దుర్గా సప్తశతీ - ప్రాధానిక రహస్యం

అథ ప్రాధానికం రహస్యం . అస్య శ్రీసప్తశతీరహస్యత్రయస్య . బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా-ఋషయః . మహాకాలీమహాలక్షీమహాసరస్వత్యో దేవతాః . అనుష్టుప్ ఛందః . నవదుర్గామహాలక్ష్మీర్బీజం . శ్రీం శక్తిః . సకల-అభీష్టఫలసిద్ధయే సప్తశతీపాఠాంతే జపే విని....

అథ ప్రాధానికం రహస్యం .
అస్య శ్రీసప్తశతీరహస్యత్రయస్య . బ్రహ్మవిష్ణురుద్రా-ఋషయః . మహాకాలీమహాలక్షీమహాసరస్వత్యో దేవతాః . అనుష్టుప్ ఛందః . నవదుర్గామహాలక్ష్మీర్బీజం . శ్రీం శక్తిః . సకల-అభీష్టఫలసిద్ధయే సప్తశతీపాఠాంతే జపే వినియోగః .
రాజోవాచ .
భగవన్నవతారా మే చండికాయాస్త్వయోదితాః .
ఏతేషాం ప్రకృతిం బ్రహ్మన్ ప్రధానం వక్తుమర్హసి .
ఆరాధ్యం యన్మయా దేవ్యాః స్వరూపం యేన వై ద్విజ .
విధినా బ్రూహి సకలం యథావత్ ప్రణతస్య మే .
ఋషిరువాచ .
ఇదం రహస్యం పరమమనాఖ్యేయం ప్రచక్షతే .
భక్తోఽసీతి న మే కించిత్ తవావాచ్యం నరాఽధిప .
సర్వస్యాద్యా మహాలక్ష్మీస్త్రిగుణా పరమేశ్వరీ .
లక్ష్యాలక్ష్యస్వరూపా సా వ్యాప్య కృత్స్నం వ్యవస్థితా .
మాతులింగం గదాం ఖేటం పానపాత్రం చ బిభ్రతీ .
నాగం లింగం చ యోనిం చ బిభ్రతీ నృప మూర్ధని .
తప్తకాంచనవర్ణాభా తప్తకాంచనభూషణా .
శూన్యం తదఖిలం స్వేన పూరయామాస తేజసా .
శూన్యం తదఖిలం లోకం విలోక్య పరమేశ్వరీ .
బభార రూపమపరం తమసా కేవలేన హి .
సా భిన్నాంజనసంకాశా దంష్ట్రాంచితవరాననా .
విశాలలోచనా నారీ బభూవ తనుమధ్యమా .
ఖడ్గపాత్రశిరఃఖేటైరలంకృతచతుర్భుజా .
కబంధహారం శిరసా బిభ్రాణా హి శిరఃస్రజం .
తాం ప్రోవాచ మహాలక్ష్మీస్తామసీం ప్రమదోత్తమాం .
దదామి తవ నామాని యాని కర్మాణి తాని తే .
మహామాయా మహాకాలీ మహామారీ క్షుధా రుషా .
నిద్రా తృష్ణా చైకవీరా కాలరాత్రిర్దురత్యయా .
ఇమాని తవ నామాని ప్రతిపాద్యాని కర్మభిః .
ఏభిః కర్మాణి తే జ్ఞాత్వా యోఽధీతే సోఽశ్నుతే సుఖం .
తామిత్యుక్త్వా మహాలక్ష్మీః స్వరూపమమరం నృప .
సత్త్వాఖ్యేనాఽతిశుద్ధేన గుణేనేందుప్రభం దధౌ .
అక్షమాలాంకుశధరా వీణాపుస్తకధారిణీ .
సా బభూవ వరా నారీ నామాన్యస్యై చ సా దదౌ .
మహావిద్యా మహావాణీ భారతీ వాక్ సరస్వతీ .
ఆర్యా బ్రాహ్మీ కామధేనుర్వేదగర్భా సురేశ్వరీ .
అథోవాచ మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీం సరస్వతీం .
యువాం జనయతాం దేవ్యౌ మిథునే స్వానురూపతః .
ఇత్యుక్త్వా తే మహాలక్ష్మీః ససర్జ మిథునం స్వయం .
హిరణ్యగర్భౌ రుచిరౌ స్త్రీపుంసౌ కమలాసనౌ .
బ్రహ్మన్ విధే విరించేతి ధాతరిత్యాహ తం నరం .
శ్రీః పద్మే కమలే లక్ష్మీమీత్యాహ మాతా స్త్రియం చ తాం .
మహాకాలీ భారతీ చ మిథునే సృజతః సహ .
ఏతయోరపి రూపాణి నామాని చ వదామి తే .
నీలకంఠం రక్తబాహుం శ్వేతాంగం చంద్రశేఖరం .
జనయామాస పురుషం మహాకాలీం సితాం స్త్రియం .
స రుద్రః శంకరః స్థాణుః కపర్దీ చ త్రిలోచనః .
త్రయీ విద్యా కామధేనుః సా స్త్రీ భాషా స్వరాఽక్షరా .
సరస్వతీ స్త్రియం గౌరీం కృష్ణం చ పురుషం నృప .
జనయామాస నామాని తయోరపి వదామి తే .
విష్ణుః కృష్ణో హృషీకేశో వాసుదేవో జనార్దనః .
ఉమా గౌరీ సతీ చండీ సుందరీ సుభగా శుభా .
ఏవం యువతయః సద్యః పురుషత్వం ప్రపేదిరే .
చాక్షుష్మంతో ను పశ్యంతి నేతరేఽతద్విదో జనాః .
బ్రహ్మణే ప్రదదౌ పత్నీం మహాలక్ష్మీర్నృప త్రయీం .
రుద్రాయ గౌరీం వరదాం వాసుదేవాయ చ శ్రియం .
స్వరయా సహ సంభూయ విరించోఽణ్డమజీజనత్ .
బిభేద భగవాన్ రుద్రస్తద్ గౌర్యా సహ వీర్యవాన్ .
అండమధ్యే ప్రధానాది కార్యజాతమభూన్నృప .
మహాభూతాత్మకం సర్వం జగత్స్థావరజంగమం .
పుపోష పాలయామాస తల్లక్ష్మ్యా సహ కేశవః .
మహాలక్ష్మీరేవమజా సాఽపి సర్వేశ్వరేశ్వరీ .
నిరాకారా చ సాకారా సైవ నానాభిధానభృత్ .
నామాంతరైర్నిరూప్యైషా నామ్నా నాఽన్యేన కేనచిత్ .
మార్కండేయపురాణే ప్రాధానికం రహస్యం .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |