தேவி மாஹாத்மியம் - வைக்ருதிக ரகசியம்

அத² வைக்ருந்திகம் ரஹஸ்யம் . ருஷிருவாச . த்ரிகு³ணா தாமஸீ தே³வீ ஸாத்த்விகா யா த்வயோதி³தா . ஸா ஶர்வா சண்டா³கா து³ர்கா³ ப⁴த்³ரா ப⁴க³வதீர்யதே . யோக³நித்³ரா ஹரேருக்தா மஹாகாலீ தமோகு³ணா . மது⁴கைடப⁴நாஶார்த²ம் யாம் துஷ்டாவாம....

அத² வைக்ருந்திகம் ரஹஸ்யம் .
ருஷிருவாச .
த்ரிகு³ணா தாமஸீ தே³வீ ஸாத்த்விகா யா த்வயோதி³தா .
ஸா ஶர்வா சண்டா³கா து³ர்கா³ ப⁴த்³ரா ப⁴க³வதீர்யதே .
யோக³நித்³ரா ஹரேருக்தா மஹாகாலீ தமோகு³ணா .
மது⁴கைடப⁴நாஶார்த²ம் யாம் துஷ்டாவாம்பு³ஜாஸன꞉ .
த³ஶவக்த்ரா த³ஶபு⁴ஜா த³ஶபாதா³ஞ்ஜனப்ரபா⁴ .
விஶாலயா ராஜமானா த்ரிம்ஶல்லோசனமாலயா .
ஸ்பு²ரத்³த³ஶனத³ம்ஷ்ட்ரா ஸா பீ⁴மரூபா(அ)பி பூ⁴மிப .
ரூபஸௌபா⁴க்³யகாந்தீனாம் ஸா ப்ரதிஷ்டா² மஹாஶ்ரியாம் .
க²ட்³க³பா³ணக³தா³ஶூலசக்ரஶங்க²பு⁴ஶுண்டி³ப்⁴ருத் .
பரிக⁴ம் கார்முகம் ஶீர்ஷம் நிஶ்ச்யோதத்³ருதி⁴ரம் த³தௌ⁴ .
ஏஷா ஸா வைஷ்ணவீ மாயா மஹாகாலீ து³ரத்யயா .
ஆராதி⁴தா வஶீகுர்யாத் பூஜாகர்துஶ்சராசரம் .
ஸர்வதே³வஶரீரேப்⁴யோ யா(ஆ)விர்பூ⁴தாமிதப்ரபா⁴ .
த்ரிகு³ணா ஸா மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸாக்ஷான்மஹிஷமர்தி³னீ .
ஶ்வேதானனா நீலபு⁴ஜா ஸுஶ்வேதஸ்தனமண்ட³லா .
ரக்தமத்⁴யா ரக்தபாதா³ ரக்தஜங்கோ⁴ருருன்மதா³ .
ஸுசித்ரஜக⁴னா சித்ரமால்யாம்ப³ரவிபூ⁴ஷணா .
சித்ரானுலேபனா காந்திரூபஸௌபா⁴க்³யஶாலினீ .
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா பூஜ்யா ஸா ஸஹ்ஸ்ரபு⁴ஜா ஸதீ .
ஆயுதா⁴ன்யத்ர வக்ஷ்யந்தே த³க்ஷிணாத⁴꞉கரக்ரமாத் .
அக்ஷமாலா ச கமலம் பா³ணோ(அ)ஸி꞉ குலிஶம் க³தா³ .
சக்ரம் த்ரிஶூலம் பரஶு꞉ ஶங்கோ² க⁴ண்டா ச பாஶக꞉ .
ஶக்திர்த³ண்ட³ஶ்சர்ம சாபம் பானபாத்ரம் கமண்ட³லு꞉ .
அலங்க்ருதபு⁴ஜாமேபி⁴ராயுதை⁴꞉ கமலாஸனாம் .
ஸர்வதே³வமயீமீஶாம் மஹாலக்ஷ்மீமிமாம் ந்ருப .
பூஜயேத் ஸர்வலோகானாம் ஸ தே³வானாம் ப்ரபு⁴ர்ப⁴வேத் .
கௌ³ரீதே³ஹாத் ஸமுத்³பூ⁴தா யா ஸத்த்வைககு³ணாஶ்ரயா .
ஸாக்ஷாத் ஸரஸ்வதீ ப்ரோக்தா ஶும்பா⁴ஸுரனிப³ர்ஹிணீ .
த³தௌ⁴ சா(அ)ஷ்டபு⁴ஜா பா³ணமுஸலே ஶூலசக்ரப்⁴ருத் .
ஶங்க²ம் க⁴ண்டாம் லாங்க³லம் ச கார்முகம் வஸுதா⁴தி⁴ப .
ஏஷா ஸம்பூஜிதா ப⁴க்த்யா ஸர்வஜ்ஞத்வம் ப்ரயச்ச²தி .
நிஶும்ப⁴மதி²னீ தே³வீ ஶும்பா⁴ஸுரனிப³ர்ஹிணீ .
இத்யுக்தானி ஸ்வரூபாணி மூர்தீனாம் தவ பார்தி²வ .
உபாஸனம் ஜக³ன்மாது꞉ ப்ருத²கா³ஸாம் நிஶாமய .
மஹாலக்ஷ்மீர்யதா³ பூஜ்யா மஹாகாலீ ஸரஸ்வதீ .
த³க்ஷிணோத்தரயோ꞉ பூஜ்யே ப்ருஷ்ட²தோ மிது²மத்ரயம் .
விரிஞ்சி꞉ ஸ்வரயா மத்⁴யே ருத்³ரோ கௌ³ர்யா ச த³க்ஷிணே .
வாமே லக்ஷ்ம்யா ஹ்ருஷீகேஶ꞉ புரதோ தே³வதாத்ரயம் .
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா மத்⁴யே வாமே சாஸ்யா த³ஶானனா .
த³க்ஷிணே(அ)ஷ்டபு⁴ஜா லக்ஷ்மீர்மஹதீதி ஸமர்சயேத் .
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா சைஷா யதா³ பூஜ்யா நராதி⁴ப .
த³ஶானனா சா(அ)ஷ்டபு⁴ஜா த³க்ஷிணோத்தரயோஸ்ததா³ .
காலம்ருத்யூ ச ஸம்பூஜ்யௌ ஸர்வாரிஷ்டப்ரஶாந்தயே .
யதா³ சாஷ்டபு⁴ஜா பூஜ்யா ஶும்பா⁴ஸுரனிப³ர்ஹிணீ .
நவாஸ்யா꞉ ஶக்தய꞉ பூஜ்யாஸ்ததா³ ருத்³ரவிநாயகௌ .
நமோ தே³வ்யா இதி ஸ்தோத்ரைர்மஹாலக்ஷ்மீம் ஸமர்சயேத் .
அவதாரத்ரயார்சாயாம் ஸ்தோத்ரமந்த்ராஸ்ததா³ஶ்ரயா꞉ .
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா சைஷா பூஜ்யா மஹிஷமர்தி³னீ .
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ ஸைவ ப்ரோக்தா ஸரஸ்வதீ .
ஈஶ்வரீ புண்யபாபானாம் ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீ .
மஹிஷாந்தகரீ யேன பூஜிதா ஸ ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ .
பூஜயேஜ்ஜக³தாம் தா⁴த்ரீம் சண்டி³காம் ப⁴க்தவத்ஸலாம் .
அர்கா⁴தி³பி⁴ரலங்காரைர்க³ந்த⁴புஷ்பைஸ்ததா²க்ஷதை꞉ .
தூ⁴பைர்தீ³பைஶ்ச நைவேத்³யைர்னாநாப⁴க்ஷ்யஸமன்விதை꞉ .
ருதி⁴ராக்தேன ப³லினா மாம்ஸேன ஸுரயா ந்ருப .
ப்ரணாமாசமனீயைஶ்ச சந்த³னேன ஸுக³ந்தி⁴னா .
ஸகர்பூரைஶ்ச தாம்பூ³லைப⁴க்திபா⁴வஸமன்விதை꞉ .
வாமபா⁴கே³(அ)க்³ரதோ தே³வ்யாஶ்சி²ன்னஶீர்ஷம் மஹாஸுரம் .
பூஜயேன்மஹிஷம் யேன ப்ராப்தம் ஸாயுஜ்யமீஶயா .
த³க்ஷிணே புரத꞉ ஸிம்ஹம் ஸமக்³ரம் த⁴ர்மமீஶ்வரம் .
வாஹனம் பூஜயேத்³தே³வ்யா த்⁴ருதம் யேன சரா(அ)சரம் .
தத꞉ க்ருதாஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா ஸ்துவீத சரிதைரிமை꞉ .
ஏகேன வா மத்⁴யமேன நைகேனேதரயோரிஹ .
சரிதார்த⁴ம் து ந ஜபேஜ்ஜபஞ்சி²த்³ரமவாப்னுயாத் .
ஸ்தோத்ரமந்த்ரைர்ஜபேதே³னாம் யதி³ வா நவசண்டி³காம் .
ப்ரத³க்ஷிணநமஸ்காரான் க்ருத்வா மூர்த்⁴னி க்ருதாஞ்ஜலி꞉ .
க்ஷமாபயேஜ்ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் முஹுர்முஹுரதந்த்³ரித꞉ .
ப்ரதிஶ்லோகம் ச ஜுஹுயாத்பாயஸம் திலஸர்பிஷா .
ஜுஹுயாத்ஸ்தோத்ரமந்த்ரைர்வா சண்டி³காயை ஶுப⁴ம் ஹவி꞉ .
நமோ நம꞉பதை³ர்தே³வீம் பூஜயேத் ஸுஸமாஹித꞉ .
ப்ரயத꞉ ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரஹ்ன꞉ ப்ரணம்யாரோப்ய சாத்மனி .
ஸுசிரம் பா⁴வயேதீ³ஶாம் சண்டி³காம் தன்மயோ ப⁴வேத் .
ஏவம் ய꞉ பூஜயேத்³ ப⁴க்த்யா ப்ரத்யஹம் பரமேஶ்வரீம் .
பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ன் யதா²காமம் தே³வீஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் .
யோ ந பூஜயதே நித்யம் சண்டி³காம் ப⁴க்தவத்ஸலாம் .
ப⁴ஸ்மீக்ருத்யாஸ்ய புண்யானி நிர்த³ஹேத் பரமேஶ்வரீ .
தஸ்மாத் பூஜய பூ⁴பால ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீம் .
யதோக்தேன விதா⁴னேன சண்டி³காம் ஸுக²மாப்ஸ்யஸி .
மார்கண்டே³யபுராணே வைக்ருதிகம் ரஹஸ்யம் .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |