ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ

94.2K

Comments

ewrww
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 💖 -ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಉತ್ತಮ ಮಂತ್ರ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ✨ -ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಗಡೆ

ಈ ಮಂತ್ರವು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. -ರಾಧಾ ಕೆ

ವೇದಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 🙏🏻 -Vinayak Aithal

ಈ ಮಂತ್ರವು ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 -ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ

Read more comments

ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರ ಅವತಾರ?

ಭೀಷ್ಮನು ಅಷ್ಟ-ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಅವತಾರ.

ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳು

ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗೃಹಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವೇದಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಧದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಟ್ಟು, ನಾಮಕರಣ, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ (ಮೊದಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು), ಉಪನಯನ (ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸಂಸ್ಕಾರ), ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ) ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ, ಪಾರಸ್ಕರ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಆಪಸ್ತಂಬ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿವಿಧ ಋಷಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ವೇದ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ.

Quiz

ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜನು ನಂದಿನಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು?

ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಉಷಿಕ-ಋಷಿಃ. ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ . ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ . ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ . ಓಂ ರಾತ್ರೀ ವ್ಯಖ್ಯದಾಯತೀ ಪುರುತ್ರಾ ದೇವ್ಯಕ್ಷಭಿಃ . ವಿಶ್ವಾ ಅಧಿ ಶ್ರಿಯೋಽಧಿತ ..1.. ಓರ್ವಪ್ರಾ ಅಮರ್ತ್ಯಾ ನಿವತೋ ದೇವ್ಯುದ್ವ....

ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಉಷಿಕ-ಋಷಿಃ. ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ . ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ . ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ .
ಓಂ ರಾತ್ರೀ ವ್ಯಖ್ಯದಾಯತೀ ಪುರುತ್ರಾ ದೇವ್ಯಕ್ಷಭಿಃ .
ವಿಶ್ವಾ ಅಧಿ ಶ್ರಿಯೋಽಧಿತ ..1..
ಓರ್ವಪ್ರಾ ಅಮರ್ತ್ಯಾ ನಿವತೋ ದೇವ್ಯುದ್ವತಃ .
ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಬಾಧತೇ ತಮಃ ..2..
ನಿರು ಸ್ವಸಾರಮಸ್ಕೃತೋಷಸಂ ದೇವ್ಯಾಯತೀ .
ಅಪೇದು ಹಾಸತೇ ತಮಃ ..3..
ಸಾ ನೋ ಅದ್ಯ ಯಸ್ಯಾ ವಯಂ ನಿ ತೇ ಯಾಮನ್ನವಿಕ್ಷ್ಮಹಿ .
ವೃಕ್ಷೇ ನ ವಸತಿಂ ವಯಃ ..4..
ನಿ ಗ್ರಾಮಾಸೋ ಅವಿಕ್ಷತ ನಿ ಪದ್ವಂತೋ ನಿ ಪಕ್ಷಿಣಃ .
ನಿ ಶ್ಯೇನಾಸಶ್ಚಿದರ್ಥಿನಃ ..5..
ಯಾವಯಾ ವೃಕ್ಯಂ ವೃಕಂ ಯವಯ ಸ್ತೇನಮೂರ್ಮ್ಯೇ .
ಅಥಾ ನಃ ಸುತರಾ ಭವ ..6..
ಉಪ ಮಾ ಪೇಪಿಶತ್ತಮಃ ಕೃಷ್ಣಂ ವ್ಯಕ್ತಮಸ್ಥಿತ .
ಉಷ ಋಣೇವ ಯಾತಯ ..7..
ಉಪ ತೇ ಗಾ ಇವಾಕರಂ ವೃಣೀಷ್ವ ದುಹಿತರ್ದಿವಃ .
ರಾತ್ರಿ ಸ್ತೋಮಂ ನ ಜಿಗ್ಯುಷೇ ..8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |