గరుడగమన రారా

గరుడగమన రారా నను నీ కరుణ నేలుకోరా
పరమ పురుష యే వెరపు లేక నీ మరుగు జొచ్చితి నన్నరమర సేయకు
పిలువగానే రమ్మి నాకభయము తలపగానే యిమ్మి
కలిమి బలిమి నా కిలలోనివని కలవరించితిని నలువను గన్నయ్య
పాల కడలిశయన దశరథ బాల జలజ నయన
పాలముంచు నను నీళ్ళముంచు నీపాల బడితి నికజాలము సేయకు
ఏల రావు స్వామి నను నిపుడేవకోవదేమి
ఏలువాడని చాల నమ్మితి నేల రావు కరుణాలవాల హరి
ఇంత పంతమేల భద్రగిరీష వర కృపాళ చింతలణచి
శ్రీ రామదాసునియంతరంగ పతియై రక్షింపుమి

 

 

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |