శ్రీనివాసా గోవిందా

 

Srinivasa Govinda

 

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా || శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా

గోవిందాహరి గోవిందా || గోకులనందన గోవిందా

భక్తవత్సల గోవిందా || భాగవతాప్రియ గోవిందా

నిత్యనిర్మల గోవిందా|| నీలమేఘశ్యామ గోవిందా

పురాణపురుషా గోవిందా || పుండరీకాక్ష గోవిందా

నందనందనా గోవిందా || నవనీతచోరా గోవిందా

పశుపాలక శ్రీ గోవిందా || పాపవిమోచన గోవిందా

దుష్టసంహార గోవిందా || దురతనివారణ గోవిందా

శిష్టపరిపాలక గోవిందా || కష్టనివారణ గోవిందా

వజ్రమకుటధర గోవిందా || వరాహమూర్తీవి గోవిందా

గోపీజనలోల గోవిందా || గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా

దశరధనందన గోవిందా || దశముఖమర్ధన గోవిందా

పక్షివాహనా గోవిందా || పాండవప్రియ గోవిందా

మత్స్యకూర్మ గోవిందా || మధుసూదనహరి గోవిందా

వరాహనృసింహ గోవిందా || వామనభృగురామ గోవిందా

బలరామానుజ గోవిందా || బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా

వేణుగానప్రియ గోవిందా || వేంకటరమణా గోవిందా

సీతానాయక గోవిందా || శ్రితపరిపాలక గోవిందా

దరిద్రజనపోషక గోవిందా || ధర్మసంస్థాపక గోవిందా

అనాథరక్షక గోవిందా || ఆపధ్భాందవ గోవిందా

శరణాగతవత్సల గోవిందా || కరుణాసాగర గోవిందా

కమలదళాక్షా గోవిందా || కామితఫలదాత గోవిందా

పాపవినాశక గోవిందా || పాహిమురారే గోవిందా

శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా || శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా

ధరణీనాయక గోవిందా || దినకరతేజా గోవిందా

పద్మావతీప్రియ గోవిందా || ప్రసన్నమూర్తి గోవిందా

అభయహస్తప్రదర్శన గోవిందా || మర్త్యావతారాగోవిందా

శంఖచక్రధర గోవిందా|| శాంర్గగదాధర గోవిందా

విరాజతీర్థ గోవిందా || విరోధిమర్ధన గోవిందా

సాలగ్రామధర గోవిందా|| సహస్రనామ గోవిందా

లక్ష్మీవల్లభ గోవిందా || లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా

కస్తూరితిలక గోవిందా || కాంచనాంబరధర గోవిందా

గరుడవాహనా గోవిందా|| గజరాజరక్షక గోవిందా

వానరసేవిత గోవిందా || వారథిబంధన గోవిందా

ఏడుకొండల వాడా గోవిందా || ఏకస్వరూపా గోవిందా

శ్రీరామకృష్ణ గోవిందా || రఘుకులనందన గోవిందా

ప్రత్యక్షదేవ గోవిందా || పరమదయాకర గోవిందా

వజ్రమకుటదర గోవిందా || వైజయంతిమాల గోవిందా

వడ్డీకాసులవాడా గోవిందా || వాసుదేవతనయా గోవిందా

బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా || భిక్షుకసంస్తుత గోవిందా

స్త్రీపుంరూపా గోవిందా || శివకేశవమూర్తి గోవిందా

బ్రహ్మానందరూపా గోవిందా || భక్తరక్షక గోవిందా

నిత్యకళ్యాణ గోవిందా || నీరజనాభా గోవిందా

హతిరామప్రియ గోవిందా || హరిసర్వోత్తమ గోవిందా

జనార్ధనమూర్తి గోవిందా || జగత్సాక్షిరూపా గోవిందా

అభిషేకప్రియ గోవిందా || అపన్నివారణ గోవిందా

నిత్యశుభప్రద గోవిందా || నిఖిలలోకేశా గోవిందా

ఆనందరూపా గోవిందా || ఆద్యంతరహితా గోవిందా

ఇహపరదాయక గోవిందా || ఇ భరాజరక్షక గోవింద

పరమదయాళో గోవిందా || పద్మనాభాహరి గోవిందా

గోవిందాహరి గోవిందా || గోకులనందన గోవిందా

తిరుమలవాసా గోవిందా || తులసీవనమాల గోవిందా

శేషశాయి గోవిందా || శేషాద్రినిలయ గోవిందా

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా || శ్రీవేంకటేశా గోవిందా

గోవిందాహరి గోవిందా || గోకులనందన గోవిందా

ఓం శ్శాంతి శ్శాంతి శ్శాంతిః||

Devotional Music

Devotional Music

భక్తి పాటలు

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |