ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 10

ഓം ഋഷിരുവാച . നിശുംഭം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭ്രാതരം പ്രാണസമ്മിതം . ഹന്യമാനം ബലം ചൈവ ശുംഭഃ ക്രുദ്ധോഽബ്രവീദ്വചഃ . ബലാവലേപദുഷ്ടേ ത്വം മാ ദുർഗേ ഗർവമാവഹ . അന്യാസാം ബലമാശ്രിത്യ യുദ്ധ്യസേ ചാതിമാനിനീ . ദേവ്യുവാച . ഏകൈവാഹം ജഗ....

ഓം ഋഷിരുവാച .
നിശുംഭം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ഭ്രാതരം പ്രാണസമ്മിതം .
ഹന്യമാനം ബലം ചൈവ ശുംഭഃ ക്രുദ്ധോഽബ്രവീദ്വചഃ .
ബലാവലേപദുഷ്ടേ ത്വം മാ ദുർഗേ ഗർവമാവഹ .
അന്യാസാം ബലമാശ്രിത്യ യുദ്ധ്യസേ ചാതിമാനിനീ .
ദേവ്യുവാച .
ഏകൈവാഹം ജഗത്യത്ര ദ്വിതീയാ കാ മമാപരാ .
പശ്യൈതാ ദുഷ്ട മയ്യേവ വിശന്ത്യോ മദ്വിഭൂതയഃ .
തതഃ സമസ്താസ്താ ദേവ്യോ ബ്രഹ്മാണീപ്രമുഖാ ലയം .
തസ്യാ ദേവ്യാസ്തനൗ ജഗ്മുരേകൈവാസീത്തദാംബികാ .
ദേവ്യുവാച .
അഹം വിഭൂത്യാ ബഹുഭിരിഹ രൂപൈര്യദാസ്ഥിതാ .
തത്സംഹൃതം മയൈകൈവ തിഷ്ഠാമ്യാജൗ സ്ഥിരോ ഭവ .
ഋഷിരുവാച .
തതഃ പ്രവവൃതേ യുദ്ധം ദേവ്യാഃ ശുംഭസ്യ ചോഭയോഃ .
പശ്യതാം സർവദേവാനാമസുരാണാം ച ദാരുണം .
ശരവർഷൈഃ ശിതൈഃ ശസ്ത്രൈസ്തഥാ ചാസ്ത്രൈഃ സുദാരുണൈഃ .
തയോര്യുദ്ധമഭൂദ്ഭൂയഃ സർവലോകഭയങ്കരം .
ദിവ്യാന്യസ്ത്രാണി ശതശോ മുമുചേ യാന്യഥാംബികാ .
ബഭഞ്ജ താനി ദൈത്യേന്ദ്രസ്തത്പ്രതീഘാതകർതൃഭിഃ .
മുക്താനി തേന ചാസ്ത്രാണി ദിവ്യാനി പരമേശ്വരീ .
ബഭഞ്ജ ലീലയൈവോഗ്രഹുങ്കാരോച്ചാരണാദിഭിഃ .
തതഃ ശരശതൈർദേവീമാച്ഛാദയത സോഽസുരഃ .
സാപി തത്കുപിതാ ദേവീ ധനുശ്ചിച്ഛേദ ചേഷുഭിഃ .
ഛിന്നേ ധനുഷി ദൈത്യേന്ദ്രസ്തഥാ ശക്തിമഥാദദേ .
ചിച്ഛേദ ദേവീ ചക്രേണ താമപ്യസ്യ കരേ സ്ഥിതാം .
തതഃ ഖഡ്ഗമുപാദായ ശതചന്ദ്രം ച ഭാനുമത് .
അഭ്യധാ വത താം ദേവീം ദൈത്യാനാമധിപേശ്വരഃ .
തസ്യാപതത ഏവാശു ഖഡ്ഗം ചിച്ഛേദ ചണ്ഡികാ .
ധനുർമുക്തൈഃ ശിതൈർബാണൈശ്ചർമ ചാർകകരാമലം .
അശ്വാംശ്ച പാതയാമാസ രഥം സാരഥിനാ സഹ .
ഹതാശ്വഃ സ തദാ ദൈത്യശ്ഛിന്നധന്വാ വിസാരഥിഃ .
ജഗ്രാഹ മുദ്ഗരം ഘോരമംബികാനിധനോദ്യതഃ .
ചിച്ഛേദാപതതസ്തസ്യ മുദ്ഗരം നിശിതൈഃ ശരൈഃ .
തഥാപി സോഽഭ്യധാവത്താം മുഷ്ടിമുദ്യമ്യ വേഗവാൻ .
സ മുഷ്ടിം പാതയാമാസ ഹൃദയേ ദൈത്യപുംഗവഃ .
ദേവ്യാസ്തം ചാപി സാ ദേവീ തലേനോരസ്യതാഡയത് .
തലപ്രഹാരാഭിഹതോ നിപപാത മഹീതലേ .
സ ദൈത്യരാജഃ സഹസാ പുനരേവ തഥോത്ഥിതഃ .
ഉത്പത്യ ച പ്രഗൃഹ്യോച്ചൈർദേവീം ഗഗനമാസ്ഥിതഃ .
തത്രാപി സാ നിരാധാരാ യുയുധേ തേന ചണ്ഡികാ .
നിയുദ്ധം ഖേ തദാ ദൈത്യശ്ചണ്ഡികാ ച പരസ്പരം .
ചക്രതുഃ പ്രഥമം സിദ്ധമുനിവിസ്മയകാരകം .
തതോ നിയുദ്ധം സുചിരം കൃത്വാ തേനാംബികാ സഹ .
ഉത്പാട്യ ഭ്രാമയാമാസ ചിക്ഷേപ ധരണീതലേ .
സ ക്ഷിപ്തോ ധരണീം പ്രാപ്യ മുഷ്ടിമുദ്യമ്യ വേഗവാൻ .
അഭ്യധാവത ദുഷ്ടാത്മാ ചണ്ഡികാനിധനേച്ഛയാ .
തമായാന്തം തതോ ദേവീ സർവദൈത്യജനേശ്വരം .
ജഗത്യാം പാതയാമാസ ഭിത്ത്വാ ശൂലേന വക്ഷസി .
സ ഗതാസുഃ പപാതോർവ്യാം ദേവീ ശൂലാഗ്രവിക്ഷതഃ .
ചാലയൻ സകലാം പൃഥ്വീം സാബ്ധിദ്വീപാം സപർവതാം .
തതഃ പ്രസന്നമഖിലം ഹതേ തസ്മിൻ ദുരാത്മനി .
ജഗത്സ്വാസ്ഥ്യമതീവാപ നിർമലം ചാഭവന്നഭഃ .
ഉത്പാതമേഘാഃ സോൽകാ യേ പ്രാഗാസംസ്തേ ശമം യയുഃ .
സരിതോ മാർഗവാഹിന്യസ്തഥാസംസ്തത്ര പാതിതേ .
തതോ ദേവഗണാഃ സർവേ ഹർഷനിർഭരമാനസാഃ .
ബഭൂവുർനിഹതേ തസ്മിൻ ഗന്ധർവാ ലലിതം ജഗുഃ .
അവാദയംസ്തഥൈവാന്യേ നനൃതുശ്ചാപ്സരോഗണാഃ .
വവുഃ പുണ്യാസ്തഥാ വാതാഃ സുപ്രഭോഽഭൂദ്ദിവാകരഃ .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ ദശമഃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |