సీతమ్మ మాయమ్మ

సీతమ్మ మాయమ్మ శ్రీ రాముడు మా తండ్రి
సీతమ్మ మా-అమ్మ శ్రీ రాముడు మా తండ్రి

వాతాత్మజ సౌమిత్రి వైనతేయ రిపుమర్దన
ధత-భరతాదులు సోదరులు మాకు ఓ మనసా (సీత)
వాత-ఆత్మజ సౌమిత్రి వైనతేయ రిపు-మర్దన ధత భరత ఆదులు సోదరులు మాకు ఓ మనసా (సీత)

పరమేశ వసిష్ఠ పరాశర నారద శౌనక శుక
సురపతి గౌతమ లంబోదర గుహ సనకాదులు
ధర నిజ భాగవతాగ్రేసరులెవరో వారెల్లరు
వర త్యాగరాజునికి పరమ బాంధవులు మనసా (సీత)

 

Seethamma Mayamma by Saindhavi Prakash

 

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |