పలుకే బంగారమాయెనా

 

పల్లవి

పలుకే బంగారమాయెనా కోదండ పాణి ||

అనుపల్లవి

పలుకే బంగారమయె పిలిచిన పలుకవేమి
కలలో నీ నామస్మరణ మరవ చక్కని తండ్రి
|| పలుకే ||

చరణములు

ఇరవూగ ఇసుకలోన పొరలీన ఉడుత భక్తికి
కరుణించి బ్రోచితివని నెరనమ్మితిని తండ్రి
|| పలుకే ||

రాతినాతిగ జేసి భూతలమున
ప్రఖ్యాతి జెందితివని ప్రీతితో నమ్మితి తండ్రి
|| పలుకే ||

ఎంత వేడిన గాని సుంతైన దయ రాదు
పంతము సేయ నేనెంతటి వాడను తండ్రి
|| పలుకే ||

శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకితుడవు గాదా
కరుణించు భద్రాచల వర రామదాస పోష
|| పలుకే ||

Devotional Music

Devotional Music

భక్తి పాటలు

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |