ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ

62.0K

Comments

dbvn3
ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🙌 -ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೂರ್ತಿ

ಈ ಮಂತ್ರವು ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 -ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ

Read more comments

ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದವರು?

ವೇದಗಳನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ವೇದಗಳು ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಾತೀತ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ನೂರು ಜನ ಪುತ್ರರು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕರು?

ಗಾಂಧಾರಿ ಋಷಿ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ನೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪುತ್ರರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೋರಿದಳು. ವ್ಯಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಳು. ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಹತಾಶಳಾಗಿ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಗ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ಹೊರಬಂದಿತು. ಆಗ ವ್ಯಾಸರು ಬಂದು, ಕೆಲವು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಆ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ನೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಇಚ್ಛೆಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

Quiz

ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ "ಹೋತ" ಎಂಬ ಪುರೋಹಿತರು ಯಾವ ವೇದಶಾಖೆಯವರು?

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಭಾರ್ಗವ-ಋಷಿಃ. ಆದ್ಯಾದಿಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ. ಅನುಷ್ಟುಭಾದಿನಾನಾಛಂದಾಂಸಿ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂಂ. ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ. ಐಂ ಕೀಲಕಂ . ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ....

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಭಾರ್ಗವ-ಋಷಿಃ.
ಆದ್ಯಾದಿಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ. ಅನುಷ್ಟುಭಾದಿನಾನಾಛಂದಾಂಸಿ
ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂಂ. ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ. ಐಂ ಕೀಲಕಂ .
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ-ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ. ಅನುಷ್ಟುಭಾದಿನಾನಾಛಂದೋಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮುಖೇ.
ಆದ್ಯಾದಿಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ದೇವತಯೈ ನಮೋ ಹೃದಯೇ. ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ.
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ. ಐಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ.
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ಐಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕನಿಷ್ಟಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ಐಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಐಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್.
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್. ಓಂ ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ.
ಧ್ಯಾನಂ-
ಹಸ್ತದ್ವಯೇನ ಕಮಲೇ ಧಾರಯಂತೀಂ ಸ್ವಲೀಲಯಾ.
ಹಾರನೂಪುರಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್.
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ಶುಭ್ರವರ್ಣೇ ಸುವಾಸಿನಿ.
ಮಮ ದೇಹಿ ವರಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನಿ.
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಕಮಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ.
ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಶಿವಮಯೀಂ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಾಭಾಂ
ತೇಜೋರೂಪಾಂ ಕನಕವಸನಾಂ ಸರ್ವಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಂ.
ಬೀಜಾಪೂರಂ ಕನಕಕಲಶಂ ಹೇಮಪದ್ಮಂ ದಧಾನಾ-
ಮಾದ್ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಸಕಲಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಂ.
ಶ್ರೀಮತ್ಸೌಭಾಗ್ಯಜನನೀಂ ಸ್ತೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸನಾತನೀಂ.
ಸರ್ವಕಾಮಫಲಾವಾಪ್ತಿಸಾಧನೈಕಸುಖಾವಹಾಂ.
ಸ್ಮರಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೇಶಿ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಮಾನಸಃ.
ತ್ವದಾಜ್ಞಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತ್ವಾ ಭಜಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ.
ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ಸುಖದಾಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ
ಸಮಸ್ತಸೌಭಾಗ್ಯಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ.
ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ
ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಜ್ಞಾನಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ.
ವಿಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ಸುಖದಾಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ
ವಿಚಿತ್ರವಾಗ್ಭೂತಿಕರೀಂ ಮನೋಹರಾಂ.
ಅನಂತಸಮ್ಮೋದಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಭೂತಿಕರೀಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಂ.
ಸಮಸ್ತಭೂತಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ
ಸಮಸ್ತಭೋಕ್ತ್ರೀಶ್ಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವರೂಪೇ.
ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ತ್ವದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಸ್ತು
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಃ.
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖೌಘತಮೋಽಪಹಂತ್ರಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ.
ದೀನಾರ್ತಿವಿಚ್ಛೇದನಹೇತುಭೂತ್ಯೈಃ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷೈರಭಿಷಿಂಚ ಮಾಂ ಶ್ರೀಃ.
ಅಂಬ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಪರಿಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಮಾಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಾದ್ರವಿಣಗೇಹಮಿಮಂ ಕುರುಷ್ವ .
ಆಲೋಕಯ ಪ್ರಣತಹೃದ್ಗತಶೋಕಹಂತ್ರಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಃ.
ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಣಾಯೈ
ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಕಮನೀಯಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ.
ಕ್ಷಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಣಾಯೈ
ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಧನ-ಧಾನ್ಯ-ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯೈ.
ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶಶಿಶೇಖರಸಂಸ್ತುತಾಯೈ
ರತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ರಜನೀಕರಸೋದರಾಯೈ.
ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಭವಸಾಗರತಾರಿಕಾಯೈ
ಮತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಮಧುಸೂದನವಲ್ಲಭಾಯೈ.
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶುಭಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯೈ
ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶಿವಸಿದ್ಧಸುಪೂಜಿತಾಯೈ.
ಧೃತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತ್ವಮಿತದುರ್ಗತಿಭಂಜನಾಯೈ
ಗತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ವರಸದ್ಗತಿದಾಯಕಾಯೈ.
ದೇವ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ದಿವಿ ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ
ಭೂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಭುವನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಾಯೈ.
ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಧರಣೀಧರವಲ್ಲಭಾಯೈ
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮವಲ್ಲಭಾಯೈ.
ಸುತೀವ್ರದಾರಿದ್ರ್ಯತಮೋಽಪಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಂತ್ರ್ಯೈ .
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯೈ .
ಜಯತು ಜಯತು ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಾಲಂಕೃತಾಂಗೀ
ಜಯತು ಜಯತು ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಸದ್ಮಾಭಿವಂದ್ಯಾ.
ಜಯತು ಜಯತು ವಿದ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಸಮ್ಯಕ್ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಿಶ್ರೀಃ.
ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೀ ದೇವಸಂಘಾಭಿಪೂಜ್ಯಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಭದ್ರಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಭಾಗ್ಯರೂಪಾ.
ಜಯತು ಜಯತು ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನವೇದ್ಯಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಸ್ಥಾ.
ಜಯತು ಜಯತು ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾಂತರಸ್ಥಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಾಭಾ.
ಜಯತು ಜಯತು ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿಮದ್ಭಾಸಿತಾಂಗೀ
ಜಯತು ಜಯತು ಶಾಂತಾ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಸೌಮ್ಯೇ.
ಯಸ್ಯಾಃ ಕಲಾಯಾಃ ಕಮಲೋದ್ಭವಾದ್ಯಾ ರುದ್ರಾಶ್ಚ ಶಕ್ರಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ದೇವಾಃ.
ಜೀವಂತಿ ಸರ್ವಾ ಪಿ ಸಶಕ್ತಯಸ್ತೇ ಪ್ರಭುತ್ವಮಾಪ್ತಾಃ ಪರಮಾಯುಷಸ್ತೇ.
ಲಿಲೇಖ ನಿಟಿಲೇ ವಿಧಿರ್ಮಮ ಲಿಪಿಂ ವಿಸೃಜ್ಯಾಂತರಂ
ತ್ವಯಾ ವಿಲಿಖಿತವ್ಯಮೇತದಿತಿ ತತ್ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ.
ತದಂತಿಕಫಲಸ್ಫುಟಂ ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀರಿಮಾಂ
ಸಮರ್ಪಯ ಸ್ವಮುದ್ರಿಕಾಂ ಸಕಲಭಾಗ್ಯಸಂಸೂಚಿಕಾಂ.
ತದಿದಂ ತಿಮಿರಂ ಭಾರೇ ಸ್ಫುಟಂ ಕಮಲವಾಸಿನಿ.
ಶ್ರಿಯಂ ಸಮುದ್ರಿಕಾಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಭಾಗ್ಯಸ್ಯ ಸೂಚಿಕಾಂ.
ಕಲಯಾ ತೇ ಯಥಾ ದೇವಿ ಜೀವಂತಿ ಸಚರಾಚರಾಃ.
ತಥಾ ಸಂಪತ್ಕರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ಸಂಪ್ರಸೀದ ಮೇ.
ಯಥಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಧ್ರುವಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಕಲಾಂ ಸಂನ್ಯವೇಶಯತ್.
ತಥೈವ ಸ್ವಕಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಯಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಮರ್ಪಯ.
ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದೇ.
ಅಚಲಾಂ ಕುರು ಯತ್ನೇನ ಕಲಾಂ ಮಯಿ ನಿವೇಶಿತಾಂ.
ಮುದಾಸ್ತಾಂ ಮತ್ಫಾಲೇ ಪರಮಪದಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಫುಟಕಲಾ
ಸದಾ ವೈಕುಂಠಶ್ರೀರ್ನಿವಸತು ಕಲಾ ಮೇ ನಯನಯೋಃ.
ವಸೇತ್ಸತ್ಯೇ ಲೋಕೇ ಮಮ ವಚಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವರಕಲಾ
ಶ್ರಿಯಶ್ವೇತದ್ವೀಪೇ ನಿವಸತು ಕಲಾ ಮೇ ಸ್ವಕರಯೋಃ.
ತಾವನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಮಾಂಗೇಷು ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಶ್ರೀಕಲಾ ವಸೇತ್.
ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಯಾವದ್ಯಾವಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಃ ಶ್ರಿಯಾ.
ಸರ್ವಮಂಗಲಸಂಪೂರ್ಣಾ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾ.
ಆದ್ಯಾಽಽದಿಶ್ರೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವತ್ಕಲಾ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತು.
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂ ಹಂತುಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿಕಾ.
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾ ಮೇಽಸ್ತು ತ್ವತ್ಕಲಾ ಮಯಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ.
ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಹರತು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಮಃ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ ಯಥಾ.
ವಿತನೋತು ಮಮ ಶ್ರೇಯಸ್ತ್ವತ್ಕಲಾ ಮಯಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ.
ಐಶ್ವರ್ಯಮಂಗಲೋತ್ಪತ್ತಿಃ ತ್ವತ್ಕಲಾಯಾಂ ನಿಧೀಯತೇ.
ಮಯಿ ತಸ್ಮಾತ್ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ಪಾತ್ರಮಸ್ಮಿ ಸ್ಥಿತೇಸ್ತವ.
ಭವದಾವೇಶಭಾಗ್ಯಾರ್ಹೋ ಭಾಗ್ಯವಾನಸ್ಮಿ ಭಾರ್ಗವಿ.
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪವಿತ್ರೋಽಹಂ ಲೋಕಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಪುನಾಸಿ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಕಲಯೈವ ಯಸ್ಮಾ-
ದತಸ್ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರತಸ್ತ್ವಂ .
ಪರಂ ಪದಂ ಶ್ರೀರ್ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ
ಮಯ್ಯಚ್ಯುತೇನ ಪ್ರವಿಶಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ.
ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರತಃ .
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಹ ಮಾಂ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾಽವಲೋಕಯ.
ಸತ್ಯಲೋಕಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಂ ಮಮಾಗಚ್ಛ ಸನ್ನಿಧಿಂ.
ವಾಸುದೇವೇನ ಸಹಿತಾ ಪ್ರಸೀದ ವರದಾ ಭವ.
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಸುವ್ರತೇ .
ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹಿತೇ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ.
ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಧವೇ.
ತ್ವತ್ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಸುಧಯಾ ಸತತಂ ಮಾಂ ವಿಲೋಕಯ.
ರತ್ನಗರ್ಭಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಹಿರಣ್ಮಯಿ.
ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸ್ಥಿತ್ವಾಽಽಶು ಪುರತೋ ಮಮ.
ಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾ ಭವ ನಿರ್ಮಲೇ.
ಪ್ರಸನ್ನೇಲ ಕಮಲೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾ ಭವ.
ಶ್ರೀಧರೇ ಶ್ರೀಮಹಾಭೂತೇ ತ್ವದಂತಃಸ್ಥಂ ಮಹಾನಿಧಿಂ.
ಶೀಘ್ರಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಪುರತಃ ಪ್ರದರ್ಶಯ ಸಮರ್ಪಯ.
ವಸುಂಧರೇ ಶ್ರೀವಸುಧೇ ವಸುದೋಗ್ಧ್ರಿ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ.
ತ್ವತ್ಕುಕ್ಷಿಗತಸರ್ವಸ್ವಂ ಶೀಘ್ರಂ ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ.
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ರತ್ನಗರ್ಭೇ ಸಮಸ್ತಫಲದೇ ಶಿವೇ.
ತ್ವದ್ಗರ್ಭಗತಹೇಮಾದೀನ್ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ ದರ್ಶಯ.
ರಸಾತಲಗತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಮೇ ಪುರಃ.
ನ ಜಾನೇ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಮಾತರ್ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ.
ಆವಿರ್ಭವ ಮನೋವೇಗಾತ್ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಮೇ ಪುರಃ.
ಮಾ ವತ್ಸ ಭೈರಿಹೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಕಾಮಂ ಗೌರಿವ ರಕ್ಷ ಮಾಂ.
ದೇವಿ ಶೀಘ್ರಂ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಧರಣೀಗರ್ಭಸಂಸ್ಥಿತೇ.
ಮಾತಸ್ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯಭೃತ್ಯೋಽಹಂ ಮೃಗಯೇ ತ್ವಾಂ ಕುತೂಹಲಾತ್.
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಜಾಗೃಹಿ ತ್ವಂ ಮೇ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಸುಜಾಗೃಹಿ.
ಅಕ್ಷಯಾನ್ ಹೇಮಕಲಶಾನ್ ಸುವರ್ಣೇನ ಸುಪೂರಿತಾನ್.
ನಿಕ್ಷೇಪಾನ್ಮೇ ಸಮಾಕೃಷ್ಯ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಮಮಾಗ್ರತಃ.
ಸಮುನ್ನತಾನನಾ ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಧೇಹಿ ಧರಾಂತರಾತ್.
ಮತ್ಸನ್ನಿಧಿಂ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮದಾಹಿತಕೃಪಾರಸಾತ್.
ಪ್ರಸೀದ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ದೋಗ್ಧ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇ ನಯನಾಗ್ರತಃ.
ಅತ್ರೋಪವಿಶ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಂ ಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಹಿರಣ್ಮಯೀ.
ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವ.
ಆನೀಯ ತ್ವಂ ದೇವಿ ನಿಧೀನ್ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ.
ಅದ್ಯ ಕ್ಷಣೇನ ಸಹಸಾ ದತ್ತ್ವಾ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ ಸದಾ.
ಮಯಿ ತಿಷ್ಠ ತಥಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಥೇಂದ್ರಾದಿಷು ತಿಷ್ಠಸಿ.
ಅಭಯಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಪ್ರಭೇ.
ಪ್ರಸೀದ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪ್ರಣತಂ ಮಾಂ ವಿಲೋಕಯ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭುವಂ ಗತಾ ಭಾಸಿ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಹಿರಣ್ಮಯೀ.
ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ ಮೇ ತವ ರೂಪಂ ಪ್ರದರ್ಶಯ.
ಕ್ರೀಡಸೇ ಬಹುಧಾ ಭೂಮೌ ಪರಿಪೂರ್ಣಾ ಹಿರಣ್ಮಯಿ.
ಮಮ ಮೂರ್ಧನಿ ತೇ ಹಸ್ತಮವಿಲಂಬಿತಮರ್ಪಯ.
ಫಲದ್ಭಾಗ್ಯೋದಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಸ್ತಪುರವಾಸಿನಿ.
ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥೇ.
ಅಯೋಧ್ಯಾದಿಷು ಸರ್ವೇಷು ನಗರೇಷು ಸಮಾಸ್ಥಿತೇ.
ವಿಭವೈರ್ವಿವಿಧೈರ್ಯುಕ್ತಾ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಪರಾನ್ವಿತೇ.
ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರೇ ಭವ ಸುಸ್ಥಿರಾ.
ಕರುಣಾರಸನಿಷ್ಯಂದನೇತ್ರದ್ವಯವಿಲಾಸಿನಿ.
ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವತ್ಪಾಣಿಂ ಮಮ ಮಸ್ತಕೇ.
ಕರುಣಾಸುಧಯಾ ಮಾಂ ತ್ವಮಭಿಷಿಂಚ ಸ್ಥಿರೀಕುರು.
ಸರ್ವರಾಜಗೃಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮುದಾನ್ವಿತೇ .
ಸ್ಥಿತ್ವಾಽಽಶು ಪುರತೋ ಮೇಽದ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನಾಭಯಂ ಕುರು.
ಸಾದರಂ ಮಸ್ತಕೇ ಹಸ್ತಂ ಮಮ ತ್ವಂ ಕೃಪಯಾಽರ್ಪಯ.
ಸರ್ವರಾಜಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವತ್ಕಲಾ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತು.
ಆದ್ಯಾದಿಶ್ರೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಿತೇ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕುರು ಮೇ ರೂಪಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ.
ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಪ್ರಸೀದ ಮಹಾಶಿವೇ.
ಅಚಲಾ ಭವ ಸಂಪ್ರೀತಾ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಮದ್ಗೃಹೇ.
ಯಾವತ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಾವತ್ತ್ವನ್ನಾಮ ತಿಷ್ಠತಿ.
ಯಾವದ್ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಯಾವತ್ತ್ವಂ ತಾವತ್ಕುರು ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ.
ಚಾಂದ್ರೀ ಕಲಾ ಯಥಾ ಶುಕ್ಲೇ ವರ್ಧತೇ ಸಾ ದಿನೇ ದಿನೇ.
ತಥಾ ದಯಾ ತೇ ಮಯ್ಯೇವ ವರ್ಧತಾಮಭಿವರ್ಧತಾಂ.
ಯಥಾ ವೈಕುಂಠನಗರೇ ಯಥಾ ವೈ ಕ್ಷೀರಸಾಗರೇ.
ತಥಾ ಮದ್ಭವನೇ ತಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹ.
ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾ ತಿಷ್ಠಸಿ ವಿಷ್ಣುನಾ.
ತಥಾ ಮದ್ಭವನೇ ತಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹ.
ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಭವತೀ ಯಥಾಽಽಸ್ತೇ
ನಾರಾಯಣೋಽಪಿ ತವ ಹೃತ್ಕಮಲೇ ಯಥಾಽಽಸ್ತೇ .
ನಾರಾಯಣಸ್ತ್ವಮಪಿ ನಿತ್ಯವಿಭೂ ತಥೈವ
ತೌ ತಿಷ್ಠತಾಂ ಹೃದಿ ಮಮಾಪಿ ದಯಾನ್ವಿತೌ ಶ್ರೀಃ.
ವಿಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇ ಕುರು ಶ್ರೀಃ ಸೌಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ .
ದಯಾಸುವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುತಾಂ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ ಸುವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ.
ನ ಮಾಂ ತ್ಯಜೇಥಾಃ ಶ್ರಿತಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತ-ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಕಾಮಧೇನೋ .
ನ ಮಾಂ ತ್ಯಜೇಥಾ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೇ ಗೃಹೇ ಕಲತ್ರೇಷು ಚ ಪುತ್ರವರ್ಗೇ.
ಆದ್ಯಾದಿಮಾಯೇ ತ್ವಮಜಾಂಡಬೀಜಂ ತ್ವಮೇವ ಸಾಕಾರ-ನಿರಾಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ .
ತ್ವಯಾ ಧೃತಾಶ್ಚಾಬ್ಜಭವಾಂಡಸಂಘಾಶ್ಚಿತ್ರಂ ಚರಿತ್ರಂ ತವ ದೇವಿ ವಿಷ್ಣೋಃ.
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಯೋ ದೇವಾ ವೇದಾಶ್ಚಾಪಿ ನ ಶಕ್ನುಯುಃ.
ಮಹಿಮಾನಂ ತವ ಸ್ತೋತುಂ ಮಂದೋಽಹಂ ಶಕ್ನುಯಾಂ ಕಥಂ.
ಅಂಬ ತ್ವದ್ವತ್ಸವಾಕ್ಯಾನಿ ಸೂಕ್ತಾಸೂಕ್ತಾನಿ ಯಾನಿ ಚ.
ತಾನಿ ಸ್ವೀಕುರು ಸರ್ವಜ್ಞೇ ದಯಾಲುತ್ವೇನ ಸಾದರಂ.
ಭವತೀಂ ಶರಣಂ ಗತ್ವಾ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಸ್ಯುಃ ಪುರಾತನಾಃ.
ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಮನಸಾ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ.
ಅನಂತಾ ನಿತ್ಯಸುಖಿನಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವತ್ಪರಾಯಣಾಃ.
ಇತಿ ವೇದಪ್ರಮಾಣಾದ್ಧಿ ದೇವಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ.
ತವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ನ ನಶ್ಯಂತೀತ್ಯಪಿ ಕ್ವಚಿತ್.
ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಸಂಧಾರಯಾಮ್ಯಹಂ.
ತ್ವದಧೀನಸ್ತ್ವಹಂ ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಕೃಪಾ ಮಯಿ ವಿದ್ಯತೇ.
ಯಾವತ್ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಃ ಸ್ಯಾಂ ತಾವದ್ದೇಹಿ ದಯಾನಿಧೇ.
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಜೀವಿತುಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಾಂ ವಿನಾ.
ನ ಹಿ ಜೀವಂತೀಹ ಜಲಜಾ ಜಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜಲಾಶ್ರಯಾಃ.
ಯಥಾ ಹಿ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ ಜನನೀ ಪ್ರಸ್ನುತಸ್ತನೀ.
ವತ್ಸಂ ತ್ವರಿತಮಾಗತ್ಯ ಸಂಪ್ರೀಣಯತಿ ವತ್ಸಲಾ.
ಯದಿ ಸ್ಯಾಂ ತವ ಪುತ್ರೋಽಹಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಯದಿ ಮಾಮಕೀ.
ದಯಾಪಯೋಧರಸ್ತನ್ಯಸುಧಾಭಿರಭಿಷಿಂಚ ಮಾಂ.
ಮೃಗ್ಯೋ ನ ಗುಣಲೇಶೋಽಪಿ ಮಯಿ ದೋಷೈಕಮಂದಿರೇ.
ಪಾಂಸೂನಾಂ ವೃಷ್ಟಿಬಿಂದೂನಾಂ ದೋಷಾಣಾಂ ಚ ನ ಮೇ ಮಿತಿಃ.
ಪಾಪಿನಾಮಹಮೇಕಾಗ್ರೋ ದಯಾಲೂನಾಂ ತ್ವಮಗ್ರಣೀಃ.
ದಯನೀಯೋ ಮದನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತವ ಕೋಽತ್ರ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ.
ವಿಧಿನಾಹಂ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇತ್ ನ ಸ್ಯಾತ್ತವ ದಯಾಲುತಾ .
ಆಮಯೋ ವಾ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇದೌಷಧಸ್ಯ ವೃಥೋದಯಃ.
ಕೃಪಾ ಮದಗ್ರಜಾ ಕಿಂ ತೇ ಅಹಂ ಕಿಂ ವಾ ತದಗ್ರಜಃ .
ವಿಚಾರ್ಯ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿತ್ತಂ ತವ ದೇವಿ ದಯಾನಿಧೇ.
ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಗುರುಃ ಸದ್ಗತಿಃ ಶ್ರೀಃ
ತ್ವಮೇವ ಸಂಜೀವನಹೇತುಭೂತಾ.
ಅನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ಜಗದೇಕನಾಥೇ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವಿ ಸತ್ಯಂ.
ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಸುಖೈಕದೋಗ್ಧ್ರಿ.
ಅಜ್ಞಾನಹಂತ್ರೀ ತ್ರಿಗುಣಾತಿರಿಕ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನನೇತ್ರೀ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ.
ಅಶೇಷವಾಗ್ಜಾಡ್ಯಮಲಾಪಹಂತ್ರೀ ನವಂ ನವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಸುವಾಕ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ.
ಮಮೈವ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸುರಂಗವರ್ತಕೀ ಭವ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವದನೇ ಚ ಮೇ ಶ್ರೀಃ.
ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ಸು ವಿರಾಜಮಾನಾ ಸಮಸ್ತತೇಜಶ್ಚಯಭಾಸಮಾನಾ.
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ತ್ವಂ ಭವ ದೀಪ್ಯಮಾನಾ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ.
ಸರ್ವಪ್ರದರ್ಶೇ ಸಕಲಾರ್ಥದೇ ತ್ವಂ ಪ್ರಭಾಸುಲಾವಣ್ಯದಯಾಪ್ರದೋಗ್ಧ್ರಿ.
ಸುವರ್ಣದೇ ತ್ವಂ ಸುಮುಖೀ ಭವ ಶ್ರೀರ್ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ.
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾ ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರಸೂತಿಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಂತ್ರೀ.
ಸರ್ವೋನ್ನತಾ ತ್ವಂ ಸುಮುಖೀ ಭವ ಶ್ರೀರ್ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ.
ಸಮಸ್ತವಿಘ್ನೌಘವಿನಾಶಕಾರಿಣೀ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತೋದ್ಧರಣೇ ವಿಚಕ್ಷಣಾ.
ಅನಂತಸೌಭಾಗ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀ ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ.
ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ದಯನೀಯತಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ
ದೇವಾಧಿನಾಥಭವದೇವಗಣಾಭಿವಂದ್ಯೇ.
ಮಾತಸ್ತಥೈವ ಭವ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ದೃಶೋರ್ಮೇ
ಪತ್ಯಾ ಸಮಂ ಮಮ ಮುಖೇ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ.
ಮಾ ವತ್ಸ ಭೈರಭಯದಾನಕರೋಽರ್ಪಿತಸ್ತೇ
ಮೌಲೌ ಮಮೇತಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾನುಕಂಪೇ.
ಮಾತಃ ಸಮರ್ಪಯ ಮುದಾ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ಮಾಂಗಲ್ಯಬೀಜಮಿಹ ನಃ ಸೃಜ ಜನ್ಮಮಾತಃ.
ಕಟಾಕ್ಷ ಇಹ ಕಾಮಧುಕ್ ತವ ಮನಸ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿಃ
ಕರಃ ಸುರತರುಃ ಸದಾ ನವನಿಧಿಸ್ತ್ವಮೇವೇಂದಿರೇ.
ಭವೇತ್ತವ ದಯಾರಸೋ ಮಮ ರಸಾಯನಂ ಚಾನ್ವಹಂ
ಮುಖಂ ತವ ಕಲಾನಿಧಿರ್ವಿವಿಧವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಂ.
ಯಥಾ ರಸಸ್ಪರ್ಶನತೋಽಯಸೋಽಪಿ ಸುವರ್ಣತಾ ಸ್ಯಾತ್ಕಮಲೇ ತಥಾ ತೇ.
ಕಟಾಕ್ಷಸಂಸ್ಪರ್ಶನತೋ ಜನಾನಾಮಮಂಗಲಾನಾಮಪಿ ಮಂಗಲತ್ವಂ.
ದೇಹೀತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಚಃ ಪ್ರವೇಶಾದ್ ಭೀತೋ ರಮೇ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ .
ಅತಃ ಸದಾಸ್ಮಿನ್ನಭಯಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಸಹೈವ ಪತ್ಯಾ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ.
ಕಲ್ಪದ್ರುಮೇಣ ಮಣಿನಾ ಸಹಿತಾ ಸುರಮ್ಯಾ
ಶ್ರೀಸ್ತೇ ಕಲಾ ಮಯಿ ರಸೇನ ರಸಾಯನೇನ.
ಆಸ್ತಾಂ ಯತೋ ಮಮ ಚ ದೃಕ್ಛಿರಪಾಣಿಪಾದ-
ಸ್ಪಷ್ಟಾಃ ಸುವರ್ಣವಪುಷಃ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮಾಃ ಸ್ಯುಃ.
ಆದ್ಯಾದಿವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಿರಧರ್ಮಪತ್ನೀ ತ್ವಮೇವ ಪತ್ಯಾ ಮಮ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ.
ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ ಪದೇ ಪದೇ ಮೇ ನಿಧಿದರ್ಶನಂ ಸ್ಯಾತ್.
ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಹೃದಯಂ ಪಠೇದ್ಯಃ ಸ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಚಲಾಂ ತನೋತಿ.
ಮಹಾದರಿದ್ರೋಽಪಿ ಭವೇದ್ಧನಾಢಯಃ ತದನ್ವಯೇ ಶ್ರೀಃ ಸ್ಥಿರತಾಂ ಪ್ರಯಾತಿ.
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾ ಸ್ಯಾದ್ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ.
ತಸ್ಯಾಭೀಷ್ಟಂ ದದತ್ಯಾಶು ತಂ ಪಾಲಯತಿ ಪುತ್ರವತ್.
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಂ.
ಜಪಃ ಪಂಚಸಹಸ್ರಂ ತು ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ.
ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ನರೋ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ.
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಂ.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನಿಶಿ ಭಾರ್ಗವವಾಸರೇ.
ಇದಂ ಶ್ರೀಹೃದಯಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಂಚವಾರಂ ಧನೀ ಭವೇತ್.
ಅನೇನ ಹೃದಯೇನಾನ್ನಂ ಗರ್ಭಿಣ್ಯಾ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತಂ.
ದದಾತಿ ತತ್ಕುಲೇ ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೇ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸ್ವಯಂ.
ನರೇಣಾಪ್ಯಥವಾ ನಾರ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಮಂತ್ರಿತೇ .
ಜಲೇ ಪೀತೇ ಚ ತದ್ವಂಶೇ ಮಂದಭಾಗ್ಯೋ ನ ಜಾಯತೇ.
ಯ ಆಶ್ವಿನೇ ಮಾಸಿ ಚ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ರಮೋತ್ಸವೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ.
ಪಠೇತ್ತಥೈಕೋತ್ತರವಾರವೃದ್ಧ್ಯಾ ಲಭೇತ್ಸ ಸೌವರ್ಣಮಯೀಂ ಸುವೃಷ್ಟಿಂ.
ಯ ಏಕಭಕ್ತ್ಯಾಽನ್ವಹಮೇಕವರ್ಷಂ ವಿಶುದ್ಧಧೀಃ ಸಪ್ತತಿವಾರಜಾಪೀ.
ಸ ಮಂದಭಾಗ್ಯೋಽಪಿ ರಮಾಕಟಾಕ್ಷಾತ್ ಭವೇತ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಶತಾಧಿಕಶ್ರೀಃ.
ಶ್ರೀಶಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿಂ ಹರಿದಾಸದಾಸ್ಯಂ ಪ್ರಪನ್ನಮಂತ್ರಾರ್ಥದೃಢೈಕನಿಷ್ಠಾಂ.
ಗುರೋಃ ಸ್ಮೃತಿಂ ನಿರ್ಮಲಬೋಧಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮಾತಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಶ್ರೀಃ.
ಪೃಥ್ವೀಪತಿತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವಂ ವಿಭೂತಿವಾಸಂ ವಿವಿಧಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ.
ಸಂಪೂರ್ಣಕೀರ್ತಿಂ ಬಹುವರ್ಷಭೋಗಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ದೇವಿ ಪುನಃಪುನಸ್ತ್ವಂ.
ವಾದಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಬಹುಲೋಕವಶ್ಯಂ ವಯಃಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಲಲನಾಸು ಭೋಗಂ.
ಪೌತ್ರಾದಿಲಬ್ಧಿಂ ಸಕಲಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ಭಾರ್ಗವಿ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ.
ಸುವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ಸುಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ.
ಕಲ್ಯಾಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀರ್ವಿಭೂತಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ.
ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಹೃದಿ ಶ್ರೀಸ್ತೇಜೋಽಭಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಮುಖೇ ಶ್ರೀಃ.
ಅಥ ಶಿರೋಬೀಜಂ. ಓಂ ಯಂ ಹಂ ಕಂ ಲಂ ಪಂ ಶ್ರೀಂ.
ಧ್ಯಾಯೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಕೋಟಿಬಾಲಾರ್ಕಭಾಸಾಂ
ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾಂಬರವರಧರಾಂ ಭೂಷಣಾಢ್ಯಾಂ ಸುಶೋಭಾಂ.
ಬೀಜಾಪೂರಂ ಸರಸಿಜಯುಗಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರಂ
ಭರ್ತ್ರಾ ಯುಕ್ತಾಂ ಮುಹುರಭಯದಾಂ ಮಹ್ಯಮಪ್ಯಚ್ಯುತಶ್ರೀಃ.
ಅಥ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಹೃದಯಂ.
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಭಾರ್ಗವ-ಋಷಿಃ.
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ. ಓಂ ಬೀಜಂ. ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ. ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ.
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಿತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ದೇವ ಇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧ್ಯಾತೇತ್ಯನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮೇತಿ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಿತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ಇತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ದೇವ ಇತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವೌಷಟ್.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಧ್ಯಾತಾ ಇತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಂ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮಾ ಇತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್.
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ.
ಧ್ಯಾನಂ-
ಉದ್ಯದಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಪೀತವಾಸಸಮಚ್ಯುತಂ.
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪಾಣಿಂ ಧ್ಯಾಯೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಂ ಹರಿಂ.
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ.
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ.
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ದೇವೋ ದಾತಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ.
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಧ್ಯಾತಾ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮ ಧ್ಯಾನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ.
ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ.
ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನಾರಾಯಣಾದ್ ವಿಧಿರ್ಜಾತೋ ಜಾತೋ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಛಿವಃ.
ಜಾತೋ ನಾರಾಯಣಾದಿಂದ್ರಾ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ರವಿರ್ನಾರಾಯಣಸ್ತೇಜಃ ಚಾಂದ್ರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಃ.
ವಹ್ನಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಸ್ಯಃ ಸ್ಯಾದ್ ಗುರುರ್ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ.
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಬೋಧೋ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನಾರಾಯಣಃ ಫಲಂ ಮುಖ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಸುಖಂ.
ಸೇವ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಃ ಶುದ್ಧೋ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನಾರಾಯಣಸ್ತ್ವಮೇವಾಸಿ ದಹರಾಖ್ಯೇ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಃ.
ಪ್ರೇರಿತಾ ಪ್ರೇರ್ಯಮಾಣಾನಾಂ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಮಾನಸಃ.
ತ್ವದಾಜ್ಞಾಂ ಶಿರಸಾ ಕೃತ್ವಾ ಜಪಾಮಿ ಜನಪಾವನಂ.
ನಾಮೋಪಾಸನಮಾರ್ಗಾಣಾಂ ಭವಭೃದ್ ಭಾವಬೋಧಕಃ.
ಭಾವಾರ್ಥಕೃದ್ ಭವಾತೀತೋ ಭವ ಸೌಖ್ಯಪ್ರದೋ ಮಮ .
ತ್ವನ್ಮಾಯಾಮೋಹಿತಂ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯೈವ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಂ.
ತ್ವದಧಿಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ಸೈವ ಸರ್ವಾರ್ಥಕಾರಿಣೀ.
ತ್ವಮೇವ ತಾಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಮಮ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯ.
ನ ಮೇ ತ್ವದನ್ಯಸ್ತ್ರಾತಾಸ್ತಿ ತ್ವದನ್ಯನ್ನ ಹಿ ದೈವತಂ.
ತ್ವದನ್ಯಂ ನ ಹಿ ಜಾನಾಮಿ ಪಾಲಕಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಕಂ.
ಯಾವತ್ಸಾಂಸಾರಿಕೋ ಭಾವೋ ಮನಸ್ಸ್ಥೋ ಭಾವನಾತ್ಮಕಃ.
ತಾವತ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವದಾ ವಿಭೋ.
ಪಾಪಿನಾಮಹಮೇಕಾಗ್ರೋ ದಯಾಲೂನಾಂ ತ್ವಮಗ್ರಣೀಃ.
ದಯನೀಯೋ ಮದನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತವ ಕೋಽತ್ರ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ.
ತ್ವಯಾಪ್ಯಹಂ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ತವ ದಯಾಲುತಾ.
ಆಮಯೋ ವಾ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇದೌಷಧಸ್ಯ ವೃಥೋದಯಃ.
ಪಾಪಸಂಘಪರಿಶ್ರಾಂತಃ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪರೂಪಧೃಕ್.
ತ್ವದನ್ಯಃ ಕೋಽತ್ರ ಪಾಪೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾತಾ ಮೇ ಜಗತೀತಲೇ.
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ.
ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ.
ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಶಕಂ ಚೈವ ಮೂಲಾಷ್ಟಕಮುದಾಹೃತಂ.
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಥಿರಾ ಭವೇತ್.
ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಿ ಚೈತದ್ವಿನಾ ಕೃತಂ.
ತತ್ಸರ್ವಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ರುಧ್ಯತಿ ಸರ್ವದಾ.
ಏತತ್ಸಂಕಲಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಂ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಚೈವ ತಥಾ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಂ.
ಜಪೇತ್ ಸಂಕಲೀಕೃತ್ಯ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್.
ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಹೃದಯಮಾದೌ ಜಪ್ತ್ವಾ ತತಃ ಪರಂ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಪೇನ್ನಾರಾಯಣಂ ಪುನಃ.
ಪುನರ್ನಾರಾಯಣಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪುನರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃತಂ ಜಪೇತ್.
ಪುನರ್ನಾರಾಯಣಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಸಂಕಲೀಕರಣಂ ಭವೇತ್.
ಏವಂ ಮಧ್ಯೇ ದ್ವಿವಾರೇಣ ಜಪೇತ್ ಸಂಕಲಿತಂ ತು ತತ್.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರಕಾಶಿತಂ.
ತದ್ವಜ್ಜಪಾದಿಕಂ ಕುರ್ಯಾದೇತತ್ ಸಂಕಲಿತಂ ಶುಭಂ.
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಭಯಂ ಹರೇತ್.
ಗೋಪ್ಯಮೇತತ್ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾನ್ನ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್.
ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೈಃ ಪುರಾ.
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ ಸಾಧಯೇತ್ ಸುಧೀಃ.
ಯತ್ರೈತತ್ಪುಸ್ತಕಂ ತಿಷ್ಠೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಂ.
ಭೂತಪೈಶಾಚವೈತಾಲಾ ನ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತತ್ರ ಸರ್ವದಾ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಧಿನಾ ಸಾಧಯೇತ್ ಸುಧೀಃ.
ಭೃಗುವಾರೇ ತಥಾ ರಾತ್ರೌ ಪೂಜಯೇತ್ ಪುಸ್ತಕದ್ವಯಂ.
ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ತುತ್ಯಂ ಗೋಪಯೇತ್ ಸಾಧಯೇತ್ ಸುಧೀಃ.
ಗೋಪನಾತ್ ಸಾಧನಾಲ್ಲೋಕೇ ಧನ್ಯೋ ಭವತಿ ತತ್ತ್ವತಃ.
ಅಥರ್ವಣರಹಸ್ಯೋತ್ತರಭಾಗೇ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ.
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ. ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |