దుర్గా సప్తశతీ - దేవీ సూక్తం

ఓం అహం రుద్రేభిరిత్యష్టర్చస్య సూక్తస్య . వాగాంభృణీ-ఋషిః . శ్రీ-ఆదిశక్తిర్దేవతా . త్రిష్టుప్-ఛందః. తృతీయా జగతీ . శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీజపాంతే జపే వినియోగః . ఓం అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః .....

ఓం అహం రుద్రేభిరిత్యష్టర్చస్య సూక్తస్య . వాగాంభృణీ-ఋషిః . శ్రీ-ఆదిశక్తిర్దేవతా . త్రిష్టుప్-ఛందః. తృతీయా జగతీ . శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీజపాంతే జపే వినియోగః .
ఓం అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః .
అహం మిత్రావరుణోభా బిభర్మ్యహమింద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా .. 1..
అహం సోమమాహనసం బిభర్మ్యహం త్వష్టారముత పూషణం భగం .
అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావ్యే యజమానాయ సున్వతే .. 2..
అహం రాష్ట్రీ సంగమనీ వసూనాం చికితుషీ ప్రథమా యజ్ఞియానాం .
తాం మా దేవా వ్యదధుః పురుత్రా భూరిస్థాత్రాం భూర్యావేశయంతీం .. 3..
మయా సో అన్నమత్తి యో విపశ్యతి యః ప్రాణితి య ఈం శృణోత్యుక్తం .
అమంతవో మాం త ఉపక్షియంతి శ్రుధి శ్రుత శ్రద్ధివం తే వదామి .. 4..
అహమేవ స్వయమిదం వదామి జుష్టం దేవేభిరుత మానుషేభిః .
యం కామయే తం తముగ్రం కృణోమి తం బ్రహ్మాణం తమృషిం తం సుమేధాం .. 5..
అహం రుద్రాయ ధనురా తనోమి బ్రహ్మద్విషే శరవే హంతవా ఉ .
అహం జనాయ సమదం కృణోమ్యహం ద్యావాపృథివీ ఆ వివేశ .. 6..
అహం సువే పితరమస్య మూర్ధన్ మమ యోనిరప్స్వంతః సముద్రే .
తతో వి తిష్ఠే భువనాను విశ్వో తామూం ద్యాం వర్ష్మణోప స్పృశామి .. 7..
అహమేవ వాత ఇవ ప్ర వామ్యా రభమాణా భువనాని విశ్వా .
పరో దివా పర ఏనా పృథివ్యై తావతీ మహినా సం బభూవ .. 8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |