ദേവീ മാഹാത്മ്യം - ദേവീ സൂക്തം

66.2K
1.0K

Comments

pe5Gm
മനസ്സിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌈 -മഞ്ജു കൃഷ്ണൻ

മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന് ഒരു ഉണർവ് തോനുന്നു 🌷 - പ്രകാശൻ മണലൂർ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

സംസ്കൃതത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളും അല്ല, ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുടെ തന്നെ ഉച്ചാരണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധിയുടെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നു. Lyrics um , audio yum ഒപ്പം തരുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിക്കാത്ത എനിക്ക് വളരെ ഉപയോഗ പ്രദ മാണ്, തെറ്റില്ലാതെ ചൊല്ലി നോക്കാൻ. -user_78yu

Read more comments

Knowledge Bank

കേരളത്തിലെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ സ്വയംഭൂക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ഋഷിമാര്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്, രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും നിര്‍മ്മിച്ചത്, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ഏത് ദേവിയുടേതാണ്?

ഭദ്രകാളി.

Quiz

ചോറ്റാനിക്കര കീഴ്ക്കാവില്‍ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതാര് ?

ഓം അഹം രുദ്രേഭിരിത്യഷ്ടർചസ്യ സൂക്തസ്യ .വാഗാംഭൃണീ-ഋഷിഃ . ശ്രീ-ആദിശക്തിർദേവതാ . ത്രിഷ്ടുപ്-ഛന്ദഃ. തൃതീയാ ജഗതീ . ശ്രീജഗദംബാപ്രീത്യർഥേ സപ്തശതീജപാന്തേ ജപേ വിനിയോഗഃ . ഓം അഹം രുദ്രേഭിർവസുഭിശ്ചരാമ്യഹമാദിത്യൈരുത വിശ്വദേവൈഃ . ....

ഓം അഹം രുദ്രേഭിരിത്യഷ്ടർചസ്യ സൂക്തസ്യ .വാഗാംഭൃണീ-ഋഷിഃ . ശ്രീ-ആദിശക്തിർദേവതാ . ത്രിഷ്ടുപ്-ഛന്ദഃ. തൃതീയാ ജഗതീ . ശ്രീജഗദംബാപ്രീത്യർഥേ സപ്തശതീജപാന്തേ ജപേ വിനിയോഗഃ .
ഓം അഹം രുദ്രേഭിർവസുഭിശ്ചരാമ്യഹമാദിത്യൈരുത വിശ്വദേവൈഃ .
അഹം മിത്രാവരുണോഭാ ബിഭർമ്യഹമിന്ദ്രാഗ്നീ അഹമശ്വിനോഭാ .. 1..
അഹം സോമമാഹനസം ബിഭർമ്യഹം ത്വഷ്ടാരമുത പൂഷണം ഭഗം .
അഹം ദധാമി ദ്രവിണം ഹവിഷ്മതേ സുപ്രാവ്യേ യജമാനായ സുന്വതേ .. 2..
അഹം രാഷ്ട്രീ സംഗമനീ വസൂനാം ചികിതുഷീ പ്രഥമാ യജ്ഞിയാനാം .
താം മാ ദേവാ വ്യദധുഃ പുരുത്രാ ഭൂരിസ്ഥാത്രാം ഭൂര്യാവേശയന്തീം .. 3..
മയാ സോ അന്നമത്തി യോ വിപശ്യതി യഃ പ്രാണിതി യ ഈം ശൃണോത്യുക്തം .
അമന്തവോ മാം ത ഉപക്ഷിയന്തി ശ്രുധി ശ്രുത ശ്രദ്ധിവം തേ വദാമി .. 4..
അഹമേവ സ്വയമിദം വദാമി ജുഷ്ടം ദേവേഭിരുത മാനുഷേഭിഃ .
യം കാമയേ തം തമുഗ്രം കൃണോമി തം ബ്രഹ്മാണം തമൃഷിം തം സുമേധാം .. 5..
അഹം രുദ്രായ ധനുരാ തനോമി ബ്രഹ്മദ്വിഷേ ശരവേ ഹന്തവാ ഉ .
അഹം ജനായ സമദം കൃണോമ്യഹം ദ്യാവാപൃഥിവീ ആ വിവേശ .. 6..
അഹം സുവേ പിതരമസ്യ മൂർധൻ മമ യോനിരപ്സ്വന്തഃ സമുദ്രേ .
തതോ വി തിഷ്ഠേ ഭുവനാനു വിശ്വോ താമൂം ദ്യാം വർഷ്മണോപ സ്പൃശാമി .. 7..
അഹമേവ വാത ഇവ പ്ര വാമ്യാ രഭമാണാ ഭുവനാനി വിശ്വാ .
പരോ ദിവാ പര ഏനാ പൃഥിവ്യൈ താവതീ മഹിനാ സം ബഭൂവ .. 8..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |