Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 10

25.1K
1.0K

Comments

bse4x
മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന് ഒരു ഉണർവ് തോനുന്നു 🌷 - പ്രകാശൻ മണലൂർ

ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌞 -കുമാർ

ഒരു ധൈര്യം തോന്നുന്നു -ശ്രീകുമാർ കൊണ്ടോട്ടി

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

Read more comments

Knowledge Bank

പിതാവിന് ദോഷകരമായ യോഗം

ജനനം പകല്‍സമയത്തും, സൂര്യന്‍ ചൊവ്വ, ശനി എന്നിവരോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുകയും ചെയ്താല്‍ പിതാവിന്‍റെ ആയുസ്സിന് ദോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ദുർദമന്‍റെ ശാപവും മോചനവും

വിശ്വാവസു എന്ന ഗന്ധർവ്വൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു ദുർദാമൻ. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് ഭാര്യമാരോടൊപ്പം കൈലാസത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു തടാകത്തിൽ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ തപസ്സ് ചെയ്തിരുന്ന വസിഷ്ഠ മുനി ദേഷ്യപ്പെടുകയും ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായി അവൻ ഒരു രാക്ഷസനായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാർ വസിഷ്ഠനോട് കരുണയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ കൃപയാൽ 17 വർഷത്തിനു ശേഷം ദുർദമൻ വീണ്ടും ഗന്ധർവ്വനാകുമെന്ന് വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട്, ദുർദമൻ ഗാലവ മുനിയെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മഹാവിഷ്ണുവിനാൽ ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെടുകയും തൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനന്തരഫലങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നതാണ് കഥയുടെ സാരം, എന്നാൽ അനുകമ്പയിലൂടെയും ദൈവിക കൃപയിലൂടെയും മോചനം സാധ്യമാണ്.

Quiz

വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ് ഗാന്ധാരിയെ മഹാഭാരതത്തില്‍ എന്ത് പേര് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ?

ഓം ഋഷിരുവാച . നിശുംഭം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭ്രാതരം പ്രാണസമ്മിതം . ഹന്യമാനം ബലം ചൈവ ശുംഭഃ ക്രുദ്ധോഽബ്രവീദ്വചഃ . ബലാവലേപദുഷ്ടേ ത്വം മാ ദുർഗേ ഗർവമാവഹ . അന്യാസാം ബലമാശ്രിത്യ യുദ്ധ്യസേ ചാതിമാനിനീ . ദേവ്യുവാച . ഏകൈവാഹം ജഗ....

ഓം ഋഷിരുവാച .
നിശുംഭം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭ്രാതരം പ്രാണസമ്മിതം .
ഹന്യമാനം ബലം ചൈവ ശുംഭഃ ക്രുദ്ധോഽബ്രവീദ്വചഃ .
ബലാവലേപദുഷ്ടേ ത്വം മാ ദുർഗേ ഗർവമാവഹ .
അന്യാസാം ബലമാശ്രിത്യ യുദ്ധ്യസേ ചാതിമാനിനീ .
ദേവ്യുവാച .
ഏകൈവാഹം ജഗത്യത്ര ദ്വിതീയാ കാ മമാപരാ .
പശ്യൈതാ ദുഷ്ട മയ്യേവ വിശന്ത്യോ മദ്വിഭൂതയഃ .
തതഃ സമസ്താസ്താ ദേവ്യോ ബ്രഹ്മാണീപ്രമുഖാ ലയം .
തസ്യാ ദേവ്യാസ്തനൗ ജഗ്മുരേകൈവാസീത്തദാംബികാ .
ദേവ്യുവാച .
അഹം വിഭൂത്യാ ബഹുഭിരിഹ രൂപൈര്യദാസ്ഥിതാ .
തത്സംഹൃതം മയൈകൈവ തിഷ്ഠാമ്യാജൗ സ്ഥിരോ ഭവ .
ഋഷിരുവാച .
തതഃ പ്രവവൃതേ യുദ്ധം ദേവ്യാഃ ശുംഭസ്യ ചോഭയോഃ .
പശ്യതാം സർവദേവാനാമസുരാണാം ച ദാരുണം .
ശരവർഷൈഃ ശിതൈഃ ശസ്ത്രൈസ്തഥാ ചാസ്ത്രൈഃ സുദാരുണൈഃ .
തയോര്യുദ്ധമഭൂദ്ഭൂയഃ സർവലോകഭയങ്കരം .
ദിവ്യാന്യസ്ത്രാണി ശതശോ മുമുചേ യാന്യഥാംബികാ .
ബഭഞ്ജ താനി ദൈത്യേന്ദ്രസ്തത്പ്രതീഘാതകർതൃഭിഃ .
മുക്താനി തേന ചാസ്ത്രാണി ദിവ്യാനി പരമേശ്വരീ .
ബഭഞ്ജ ലീലയൈവോഗ്രഹുങ്കാരോച്ചാരണാദിഭിഃ .
തതഃ ശരശതൈർദേവീമാച്ഛാദയത സോഽസുരഃ .
സാപി തത്കുപിതാ ദേവീ ധനുശ്ചിച്ഛേദ ചേഷുഭിഃ .
ഛിന്നേ ധനുഷി ദൈത്യേന്ദ്രസ്തഥാ ശക്തിമഥാദദേ .
ചിച്ഛേദ ദേവീ ചക്രേണ താമപ്യസ്യ കരേ സ്ഥിതാം .
തതഃ ഖഡ്ഗമുപാദായ ശതചന്ദ്രം ച ഭാനുമത് .
അഭ്യധാ വത താം ദേവീം ദൈത്യാനാമധിപേശ്വരഃ .
തസ്യാപതത ഏവാശു ഖഡ്ഗം ചിച്ഛേദ ചണ്ഡികാ .
ധനുർമുക്തൈഃ ശിതൈർബാണൈശ്ചർമ ചാർകകരാമലം .
അശ്വാംശ്ച പാതയാമാസ രഥം സാരഥിനാ സഹ .
ഹതാശ്വഃ സ തദാ ദൈത്യശ്ഛിന്നധന്വാ വിസാരഥിഃ .
ജഗ്രാഹ മുദ്ഗരം ഘോരമംബികാനിധനോദ്യതഃ .
ചിച്ഛേദാപതതസ്തസ്യ മുദ്ഗരം നിശിതൈഃ ശരൈഃ .
തഥാപി സോഽഭ്യധാവത്താം മുഷ്ടിമുദ്യമ്യ വേഗവാൻ .
സ മുഷ്ടിം പാതയാമാസ ഹൃദയേ ദൈത്യപുംഗവഃ .
ദേവ്യാസ്തം ചാപി സാ ദേവീ തലേനോരസ്യതാഡയത് .
തലപ്രഹാരാഭിഹതോ നിപപാത മഹീതലേ .
സ ദൈത്യരാജഃ സഹസാ പുനരേവ തഥോത്ഥിതഃ .
ഉത്പത്യ ച പ്രഗൃഹ്യോച്ചൈർദേവീം ഗഗനമാസ്ഥിതഃ .
തത്രാപി സാ നിരാധാരാ യുയുധേ തേന ചണ്ഡികാ .
നിയുദ്ധം ഖേ തദാ ദൈത്യശ്ചണ്ഡികാ ച പരസ്പരം .
ചക്രതുഃ പ്രഥമം സിദ്ധമുനിവിസ്മയകാരകം .
തതോ നിയുദ്ധം സുചിരം കൃത്വാ തേനാംബികാ സഹ .
ഉത്പാട്യ ഭ്രാമയാമാസ ചിക്ഷേപ ധരണീതലേ .
സ ക്ഷിപ്തോ ധരണീം പ്രാപ്യ മുഷ്ടിമുദ്യമ്യ വേഗവാൻ .
അഭ്യധാവത ദുഷ്ടാത്മാ ചണ്ഡികാനിധനേച്ഛയാ .
തമായാന്തം തതോ ദേവീ സർവദൈത്യജനേശ്വരം .
ജഗത്യാം പാതയാമാസ ഭിത്ത്വാ ശൂലേന വക്ഷസി .
സ ഗതാസുഃ പപാതോർവ്യാം ദേവീ ശൂലാഗ്രവിക്ഷതഃ .
ചാലയൻ സകലാം പൃഥ്വീം സാബ്ധിദ്വീപാം സപർവതാം .
തതഃ പ്രസന്നമഖിലം ഹതേ തസ്മിൻ ദുരാത്മനി .
ജഗത്സ്വാസ്ഥ്യമതീവാപ നിർമലം ചാഭവന്നഭഃ .
ഉത്പാതമേഘാഃ സോൽകാ യേ പ്രാഗാസംസ്തേ ശമം യയുഃ .
സരിതോ മാർഗവാഹിന്യസ്തഥാസംസ്തത്ര പാതിതേ .
തതോ ദേവഗണാഃ സർവേ ഹർഷനിർഭരമാനസാഃ .
ബഭൂവുർനിഹതേ തസ്മിൻ ഗന്ധർവാ ലലിതം ജഗുഃ .
അവാദയംസ്തഥൈവാന്യേ നനൃതുശ്ചാപ്സരോഗണാഃ .
വവുഃ പുണ്യാസ്തഥാ വാതാഃ സുപ്രഭോഽഭൂദ്ദിവാകരഃ .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ ദശമഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |