന്ത് പേര് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ?

അഥ മൂർതിരഹസ്യം . ഋഷിരുവാച . നന്ദാ ഭഗവതീ നാമ യാ ഭവിഷ്യതി നന്ദജാ . സാ സ്തുതാ പൂജിതാ ധ്യാതാ വശീകുര്യാജ്ജഗത്ത്രയം . കനകോത്തമകാന്തിഃ സാ സുകാന്തികനകാംബരാ . ദേവീ കനകവർണാഭാ കനകോത്തമഭൂഷണാ . കമലാങ്കുശപാശാബ്ജൈരലങ്കൃതചത....

അഥ മൂർതിരഹസ്യം .
ഋഷിരുവാച .
നന്ദാ ഭഗവതീ നാമ യാ ഭവിഷ്യതി നന്ദജാ .
സാ സ്തുതാ പൂജിതാ ധ്യാതാ വശീകുര്യാജ്ജഗത്ത്രയം .
കനകോത്തമകാന്തിഃ സാ സുകാന്തികനകാംബരാ .
ദേവീ കനകവർണാഭാ കനകോത്തമഭൂഷണാ .
കമലാങ്കുശപാശാബ്ജൈരലങ്കൃതചതുർഭുജാ .
ഇന്ദിരാ കമലാ ലക്ഷ്മീഃ സാ ശ്രീ രുക്മാംബുജാസനാ .
യാ രക്തദന്തികാ നാമ ദേവീ പ്രോക്താ മയാഽനഘ .
തസ്യാഃ സ്വരൂപം വക്ഷ്യാമി ശൃണു സർവഭയാഽപഹം .
രക്താംബരാ രക്തവർണാ രക്തസർവാംഗഭൂഷണാ .
രക്തായുധാ രക്തനേത്രാ രക്തകേശാതിഭീഷണാ .
രക്തതീക്ഷ്ണനഖാ രക്തദശനാ രക്തഷ്ട്രികാ .
പതിം നാരീവാനുരക്താ ദേവീ ഭക്തം ഭജേജ്ജനം .
വസുധേവ വിശാലാ സാ സുമേരുയുഗലസ്തനീ .
ദീർഘൗ ലംബാവതിസ്ഥൂലൗ താവതീവ മനോഹരൗ .
കർകശാവതികാന്തൗ തൗ സർവാനന്ദപയോനിധീ .
ഭക്താൻ സമ്പായയേദ്ദേവീസർവകാമദുഘൗ സ്തനൗ .
ഖഡ്ഗപാത്രം ച മുസലം ലാംഗലം ച ബിഭർതി സാ .
ആഖ്യാതാ രക്തചാമുണ്ഡാ ദേവീ യോഗേശ്വവരീതി ച .
അനയാ വ്യാപ്തമഖിലം ജഗത്സ്ഥാവരജംഗമം .
ഇമാം യഃ പൂജയേദ്ഭക്ത്യാ സ വ്യാപ്നോതി ചരാഽചരം .
അധീതേ യ ഇമം നിത്യം രക്തദന്ത്യാവപുഃസ്തവം .
തം സാ പരിചരേദ്ദേവീ പതിം പ്രിയമിവാംഗനാ .
ശാകംഭരീ നീലവർണാ നീലോത്പലവിലോചനാ .
ഗംഭീരനാഭിസ്ത്രിവലീവിഭൂഷിതതനൂദരീ .
സുകർകശസമോത്തുംഗവൃത്തപീനഘനസ്തനീ .
മുഷ്ടിം ശിലീമുഖൈഃ പൂർണം കമലം കമലാലയാ .
പുഷ്പപല്ലവമൂലാദിഫലാഢ്യം ശാകസഞ്ചയം .
കാമ്യാനന്തരസൈര്യുക്തം ക്ഷുത്തൃണ്മൃത്യുജരാഽപഹം .
കാർമുകം ച സ്ഫുരത്കാന്തിബിഭ്രതി പരമേശ്വരീ .
ശാകംഭരീ ശതാക്ഷീ സ്യാത് സൈവ ദുർഗാ പ്രകീർതിതാ .
ശാകംഭരീം സ്തുവൻ ധ്യായൻ ജപൻ സമ്പൂജയൻ നമൻ .
അക്ഷയ്യമശ്നുതേ ശീഘ്രമന്നപാനാദി സർവശഃ .
ഭീമാഽപി നീലവർണാ സാ ദംഷ്ട്രാദശനഭാസുരാ .
വിശാലലോചനാ നാരീ വൃത്തപീനഘനസ്തനീ .
ചന്ദ്രഹാസം ച ഡമരും ശിരഃപാത്രം ച ബിഭ്രതീ .
ഏകവീരാ കാലരാത്രിഃ സൈവോക്താ കാമദാ സ്തുതാ .
തേജോമണ്ഡലദുർധർഷാ ഭ്രാമരീ ചിത്രകാന്തിഭൃത് .
ചിത്രഭ്രമരസങ്കാശാ മഹാമാരീതി ഗീയതേ .
ഇത്യേതാ മൂർതയോ ദേവ്യാ വ്യാഖ്യാതാ വസുധാധിപ .
ജഗന്മാതുശ്ചണ്ഡികായാഃ കീർതിതാഃ കാമധേനവഃ .
ഇദം രഹസ്യം പരമം ന വാച്യം യസ്യ കസ്യചിത് .
വ്യാഖ്യാനം ദിവ്യമൂർതീനാമഭീശ്വാവഹിതഃ സ്വയം .
ദേവ്യാ ധ്യാനം തവാഽഽഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മഹത് .
തസ്മാത് സർവപ്രയത്നേന സർവം കാമഫലപ്രദം .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേഽഖിലാംശേ മൂർതിരഹസ്യം .
ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം സപ്തശതിചണ്ഡികേ ഉത്കീലനം കുരു കുരു സ്വാഹാ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |