லக்ஷ்மீ நாராயண ஹ்ருதய ஸ்தோத்திரம்

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉. ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉. ௐ அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யமாலாமந்த்ரஸ்ய. பா⁴ர்க³வ-ருʼஷி꞉. ஆத்³யாதி³ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா. அனுஷ்டுபா⁴தி³னானாச²ந்தா³ம்ʼஸி ஶ்ரீம்ʼ பீ³ஜம்ʼம். ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉. ஐம்ʼ கீலகம் . ஶ்ரீம....

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉. ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉.
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யமாலாமந்த்ரஸ்ய. பா⁴ர்க³வ-ருʼஷி꞉.
ஆத்³யாதி³ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா. அனுஷ்டுபா⁴தி³னானாச²ந்தா³ம்ʼஸி
ஶ்ரீம்ʼ பீ³ஜம்ʼம். ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉. ஐம்ʼ கீலகம் .
ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ-ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ஜபே விநியோக³꞉.
ௐ பா⁴ர்க³வ-ருʼஷயே நம꞉ ஶிரஸி. அனுஷ்டுபா⁴தி³னானாச²ந்தோ³ப்⁴யோ நமோ முகே².
ஆத்³யாதி³ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்ம்யை தே³வதயை நமோ ஹ்ருʼத³யே. ஶ்ரீம்ʼ பீ³ஜாய நமோ கு³ஹ்யே.
ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉. ஐம்ʼ கீலகாய நம꞉ ஸர்வாங்கே³.
ௐ ஶ்ரீம்ʼ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஹ்ரீம்ʼ தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஐம்ʼ மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஶ்ரீம்ʼ அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஹ்ரீம்ʼ கநிஷ்டிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஐம்ʼ கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉. ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா. ௐ ஐம்ʼ ஶிகா²யை வஷட்.
ௐ ஶ்ரீம்ʼ கவசாய ஹும். ௐ ஹ்ரீம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட். ௐ ஐம் அஸ்த்ராய ப²ட். ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம் ஐம் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉.
த்⁴யானம்-
ஹஸ்தத்³வயேன கமலே தா⁴ரயந்தீம்ʼ ஸ்வலீலயா.
ஹாரநூபுரஸம்ʼயுக்தாம்ʼ லக்ஷ்மீம்ʼ தே³வீம்ʼ விசிந்தயேத்.
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஹஸ்தே ஶுப்⁴ரவர்ணே ஸுவாஸினி.
மம தே³ஹி வரம்ʼ லக்ஷ்மி ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யினி.
ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம் ஐம்ʼ மஹாலக்ஷ்ம்யை கமலதா⁴ரிண்யை ஸிம்ʼஹவாஹின்யை ஸ்வாஹா.
வந்தே³ லக்ஷ்மீம்ʼ பரஶிவமயீம்ʼ ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னதா³பா⁴ம்ʼ
தேஜோரூபாம்ʼ கனகவஸனாம்ʼ ஸர்வபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்.
பீ³ஜாபூரம்ʼ கனககலஶம்ʼ ஹேமபத்³மம்ʼ த³தா⁴னா-
மாத்³யாம்ʼ ஶக்திம்ʼ ஸகலஜனனீம்ʼ விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ʼஸ்தா²ம்.
ஶ்ரீமத்ஸௌபா⁴க்³யஜனனீம்ʼ ஸ்தௌமி லக்ஷ்மீம்ʼ ஸனாதனீம்.
ஸர்வகாமப²லாவாப்திஸாத⁴னைகஸுகா²வஹாம்.
ஸ்மராமி நித்யம்ʼ தே³வேஶி த்வயா ப்ரேரிதமானஸ꞉.
த்வதா³ஜ்ஞாம்ʼ ஶிரஸா த்⁴ருʼத்வா ப⁴ஜாமி பரமேஶ்வரீம்.
ஸமஸ்தஸம்பத்ஸுக²தா³ம்ʼ மஹாஶ்ரியம்ʼ
ஸமஸ்தஸௌபா⁴க்³யகரீம்ʼ மஹாஶ்ரியம்.
ஸமஸ்தகல்யாணகரீம்ʼ மஹாஶ்ரியம்ʼ
ப⁴ஜாம்யஹம்ʼ ஜ்ஞானகரீம்ʼ மஹாஶ்ரியம்.
விஜ்ஞானஸம்பத்ஸுக²தா³ம்ʼ மஹாஶ்ரியம்ʼ
விசித்ரவாக்³பூ⁴திகரீம்ʼ மனோஹராம்.
அனந்தஸம்மோத³ஸுக²ப்ரதா³யினீம்ʼ
நமாம்யஹம்ʼ பூ⁴திகரீம்ʼ ஹரிப்ரியாம்.
ஸமஸ்தபூ⁴தாந்தரஸம்ʼஸ்தி²தா த்வம்ʼ
ஸமஸ்தபோ⁴க்த்ரீஶ்ஶ்வரி விஶ்வரூபே.
தன்னாஸ்தி யத்த்வத்³வ்யதிரிக்தவஸ்து
த்வத்பாத³பத்³மம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ ஶ்ரீ꞉.
தா³ரித்³ர்யது³꞉கௌ²க⁴தமோ(அ)பஹந்த்ரி த்வத்பாத³பத்³மம்ʼ மயி ஸந்நித⁴த்ஸ்வ.
தீ³னார்திவிச்சே²த³னஹேதுபூ⁴த்யை꞉ க்ருʼபாகடாக்ஷைரபி⁴ஷிஞ்ச மாம்ʼ ஶ்ரீ꞉.
அம்ப³ ப்ரஸீத³ கருணாபரிபூர்ணத்³ருʼஷ்ட்யா
மாம்ʼ த்வத்க்ருʼபாத்³ரவிணகே³ஹமிமம்ʼ குருஷ்வ .
ஆலோகய ப்ரணதஹ்ருʼத்³க³தஶோகஹந்த்ரி
த்வத்பாத³பத்³மயுக³லம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ ஶ்ரீ꞉.
ஶாந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶரணாக³தரக்ஷணாயை
காந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து கமனீயகு³ணாஶ்ரயாயை.
க்ஷாந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து து³ரிதக்ஷயகாரணாயை
தா³த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து த⁴ன-தா⁴ன்ய-ஸம்ருʼத்³தி⁴தா³யை.
ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶஶிஶேக²ரஸம்ʼஸ்துதாயை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரஜனீகரஸோத³ராயை.
ப⁴க்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ப⁴வஸாக³ரதாரிகாயை
மத்யை நமோ(அ)ஸ்து மது⁴ஸூத³னவல்லபா⁴யை.
லக்ஷ்ம்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுப⁴லக்ஷணலக்ஷிதாயை
ஸித்³த்⁴யை நமோ(அ)ஸ்து ஶிவஸித்³த⁴ஸுபூஜிதாயை.
த்⁴ருʼத்யை நமோ(அ)ஸ்த்வமிதது³ர்க³திப⁴ஞ்ஜனாயை
க³த்யை நமோ(அ)ஸ்து வரஸத்³க³திதா³யகாயை.
தே³வ்யை நமோ(அ)ஸ்து தி³வி தே³வக³ணார்சிதாயை
பூ⁴த்யை நமோ(அ)ஸ்து பு⁴வனார்திவிநாஶனாயை.
தா⁴த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து த⁴ரணீத⁴ரவல்லபா⁴யை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபா⁴யை.
ஸுதீவ்ரதா³ரித்³ர்யதமோ(அ)பஹந்த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து தே ஸர்வப⁴யாபஹந்த்ர்யை .
ஶ்ரீவிஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸம்ʼஸ்தி²தாயை நமோ நம꞉ ஸர்வவிபூ⁴திதா³யை .
ஜயது ஜயது லக்ஷ்மீர்லக்ஷணாலங்க்ருʼதாங்கீ³
ஜயது ஜயது பத்³மா பத்³மஸத்³மாபி⁴வந்த்³யா.
ஜயது ஜயது வித்³யா விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ʼஸ்தா²
ஜயது ஜயது ஸம்யக் ஸர்வஸம்பத்கரிஶ்ரீ꞉.
ஜயது ஜயது தே³வீ தே³வஸங்கா⁴பி⁴பூஜ்யா
ஜயது ஜயது ப⁴த்³ரா பா⁴ர்க³வீ பா⁴க்³யரூபா.
ஜயது ஜயது நித்யா நிர்மலஜ்ஞானவேத்³யா
ஜயது ஜயது ஸத்யா ஸர்வபூ⁴தாந்தரஸ்தா².
ஜயது ஜயது ரம்யா ரத்நக³ர்பா⁴ந்தரஸ்தா²
ஜயது ஜயது ஶுத்³தா⁴ ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னதா³பா⁴.
ஜயது ஜயது காந்தா காந்திமத்³பா⁴ஸிதாங்கீ³
ஜயது ஜயது ஶாந்தா ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ஸௌம்யே.
யஸ்யா꞉ கலாயா꞉ கமலோத்³ப⁴வாத்³யா ருத்³ராஶ்ச ஶக்ரப்ரமுகா²ஶ்ச தே³வா꞉.
ஜீவந்தி ஸர்வா பி ஸஶக்தயஸ்தே ப்ரபு⁴த்வமாப்தா꞉ பரமாயுஷஸ்தே.
லிலேக² நிடிலே விதி⁴ர்மம லிபிம்ʼ விஸ்ருʼஜ்யாந்தரம்ʼ
த்வயா விலிகி²தவ்யமேததி³தி தத்ப²லப்ராப்தயே.
தத³ந்திகப²லஸ்பு²டம்ʼ கமலவாஸினி ஶ்ரீரிமாம்ʼ
ஸமர்பய ஸ்வமுத்³ரிகாம்ʼ ஸகலபா⁴க்³யஸம்ʼஸூசிகாம்.
ததி³த³ம்ʼ திமிரம்ʼ பா⁴ரே ஸ்பு²டம்ʼ கமலவாஸினி.
ஶ்ரியம்ʼ ஸமுத்³ரிகாம்ʼ தே³ஹி ஸர்வபா⁴க்³யஸ்ய ஸூசிகாம்.
கலயா தே யதா² தே³வி ஜீவந்தி ஸசராசரா꞉.
ததா² ஸம்பத்கரீ லக்ஷ்மி ஸர்வதா³ ஸம்ப்ரஸீத³ மே.
யதா² விஷ்ணுர்த்⁴ருவம்ʼ நித்யம்ʼ ஸ்வகலாம்ʼ ஸம்ʼந்யவேஶயத்.
ததை²வ ஸ்வகலாம்ʼ லக்ஷ்மி மயி ஸம்யக் ஸமர்பய.
ஸர்வஸௌக்²யப்ரதே³ தே³வி ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரதே³.
அசலாம்ʼ குரு யத்னேன கலாம்ʼ மயி நிவேஶிதாம்.
முதா³ஸ்தாம்ʼ மத்பா²லே பரமபத³லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்பு²டகலா
ஸதா³ வைகுண்ட²ஶ்ரீர்நிவஸது கலா மே நயனயோ꞉.
வஸேத்ஸத்யே லோகே மம வசஸி லக்ஷ்மீர்வரகலா
ஶ்ரியஶ்வேதத்³வீபே நிவஸது கலா மே ஸ்வகரயோ꞉.
தாவந்நித்யம்ʼ மமாங்கே³ஷு க்ஷீராப்³தௌ⁴ ஶ்ரீகலா வஸேத்.
ஸூர்யாசந்த்³ரமஸௌ யாவத்³யாவல்லக்ஷ்மீபதி꞉ ஶ்ரியா.
ஸர்வமங்க³லஸம்பூர்ணா ஸர்வைஶ்வர்யஸமன்விதா.
ஆத்³யா(ஆ)தி³ஶ்ரீர்மஹாலக்ஷ்மீஸ்த்வத்கலா மயி திஷ்ட²து.
அஜ்ஞானதிமிரம்ʼ ஹந்தும்ʼ ஶுத்³த⁴ஜ்ஞானப்ரகாஶிகா.
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³ மே(அ)ஸ்து த்வத்கலா மயி ஸம்ʼஸ்தி²தா.
அலக்ஷ்மீம்ʼ ஹரது க்ஷிப்ரம்ʼ தம꞉ ஸூர்யப்ரபா⁴ யதா².
விதனோது மம ஶ்ரேயஸ்த்வத்கலா மயி ஸம்ʼஸ்தி²தா.
ஐஶ்வர்யமங்க³லோத்பத்தி꞉ த்வத்கலாயாம்ʼ நிதீ⁴யதே.
மயி தஸ்மாத்க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸ்மி பாத்ரமஸ்மி ஸ்தி²தேஸ்தவ.
ப⁴வதா³வேஶபா⁴க்³யார்ஹோ பா⁴க்³யவானஸ்மி பா⁴ர்க³வி.
த்வத்ப்ரஸாதா³த்பவித்ரோ(அ)ஹம்ʼ லோகமாதர்நமோ(அ)ஸ்து தே.
புனாஸி மாம்ʼ த்வத்கலயைவ யஸ்மா-
த³தஸ்ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரதஸ்த்வம் .
பரம்ʼ பத³ம்ʼ ஶ்ரீர்ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா
மய்யச்யுதேன ப்ரவிஶாதி³லக்ஷ்மீ꞉.
ஶ்ரீவைகுண்ட²ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரத꞉ .
நாராயணேன ஸஹ மாம்ʼ க்ருʼபாத்³ருʼஷ்ட்யா(அ)வலோகய.
ஸத்யலோகஸ்தி²தே லக்ஷ்மி த்வம்ʼ மமாக³ச்ச² ஸந்நிதி⁴ம்.
வாஸுதே³வேன ஸஹிதா ப்ரஸீத³ வரதா³ ப⁴வ.
ஶ்வேதத்³வீபஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ஸுவ்ரதே .
விஷ்ணுனா ஸஹிதே தே³வி ஜக³ன்மாத꞉ ப்ரஸீத³ மே.
க்ஷீராம்பு³தி⁴ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² ஸமாத⁴வே.
த்வத்க்ருʼபாத்³ருʼஷ்டிஸுத⁴யா ஸததம்ʼ மாம்ʼ விலோகய.
ரத்நக³ர்ப⁴ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி பரிபூர்ணஹிரண்மயி.
ஸமாக³ச்ச² ஸமாக³ச்ச² ஸ்தி²த்வா(ஆ)ஶு புரதோ மம.
ஸ்தி²ரா ப⁴வ மஹாலக்ஷ்மி நிஶ்சலா ப⁴வ நிர்மலே.
ப்ரஸன்னேல கமலே தே³வி ப்ரஸன்னஹ்ருʼத³யா ப⁴வ.
ஶ்ரீத⁴ரே ஶ்ரீமஹாபூ⁴தே த்வத³ந்த꞉ஸ்த²ம்ʼ மஹாநிதி⁴ம்.
ஶீக்⁴ரமுத்³த்⁴ருʼத்ய புரத꞉ ப்ரத³ர்ஶய ஸமர்பய.
வஸுந்த⁴ரே ஶ்ரீவஸுதே⁴ வஸுதோ³க்³த்⁴ரி க்ருʼபாம்ʼ மயி.
த்வத்குக்ஷிக³தஸர்வஸ்வம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய.
விஷ்ணுப்ரியே ரத்நக³ர்பே⁴ ஸமஸ்தப²லதே³ ஶிவே.
த்வத்³க³ர்ப⁴க³தஹேமாதீ³ன் ஸம்ப்ரத³ர்ஶய த³ர்ஶய.
ரஸாதலக³தே லக்ஷ்மி ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² மே புர꞉.
ந ஜானே பரமம்ʼ ரூபம்ʼ மாதர்மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய.
ஆவிர்ப⁴வ மனோவேகா³த் ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² மே புர꞉.
மா வத்ஸ பை⁴ரிஹேத்யுக்த்வா காமம்ʼ கௌ³ரிவ ரக்ஷ மாம்.
தே³வி ஶீக்⁴ரம்ʼ ஸமாக³ச்ச² த⁴ரணீக³ர்ப⁴ஸம்ʼஸ்தி²தே.
மாதஸ்த்வத்³ப்⁴ருʼத்யப்⁴ருʼத்யோ(அ)ஹம்ʼ ம்ருʼக³யே த்வாம்ʼ குதூஹலாத்.
உத்திஷ்ட² ஜாக்³ருʼஹி த்வம்ʼ மே ஸமுத்திஷ்ட² ஸுஜாக்³ருʼஹி.
அக்ஷயான் ஹேமகலஶான் ஸுவர்ணேன ஸுபூரிதான்.
நிக்ஷேபான்மே ஸமாக்ருʼஷ்ய ஸமுத்³த்⁴ருʼத்ய மமாக்³ரத꞉.
ஸமுன்னதானனா பூ⁴த்வா ஸமாதே⁴ஹி த⁴ராந்தராத்.
மத்ஸந்நிதி⁴ம்ʼ ஸமாக³ச்ச² மதா³ஹிதக்ருʼபாரஸாத்.
ப்ரஸீத³ ஶ்ரேயஸாம்ʼ தோ³க்³த்⁴ரி லக்ஷ்மி மே நயநாக்³ரத꞉.
அத்ரோபவிஶ லக்ஷ்மி த்வம்ʼ ஸ்தி²ரா ப⁴வ ஹிரண்மயீ.
ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வ ஸம்ப்ரீத்யா ப்ரஸன்னா வரதா³ ப⁴வ.
ஆனீய த்வம்ʼ தே³வி நிதீ⁴ன்மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய.
அத்³ய க்ஷணேன ஸஹஸா த³த்த்வா ஸம்ʼரக்ஷ மாம்ʼ ஸதா³.
மயி திஷ்ட² ததா² நித்யம்ʼ யதே²ந்த்³ராதி³ஷு திஷ்ட²ஸி.
அப⁴யம்ʼ குரு மே தே³வி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே.
ஸமாக³ச்ச² மஹாலக்ஷ்மி ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னத³ப்ரபே⁴.
ப்ரஸீத³ புரத꞉ ஸ்தி²த்வா ப்ரணதம்ʼ மாம்ʼ விலோகய.
லக்ஷ்மீர்பு⁴வம்ʼ க³தா பா⁴ஸி யத்ர யத்ர ஹிரண்மயீ.
தத்ர தத்ர ஸ்தி²தா த்வம்ʼ மே தவ ரூபம்ʼ ப்ரத³ர்ஶய.
க்ரீட³ஸே ப³ஹுதா⁴ பூ⁴மௌ பரிபூர்ணா ஹிரண்மயி.
மம மூர்த⁴னி தே ஹஸ்தமவிலம்பி³தமர்பய.
ப²லத்³பா⁴க்³யோத³யே லக்ஷ்மி ஸமஸ்தபுரவாஸினி.
ப்ரஸீத³ மே மஹாலக்ஷ்மி பரிபூர்ணமனோரதே².
அயோத்⁴யாதி³ஷு ஸர்வேஷு நக³ரேஷு ஸமாஸ்தி²தே.
விப⁴வைர்விவிதை⁴ர்யுக்தா ஸமாக³ச்ச² பரான்விதே.
ஸமாக³ச்ச² ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரே ப⁴வ ஸுஸ்தி²ரா.
கருணாரஸநிஷ்யந்த³நேத்ரத்³வயவிலாஸினி.
ஸந்நித⁴த்ஸ்வ மஹாலக்ஷ்மி த்வத்பாணிம்ʼ மம மஸ்தகே.
கருணாஸுத⁴யா மாம்ʼ த்வமபி⁴ஷிஞ்ச ஸ்தி²ரீகுரு.
ஸர்வராஜக்³ருʼஹே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² முதா³ன்விதே .
ஸ்தி²த்வா(ஆ)ஶு புரதோ மே(அ)த்³ய ப்ரஸாதே³நாப⁴யம்ʼ குரு.
ஸாத³ரம்ʼ மஸ்தகே ஹஸ்தம்ʼ மம த்வம்ʼ க்ருʼபயா(அ)ர்பய.
ஸர்வராஜஸ்தி²தே லக்ஷ்மி த்வத்கலா மயி திஷ்ட²து.
ஆத்³யாதி³ஶ்ரீர்மஹாலக்ஷ்மி விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ʼஸ்தி²தே.
ப்ரத்யக்ஷம்ʼ குரு மே ரூபம்ʼ ரக்ஷ மாம்ʼ ஶரணாக³தம்.
ப்ரஸீத³ மே மஹாலக்ஷ்மி ஸுப்ரஸீத³ மஹாஶிவே.
அசலா ப⁴வ ஸம்ப்ரீதா ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வ மத்³க்³ருʼஹே.
யாவத்திஷ்ட²ந்தி வேதா³ஶ்ச யாவத்த்வந்நாம திஷ்ட²தி.
யாவத்³விஷ்ணுஶ்ச யாவத்த்வம்ʼ தாவத்குரு க்ருʼபாம்ʼ மயி.
சாந்த்³ரீ கலா யதா² ஶுக்லே வர்த⁴தே ஸா தி³னே தி³னே.
ததா² த³யா தே மய்யேவ வர்த⁴தாமபி⁴வர்த⁴தாம்.
யதா² வைகுண்ட²நக³ரே யதா² வை க்ஷீரஸாக³ரே.
ததா² மத்³ப⁴வனே திஷ்ட² ஸ்தி²ரம்ʼ ஶ்ரீவிஷ்ணுனா ஸஹ.
யோகி³னாம்ʼ ஹ்ருʼத³யே நித்யம்ʼ யதா² திஷ்ட²ஸி விஷ்ணுனா.
ததா² மத்³ப⁴வனே திஷ்ட² ஸ்தி²ரம்ʼ ஶ்ரீவிஷ்ணுனா ஸஹ.
நாராயணஸ்ய ஹ்ருʼத³யே ப⁴வதீ யதா²(ஆ)ஸ்தே
நாராயணோ(அ)பி தவ ஹ்ருʼத்கமலே யதா²(ஆ)ஸ்தே .
நாராயணஸ்த்வமபி நித்யவிபூ⁴ ததை²வ
தௌ திஷ்ட²தாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ மமாபி த³யான்விதௌ ஶ்ரீ꞉.
விஜ்ஞானவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ ஹ்ருʼத³யே குரு ஶ்ரீ꞉ ஸௌபா⁴க்³யவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉ .
த³யாஸுவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குருதாம்ʼ மயி ஶ்ரீ꞉ ஸுவர்ணவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉.
ந மாம்ʼ த்யஜேதா²꞉ ஶ்ரிதகல்பவல்லி ஸத்³ப⁴க்த-சிந்தாமணி-காமதே⁴னோ .
ந மாம்ʼ த்யஜேதா² ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னே க்³ருʼஹே கலத்ரேஷு ச புத்ரவர்கே³.
ஆத்³யாதி³மாயே த்வமஜாண்ட³பீ³ஜம்ʼ த்வமேவ ஸாகார-நிராக்ருʼதிஸ்த்வம் .
த்வயா த்⁴ருʼதாஶ்சாப்³ஜப⁴வாண்ட³ஸங்கா⁴ஶ்சித்ரம்ʼ சரித்ரம்ʼ தவ தே³வி விஷ்ணோ꞉.
ப்³ரஹ்மருத்³ராத³யோ தே³வா வேதா³ஶ்சாபி ந ஶக்னுயு꞉.
மஹிமானம்ʼ தவ ஸ்தோதும்ʼ மந்தோ³(அ)ஹம்ʼ ஶக்னுயாம்ʼ கத²ம்.
அம்ப³ த்வத்³வத்ஸவாக்யானி ஸூக்தாஸூக்தானி யானி ச.
தானி ஸ்வீகுரு ஸர்வஜ்ஞே த³யாலுத்வேன ஸாத³ரம்.
ப⁴வதீம்ʼ ஶரணம்ʼ க³த்வா க்ருʼதார்தா²꞉ ஸ்யு꞉ புராதனா꞉.
இதி ஸஞ்சிந்த்ய மனஸா த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜே.
அனந்தா நித்யஸுகி²னஸ்த்வத்³ப⁴க்தாஸ்த்வத்பராயணா꞉.
இதி வேத³ப்ரமாணாத்³தி⁴ தே³வி த்வாம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜே.
தவ ப்ரதிஜ்ஞா மத்³ப⁴க்தா ந நஶ்யந்தீத்யபி க்வசித்.
இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஸஞ்சிந்த்ய ப்ராணான் ஸந்தா⁴ரயாம்யஹம்.
த்வத³தீ⁴னஸ்த்வஹம்ʼ மாதஸ்த்வத்க்ருʼபா மயி வித்³யதே.
யாவத்ஸம்பூர்ணகாம꞉ ஸ்யாம்ʼ தாவத்³தே³ஹி த³யாநிதே⁴.
க்ஷணமாத்ரம்ʼ ந ஶக்னோமி ஜீவிதும்ʼ த்வத்க்ருʼபாம்ʼ வினா.
ந ஹி ஜீவந்தீஹ ஜலஜா ஜலம்ʼ த்யக்த்வா ஜலாஶ்ரயா꞉.
யதா² ஹி புத்ரவாத்ஸல்யாத் ஜனனீ ப்ரஸ்னுதஸ்தனீ.
வத்ஸம்ʼ த்வரிதமாக³த்ய ஸம்ப்ரீணயதி வத்ஸலா.
யதி³ ஸ்யாம்ʼ தவ புத்ரோ(அ)ஹம்ʼ மாதா த்வம்ʼ யதி³ மாமகீ.
த³யாபயோத⁴ரஸ்தன்யஸுதா⁴பி⁴ரபி⁴ஷிஞ்ச மாம்.
ம்ருʼக்³யோ ந கு³ணலேஶோ(அ)பி மயி தோ³ஷைகமந்தி³ரே.
பாம்ʼஸூனாம்ʼ வ்ருʼஷ்டிபி³ந்தூ³னாம்ʼ தோ³ஷாணாம்ʼ ச ந மே மிதி꞉.
பாபிநாமஹமேகாக்³ரோ த³யாலூனாம்ʼ த்வமக்³ரணீ꞉.
த³யனீயோ மத³ன்யோ(அ)ஸ்தி தவ கோ(அ)த்ர ஜக³த்த்ரயே.
விதி⁴னாஹம்ʼ ந ஸ்ருʼஷ்டஶ்சேத் ந ஸ்யாத்தவ த³யாலுதா .
ஆமயோ வா ந ஸ்ருʼஷ்டஶ்சேதௌ³ஷத⁴ஸ்ய வ்ருʼதோ²த³ய꞉.
க்ருʼபா மத³க்³ரஜா கிம்ʼ தே அஹம்ʼ கிம்ʼ வா தத³க்³ரஜ꞉ .
விசார்ய தே³ஹி மே வித்தம்ʼ தவ தே³வி த³யாநிதே⁴.
மாதா பிதா த்வம்ʼ கு³ரு꞉ ஸத்³க³தி꞉ ஶ்ரீ꞉
த்வமேவ ஸஞ்ஜீவனஹேதுபூ⁴தா.
அன்யம்ʼ ந மன்யே ஜக³தே³கநாதே²
த்வமேவ ஸர்வம்ʼ மம தே³வி ஸத்யம்.
ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மீர்ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா விஶுத்³த⁴விஜ்ஞானஸுகை²கதோ³க்³த்⁴ரி.
அஜ்ஞானஹந்த்ரீ த்ரிகு³ணாதிரிக்தா ப்ரஜ்ஞானநேத்ரீ ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா.
அஶேஷவாக்³ஜாட்³யமலாபஹந்த்ரீ நவம்ʼ நவம்ʼ ஸ்பஷ்டஸுவாக்ப்ரதா³யினீ.
மமைவ ஜிஹ்வாக்³ரஸுரங்க³வர்தகீ ப⁴வ ப்ரஸன்னா வத³னே ச மே ஶ்ரீ꞉.
ஸமஸ்தஸம்பத்ஸு விராஜமானா ஸமஸ்ததேஜஶ்சயபா⁴ஸமானா.
விஷ்ணுப்ரியே த்வம்ʼ ப⁴வ தீ³ப்யமானா வாக்³தே³வதா மே நயனே ப்ரஸன்னா.
ஸர்வப்ரத³ர்ஶே ஸகலார்த²தே³ த்வம்ʼ ப்ரபா⁴ஸுலாவண்யத³யாப்ரதோ³க்³த்⁴ரி.
ஸுவர்ணதே³ த்வம்ʼ ஸுமுகீ² ப⁴வ ஶ்ரீர்ஹிரண்மயீ மே நயனே ப்ரஸன்னா.
ஸர்வார்த²தா³ ஸர்வஜக³த்ப்ரஸூதி꞉ ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வப⁴யாபஹந்த்ரீ.
ஸர்வோன்னதா த்வம்ʼ ஸுமுகீ² ப⁴வ ஶ்ரீர்ஹிரண்மயீ மே ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா.
ஸமஸ்தவிக்⁴னௌக⁴விநாஶகாரிணீ ஸமஸ்தப⁴க்தோத்³த⁴ரணே விசக்ஷணா.
அனந்தஸௌபா⁴க்³யஸுக²ப்ரதா³யினீ ஹிரண்மயீ மே நயனே ப்ரஸன்னா.
தே³வி ப்ரஸீத³ த³யனீயதமாய மஹ்யம்ʼ
தே³வாதி⁴நாத²ப⁴வதே³வக³ணாபி⁴வந்த்³யே.
மாதஸ்ததை²வ ப⁴வ ஸந்நிஹிதா த்³ருʼஶோர்மே
பத்யா ஸமம்ʼ மம முகே² ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா.
மா வத்ஸ பை⁴ரப⁴யதா³னகரோ(அ)ர்பிதஸ்தே
மௌலௌ மமேதி மயி தீ³னத³யானுகம்பே.
மாத꞉ ஸமர்பய முதா³ கருணாகடாக்ஷம்ʼ
மாங்க³ல்யபீ³ஜமிஹ ந꞉ ஸ்ருʼஜ ஜன்மமாத꞉.
கடாக்ஷ இஹ காமது⁴க் தவ மனஸ்து சிந்தாமணி꞉
கர꞉ ஸுரதரு꞉ ஸதா³ நவநிதி⁴ஸ்த்வமேவேந்தி³ரே.
ப⁴வேத்தவ த³யாரஸோ மம ரஸாயனம்ʼ சான்வஹம்ʼ
முக²ம்ʼ தவ கலாநிதி⁴ர்விவித⁴வாஞ்சி²தார்த²ப்ரத³ம்.
யதா² ரஸஸ்பர்ஶனதோ(அ)யஸோ(அ)பி ஸுவர்ணதா ஸ்யாத்கமலே ததா² தே.
கடாக்ஷஸம்ʼஸ்பர்ஶனதோ ஜனாநாமமங்க³லாநாமபி மங்க³லத்வம்.
தே³ஹீதி நாஸ்தீதி வச꞉ ப்ரவேஶாத்³ பீ⁴தோ ரமே த்வாம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்³யே .
அத꞉ ஸதா³ஸ்மின்னப⁴யப்ரதா³ த்வம்ʼ ஸஹைவ பத்யா மயி ஸந்நிதே⁴ஹி.
கல்பத்³ருமேண மணினா ஸஹிதா ஸுரம்யா
ஶ்ரீஸ்தே கலா மயி ரஸேன ரஸாயனேன.
ஆஸ்தாம்ʼ யதோ மம ச த்³ருʼக்சி²ரபாணிபாத³-
ஸ்பஷ்டா꞉ ஸுவர்ணவபுஷ꞉ ஸ்தி²ரஜங்க³மா꞉ ஸ்யு꞉.
ஆத்³யாதி³விஷ்ணோ꞉ ஸ்தி²ரத⁴ர்மபத்னீ த்வமேவ பத்யா மம ஸந்நிதே⁴ஹி.
ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மி த்வத³னுக்³ரஹேண பதே³ பதே³ மே நிதி⁴த³ர்ஶனம்ʼ ஸ்யாத்.
ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மீர்ஹ்ருʼத³யம்ʼ படே²த்³ய꞉ ஸ ராஜ்யலக்ஷ்மீமசலாம்ʼ தனோதி.
மஹாத³ரித்³ரோ(அ)பி ப⁴வேத்³த⁴னாட⁴ய꞉ தத³ன்வயே ஶ்ரீ꞉ ஸ்தி²ரதாம்ʼ ப்ரயாதி.
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண துஷ்டா ஸ்யாத்³விஷ்ணுவல்லபா⁴.
தஸ்யாபீ⁴ஷ்டம்ʼ த³த³த்யாஶு தம்ʼ பாலயதி புத்ரவத்.
இத³ம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம்.
ஜப꞉ பஞ்சஸஹஸ்ரம்ʼ து புரஶ்சரணமுச்யதே.
த்ரிகாலமேககாலம்ʼ வா நரோ ப⁴க்திஸமன்வித꞉.
ய꞉ படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ஸ யாதி பரமாம்ʼ ஶ்ரியம்.
மஹாலக்ஷ்மீம்ʼ ஸமுத்³தி³ஶ்ய நிஶி பா⁴ர்க³வவாஸரே.
இத³ம்ʼ ஶ்ரீஹ்ருʼத³யம்ʼ ஜப்த்வா பஞ்சவாரம்ʼ த⁴னீ ப⁴வேத்.
அனேன ஹ்ருʼத³யேனான்னம்ʼ க³ர்பி⁴ண்யா அபி⁴மந்த்ரிதம்.
த³தா³தி தத்குலே புத்ரோ ஜாயதே ஶ்ரீபதி꞉ ஸ்வயம்.
நரேணாப்யத²வா நார்யா லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யமந்த்ரிதே .
ஜலே பீதே ச தத்³வம்ʼஶே மந்த³பா⁴க்³யோ ந ஜாயதே.
ய ஆஶ்வினே மாஸி ச ஶுக்லபக்ஷே ரமோத்ஸவே ஸந்நிஹிதே ச ப⁴க்த்யா.
படே²த்ததை²கோத்தரவாரவ்ருʼத்³த்⁴யா லபே⁴த்ஸ ஸௌவர்ணமயீம்ʼ ஸுவ்ருʼஷ்டிம்.
ய ஏகப⁴க்த்யா(அ)ன்வஹமேகவர்ஷம்ʼ விஶுத்³த⁴தீ⁴꞉ ஸப்ததிவாரஜாபீ.
ஸ மந்த³பா⁴க்³யோ(அ)பி ரமாகடாக்ஷாத் ப⁴வேத்ஸஹஸ்ராக்ஷஶதாதி⁴கஶ்ரீ꞉.
ஶ்ரீஶாங்க்⁴ரிப⁴க்திம்ʼ ஹரிதா³ஸதா³ஸ்யம்ʼ ப்ரபன்னமந்த்ரார்த²த்³ருʼடை⁴கநிஷ்டா²ம்.
கு³ரோ꞉ ஸ்ம்ருʼதிம்ʼ நிர்மலபோ³த⁴பு³த்³தி⁴ம்ʼ ப்ரதே³ஹி மாத꞉ பரமம்ʼ பத³ம்ʼ ஶ்ரீ꞉.
ப்ருʼத்²வீபதித்வம்ʼ புருஷோத்தமத்வம்ʼ விபூ⁴திவாஸம்ʼ விவிதா⁴ர்த²ஸித்³தி⁴ம்.
ஸம்பூர்ணகீர்திம்ʼ ப³ஹுவர்ஷபோ⁴க³ம்ʼ ப்ரதே³ஹி மே தே³வி புன꞉புனஸ்த்வம்.
வாதா³ர்த²ஸித்³தி⁴ம்ʼ ப³ஹுலோகவஶ்யம்ʼ வய꞉ஸ்தி²ரத்வம்ʼ லலனாஸு போ⁴க³ம்.
பௌத்ராதி³லப்³தி⁴ம்ʼ ஸகலார்த²ஸித்³தி⁴ம்ʼ ப்ரதே³ஹி மே பா⁴ர்க³வி ஜன்மஜன்மனி.
ஸுவர்ணவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉ ஸுதா⁴ன்யவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉.
கல்யாணவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீர்விபூ⁴திவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉.
வித்³யாபி⁴வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே ஹ்ருʼதி³ ஶ்ரீஸ்தேஜோ(அ)பி⁴வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே முகே² ஶ்ரீ꞉.
அத² ஶிரோபீ³ஜம். ௐ யம்ʼ ஹம்ʼ கம்ʼ லம்ʼ பம்ʼ ஶ்ரீம்.
த்⁴யாயேல்லக்ஷ்மீம்ʼ ப்ரஹஸிதமுகீ²ம்ʼ கோடிபா³லார்கபா⁴ஸாம்ʼ
வித்³யுத்³வர்ணாம்ப³ரவரத⁴ராம்ʼ பூ⁴ஷணாட்⁴யாம்ʼ ஸுஶோபா⁴ம்.
பீ³ஜாபூரம்ʼ ஸரஸிஜயுக³ம்ʼ பி³ப்⁴ரதீம்ʼ ஸ்வர்ணபாத்ரம்ʼ
ப⁴ர்த்ரா யுக்தாம்ʼ முஹுரப⁴யதா³ம்ʼ மஹ்யமப்யச்யுதஶ்ரீ꞉.
அத² ஶ்ரீநாராயணஹ்ருʼத³யம்.
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீநாராயணஹ்ருʼத³யஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய. பா⁴ர்க³வ-ருʼஷி꞉.
ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணோ தே³வதா. அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉. ௐ பீ³ஜம். நம꞉ ஶக்தி꞉. நாராயணாயேதி கீலகம்.
ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ ஜ்யோதிரித்யங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரப்³ரஹ்மேதி தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரோ தே³வ இதி மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ த்⁴யாதேத்யநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ தா⁴மேதி இதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரோ த⁴ர்ம இதி கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ ஜ்யோதிரிதி ஹ்ருʼத³யாய நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரப்³ரஹ்மா இதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா.
ௐ நாராயண꞉ பரோ தே³வ இதி ஶிகா²யை வௌஷட்.
ௐ நாராயண꞉ பரோ த்⁴யாதா இதி கவசாய ஹும்.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ தா⁴மா இதி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்.
ௐ நாராயண꞉ பரோ த⁴ர்ம இத்யஸ்த்ராய ப²ட்.
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉.
த்⁴யானம்-
உத்³யதா³தி³த்யஸங்காஶம்ʼ பீதவாஸஸமச்யுதம்.
ஶங்க²சக்ரக³தா³பாணிம்ʼ த்⁴யாயேல்லக்ஷ்மீபதிம்ʼ ஹரிம்.
ௐ நமோ நாராயணாய.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ ஜ்யோதிராத்மா நாராயண꞉ பர꞉.
நாராயண꞉ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண꞉ பரோ தே³வோ தா³தா நாராயண꞉ பர꞉.
நாராயண꞉ பரோ த்⁴யாதா நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண꞉ பரம்ʼ தா⁴ம த்⁴யானம்ʼ நாராயண꞉ பர꞉.
நாராயண பரோ த⁴ர்மோ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண꞉ பரோ வைத்³யோ வித்³யா நாராயண꞉ பர꞉.
விஶ்வம்ʼ நாராயண꞉ ஸாக்ஷாந்நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயணாத்³ விதி⁴ர்ஜாதோ ஜாதோ நாராயணாச்சி²வ꞉.
ஜாதோ நாராயணாதி³ந்த்³ரா நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
ரவிர்நாராயணஸ்தேஜ꞉ சாந்த்³ரம்ʼ நாராயணம்ʼ மஹ꞉.
வஹ்நிர்நாராயண꞉ ஸாக்ஷாத் நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண உபாஸ்ய꞉ ஸ்யாத்³ கு³ருர்நாராயண꞉ பர꞉.
நாராயண꞉ பரோ போ³தோ⁴ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண꞉ ப²லம்ʼ முக்²யம்ʼ ஸித்³தி⁴ர்நாராயண꞉ ஸுக²ம்.
ஸேவ்யோ நாராயண꞉ ஶுத்³தோ⁴ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயணஸ்த்வமேவாஸி த³ஹராக்²யே ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²த꞉.
ப்ரேரிதா ப்ரேர்யமாணானாம்ʼ த்வயா ப்ரேரிதமானஸ꞉.
த்வதா³ஜ்ஞாம்ʼ ஶிரஸா க்ருʼத்வா ஜபாமி ஜனபாவனம்.
நாமோபாஸனமார்கா³ணாம்ʼ ப⁴வப்⁴ருʼத்³ பா⁴வபோ³த⁴க꞉.
பா⁴வார்த²க்ருʼத்³ ப⁴வாதீதோ ப⁴வ ஸௌக்²யப்ரதோ³ மம .
த்வன்மாயாமோஹிதம்ʼ விஶ்வம்ʼ த்வயைவ பரிகல்பிதம்.
த்வத³தி⁴ஷ்டா²னமாத்ரேண ஸைவ ஸர்வார்த²காரிணீ.
த்வமேவ தாம்ʼ புரஸ்க்ருʼத்ய மம காமான் ஸமர்த²ய.
ந மே த்வத³ன்யஸ்த்ராதாஸ்தி த்வத³ன்யன்ன ஹி தை³வதம்.
த்வத³ன்யம்ʼ ந ஹி ஜாநாமி பாலகம்ʼ புண்யரூபகம்.
யாவத்ஸாம்ʼஸாரிகோ பா⁴வோ மனஸ்ஸ்தோ² பா⁴வனாத்மக꞉.
தாவத்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத் ஸாத்⁴யா ஸர்வதா² ஸர்வதா³ விபோ⁴.
பாபிநாமஹமேகாக்³ரோ த³யாலூனாம்ʼ த்வமக்³ரணீ꞉.
த³யனீயோ மத³ன்யோ(அ)ஸ்தி தவ கோ(அ)த்ர ஜக³த்த்ரயே.
த்வயாப்யஹம்ʼ ந ஸ்ருʼஷ்டஶ்சேன்ன ஸ்யாத்தவ த³யாலுதா.
ஆமயோ வா ந ஸ்ருʼஷ்டஶ்சேதௌ³ஷத⁴ஸ்ய வ்ருʼதோ²த³ய꞉.
பாபஸங்க⁴பரிஶ்ராந்த꞉ பாபாத்மா பாபரூபத்⁴ருʼக்.
த்வத³ன்ய꞉ கோ(அ)த்ர பாபேப்⁴யஸ்த்ராதா மே ஜக³தீதலே.
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ த்வமேவ ப³ந்து⁴ஶ்ச ஸகா² த்வமேவ.
த்வமேவ வித்³யா ச கு³ருஸ்த்வமேவ த்வமேவ ஸர்வம்ʼ மம தே³வ தே³வ.
ப்ரார்த²நாத³ஶகம்ʼ சைவ மூலாஷ்டகமுதா³ஹ்ருʼதம்.
ய꞉ படே²ச்ச்²ருʼணுயாந்நித்யம்ʼ தஸ்ய லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴வேத்.
நாராயணஸ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம்.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ யதி³ சைதத்³வினா க்ருʼதம்.
தத்ஸர்வம்ʼ நிஷ்ப²லம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ லக்ஷ்மீ꞉ க்ருத்⁴யதி ஸர்வதா³.
ஏதத்ஸங்கலிதம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஸர்வகர்மப²லப்ரத³ம்.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ சைவ ததா² நாராயணாத்மகம்.
ஜபேத் ஸங்கலீக்ருʼத்ய ஸர்வாபீ⁴ஷ்டமவாப்னுயாத்.
நாராயணஸ்ய ஹ்ருʼத³யமாதௌ³ ஜப்த்வா தத꞉ பரம்.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஜபேந்நாராயணம்ʼ புன꞉.
புனர்நாராயணம்ʼ ஜப்த்வா புனர்லக்ஷ்மீக்ருʼதம்ʼ ஜபேத்.
புனர்நாராயணம்ʼ ஜாப்யம்ʼ ஸங்கலீகரணம்ʼ ப⁴வேத்.
ஏவம்ʼ மத்⁴யே த்³விவாரேண ஜபேத் ஸங்கலிதம்ʼ து தத்.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஸர்வகாமப்ரகாஶிதம்.
தத்³வஜ்ஜபாதி³கம்ʼ குர்யாதே³தத் ஸங்கலிதம்ʼ ஶுப⁴ம்.
ஸர்வான் காமானவாப்னோதி ஆதி⁴வ்யாதி⁴ப⁴யம்ʼ ஹரேத்.
கோ³ப்யமேதத் ஸதா³ குர்யான்ன ஸர்வத்ர ப்ரகாஶயேத்.
இதி கு³ஹ்யதமம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ ப்³ரஹ்மாதி³கை꞉ புரா.
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன கோ³பயேத் ஸாத⁴யேத் ஸுதீ⁴꞉.
யத்ரைதத்புஸ்தகம்ʼ திஷ்டே²ல்லக்ஷ்மீநாராயணாத்மகம்.
பூ⁴தபைஶாசவைதாலா ந ஸ்தி²ராஸ்தத்ர ஸர்வதா³.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ விதி⁴னா ஸாத⁴யேத் ஸுதீ⁴꞉.
ப்⁴ருʼகு³வாரே ததா² ராத்ரௌ பூஜயேத் புஸ்தகத்³வயம்.
ஸர்வதா² ஸர்வதா³ ஸ்துத்யம்ʼ கோ³பயேத் ஸாத⁴யேத் ஸுதீ⁴꞉.
கோ³பனாத் ஸாத⁴னால்லோகே த⁴ன்யோ ப⁴வதி தத்த்வத꞉.
அத²ர்வணரஹஸ்யோத்தரபா⁴கே³ ஶ்ரீநாராயணஹ்ருʼத³யஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம்.
ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண꞉ ப்ரீயதாம். ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ர்பணமஸ்து.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |