దుర్గా సప్తశతీ - మూర్తి రహస్యం

అథ మూర్తిరహస్యం . ఋషిరువాచ . నందా భగవతీ నామ యా భవిష్యతి నందజా . సా స్తుతా పూజితా ధ్యాతా వశీకుర్యాజ్జగత్త్రయం . కనకోత్తమకాంతిః సా సుకాంతికనకాంబరా . దేవీ కనకవర్ణాభా కనకోత్తమభూషణా . కమలాంకుశపాశాబ్జైరలంకృతచతుర్భ....

అథ మూర్తిరహస్యం .
ఋషిరువాచ .
నందా భగవతీ నామ యా భవిష్యతి నందజా .
సా స్తుతా పూజితా ధ్యాతా వశీకుర్యాజ్జగత్త్రయం .
కనకోత్తమకాంతిః సా సుకాంతికనకాంబరా .
దేవీ కనకవర్ణాభా కనకోత్తమభూషణా .
కమలాంకుశపాశాబ్జైరలంకృతచతుర్భుజా .
ఇందిరా కమలా లక్ష్మీః సా శ్రీ రుక్మాంబుజాసనా .
యా రక్తదంతికా నామ దేవీ ప్రోక్తా మయాఽనఘ .
తస్యాః స్వరూపం వక్ష్యామి శృణు సర్వభయాఽపహం .
రక్తాంబరా రక్తవర్ణా రక్తసర్వాంగభూషణా .
రక్తాయుధా రక్తనేత్రా రక్తకేశాతిభీషణా .
రక్తతీక్ష్ణనఖా రక్తదశనా రక్తష్ట్రికా .
పతిం నారీవానురక్తా దేవీ భక్తం భజేజ్జనం .
వసుధేవ విశాలా సా సుమేరుయుగలస్తనీ .
దీర్ఘౌ లంబావతిస్థూలౌ తావతీవ మనోహరౌ .
కర్కశావతికాంతౌ తౌ సర్వానందపయోనిధీ .
భక్తాన్ సంపాయయేద్దేవీసర్వకామదుఘౌ స్తనౌ .
ఖడ్గపాత్రం చ ముసలం లాంగలం చ బిభర్తి సా .
ఆఖ్యాతా రక్తచాముండా దేవీ యోగేశ్వవరీతి చ .
అనయా వ్యాప్తమఖిలం జగత్స్థావరజంగమం .
ఇమాం యః పూజయేద్భక్త్యా స వ్యాప్నోతి చరాఽచరం .
అధీతే య ఇమం నిత్యం రక్తదంత్యావపుఃస్తవం .
తం సా పరిచరేద్దేవీ పతిం ప్రియమివాంగనా .
శాకంభరీ నీలవర్ణా నీలోత్పలవిలోచనా .
గంభీరనాభిస్త్రివలీవిభూషితతనూదరీ .
సుకర్కశసమోత్తుంగవృత్తపీనఘనస్తనీ .
ముష్టిం శిలీముఖైః పూర్ణం కమలం కమలాలయా .
పుష్పపల్లవమూలాదిఫలాఢ్యం శాకసంచయం .
కామ్యానంతరసైర్యుక్తం క్షుత్తృణ్మృత్యుజరాఽపహం .
కార్ముకం చ స్ఫురత్కాంతిబిభ్రతి పరమేశ్వరీ .
శాకంభరీ శతాక్షీ స్యాత్ సైవ దుర్గా ప్రకీర్తితా .
శాకంభరీం స్తువన్ ధ్యాయన్ జపన్ సంపూజయన్ నమన్ .
అక్షయ్యమశ్నుతే శీఘ్రమన్నపానాది సర్వశః .
భీమాఽపి నీలవర్ణా సా దంష్ట్రాదశనభాసురా .
విశాలలోచనా నారీ వృత్తపీనఘనస్తనీ .
చంద్రహాసం చ డమరుం శిరఃపాత్రం చ బిభ్రతీ .
ఏకవీరా కాలరాత్రిః సైవోక్తా కామదా స్తుతా .
తేజోమండలదుర్ధర్షా భ్రామరీ చిత్రకాంతిభృత్ .
చిత్రభ్రమరసంకాశా మహామారీతి గీయతే .
ఇత్యేతా మూర్తయో దేవ్యా వ్యాఖ్యాతా వసుధాధిప .
జగన్మాతుశ్చండికాయాః కీర్తితాః కామధేనవః .
ఇదం రహస్యం పరమం న వాచ్యం యస్య కస్యచిత్ .
వ్యాఖ్యానం దివ్యమూర్తీనామభీశ్వావహితః స్వయం .
దేవ్యా ధ్యానం తవాఽఽఖ్యాతం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ .
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన సర్వం కామఫలప్రదం .
మార్కండేయపురాణేఽఖిలాంశే మూర్తిరహస్యం .
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం సప్తశతిచండికే ఉత్కీలనం కురు కురు స్వాహా.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |