ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ಮೂರ್ತಿ ರಹಸ್ಯ

ಅಥ ಮೂರ್ತಿರಹಸ್ಯಂ . ಋಷಿರುವಾಚ . ನಂದಾ ಭಗವತೀ ನಾಮ ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಂದಜಾ . ಸಾ ಸ್ತುತಾ ಪೂಜಿತಾ ಧ್ಯಾತಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಂ . ಕನಕೋತ್ತಮಕಾಂತಿಃ ಸಾ ಸುಕಾಂತಿಕನಕಾಂಬರಾ . ದೇವೀ ಕನಕವರ್ಣಾಭಾ ಕನಕೋತ್ತಮಭೂಷಣಾ . ಕಮಲಾಂಕುಶಪಾಶಾಬ್ಜೈರಲಂಕೃತಚತುರ್ಭ....

ಅಥ ಮೂರ್ತಿರಹಸ್ಯಂ .
ಋಷಿರುವಾಚ .
ನಂದಾ ಭಗವತೀ ನಾಮ ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಂದಜಾ .
ಸಾ ಸ್ತುತಾ ಪೂಜಿತಾ ಧ್ಯಾತಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಂ .
ಕನಕೋತ್ತಮಕಾಂತಿಃ ಸಾ ಸುಕಾಂತಿಕನಕಾಂಬರಾ .
ದೇವೀ ಕನಕವರ್ಣಾಭಾ ಕನಕೋತ್ತಮಭೂಷಣಾ .
ಕಮಲಾಂಕುಶಪಾಶಾಬ್ಜೈರಲಂಕೃತಚತುರ್ಭುಜಾ .
ಇಂದಿರಾ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಾ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಾಂಬುಜಾಸನಾ .
ಯಾ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ನಾಮ ದೇವೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾಽನಘ .
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಸರ್ವಭಯಾಽಪಹಂ .
ರಕ್ತಾಂಬರಾ ರಕ್ತವರ್ಣಾ ರಕ್ತಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಣಾ .
ರಕ್ತಾಯುಧಾ ರಕ್ತನೇತ್ರಾ ರಕ್ತಕೇಶಾತಿಭೀಷಣಾ .
ರಕ್ತತೀಕ್ಷ್ಣನಖಾ ರಕ್ತದಶನಾ ರಕ್ತಷ್ಟ್ರಿಕಾ .
ಪತಿಂ ನಾರೀವಾನುರಕ್ತಾ ದೇವೀ ಭಕ್ತಂ ಭಜೇಜ್ಜನಂ .
ವಸುಧೇವ ವಿಶಾಲಾ ಸಾ ಸುಮೇರುಯುಗಲಸ್ತನೀ .
ದೀರ್ಘೌ ಲಂಬಾವತಿಸ್ಥೂಲೌ ತಾವತೀವ ಮನೋಹರೌ .
ಕರ್ಕಶಾವತಿಕಾಂತೌ ತೌ ಸರ್ವಾನಂದಪಯೋನಿಧೀ .
ಭಕ್ತಾನ್ ಸಂಪಾಯಯೇದ್ದೇವೀಸರ್ವಕಾಮದುಘೌ ಸ್ತನೌ .
ಖಡ್ಗಪಾತ್ರಂ ಚ ಮುಸಲಂ ಲಾಂಗಲಂ ಚ ಬಿಭರ್ತಿ ಸಾ .
ಆಖ್ಯಾತಾ ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾ ದೇವೀ ಯೋಗೇಶ್ವವರೀತಿ ಚ .
ಅನಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಂ .
ಇಮಾಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಚರಾಽಚರಂ .
ಅಧೀತೇ ಯ ಇಮಂ ನಿತ್ಯಂ ರಕ್ತದಂತ್ಯಾವಪುಃಸ್ತವಂ .
ತಂ ಸಾ ಪರಿಚರೇದ್ದೇವೀ ಪತಿಂ ಪ್ರಿಯಮಿವಾಂಗನಾ .
ಶಾಕಂಭರೀ ನೀಲವರ್ಣಾ ನೀಲೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಾ .
ಗಂಭೀರನಾಭಿಸ್ತ್ರಿವಲೀವಿಭೂಷಿತತನೂದರೀ .
ಸುಕರ್ಕಶಸಮೋತ್ತುಂಗವೃತ್ತಪೀನಘನಸ್ತನೀ .
ಮುಷ್ಟಿಂ ಶಿಲೀಮುಖೈಃ ಪೂರ್ಣಂ ಕಮಲಂ ಕಮಲಾಲಯಾ .
ಪುಷ್ಪಪಲ್ಲವಮೂಲಾದಿಫಲಾಢ್ಯಂ ಶಾಕಸಂಚಯಂ .
ಕಾಮ್ಯಾನಂತರಸೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಕ್ಷುತ್ತೃಣ್ಮೃತ್ಯುಜರಾಽಪಹಂ .
ಕಾರ್ಮುಕಂ ಚ ಸ್ಫುರತ್ಕಾಂತಿಬಿಭ್ರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀ .
ಶಾಕಂಭರೀ ಶತಾಕ್ಷೀ ಸ್ಯಾತ್ ಸೈವ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ .
ಶಾಕಂಭರೀಂ ಸ್ತುವನ್ ಧ್ಯಾಯನ್ ಜಪನ್ ಸಂಪೂಜಯನ್ ನಮನ್ .
ಅಕ್ಷಯ್ಯಮಶ್ನುತೇ ಶೀಘ್ರಮನ್ನಪಾನಾದಿ ಸರ್ವಶಃ .
ಭೀಮಾಽಪಿ ನೀಲವರ್ಣಾ ಸಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾದಶನಭಾಸುರಾ .
ವಿಶಾಲಲೋಚನಾ ನಾರೀ ವೃತ್ತಪೀನಘನಸ್ತನೀ .
ಚಂದ್ರಹಾಸಂ ಚ ಡಮರುಂ ಶಿರಃಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ .
ಏಕವೀರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಸೈವೋಕ್ತಾ ಕಾಮದಾ ಸ್ತುತಾ .
ತೇಜೋಮಂಡಲದುರ್ಧರ್ಷಾ ಭ್ರಾಮರೀ ಚಿತ್ರಕಾಂತಿಭೃತ್ .
ಚಿತ್ರಭ್ರಮರಸಂಕಾಶಾ ಮಹಾಮಾರೀತಿ ಗೀಯತೇ .
ಇತ್ಯೇತಾ ಮೂರ್ತಯೋ ದೇವ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ವಸುಧಾಧಿಪ .
ಜಗನ್ಮಾತುಶ್ಚಂಡಿಕಾಯಾಃ ಕೀರ್ತಿತಾಃ ಕಾಮಧೇನವಃ .
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ನ ವಾಚ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ .
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೀನಾಮಭೀಶ್ವಾವಹಿತಃ ಸ್ವಯಂ .
ದೇವ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ತವಾಽಽಖ್ಯಾತಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ .
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವಂ ಕಾಮಫಲಪ್ರದಂ .
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇಽಖಿಲಾಂಶೇ ಮೂರ್ತಿರಹಸ್ಯಂ .
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಪ್ತಶತಿಚಂಡಿಕೇ ಉತ್ಕೀಲನಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |