ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ

ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಉಷಿಕ-ಋಷಿಃ. ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ . ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ . ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ . ಓಂ ರಾತ್ರೀ ವ್ಯಖ್ಯದಾಯತೀ ಪುರುತ್ರಾ ದೇವ್ಯಕ್ಷಭಿಃ . ವಿಶ್ವಾ ಅಧಿ ಶ್ರಿಯೋಽಧಿತ ..1.. ಓರ್ವಪ್ರಾ ಅಮರ್ತ್ಯಾ ನಿವತೋ ದೇವ್ಯುದ್ವ....

ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಉಷಿಕ-ಋಷಿಃ. ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ . ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ . ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ .
ಓಂ ರಾತ್ರೀ ವ್ಯಖ್ಯದಾಯತೀ ಪುರುತ್ರಾ ದೇವ್ಯಕ್ಷಭಿಃ .
ವಿಶ್ವಾ ಅಧಿ ಶ್ರಿಯೋಽಧಿತ ..1..
ಓರ್ವಪ್ರಾ ಅಮರ್ತ್ಯಾ ನಿವತೋ ದೇವ್ಯುದ್ವತಃ .
ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಬಾಧತೇ ತಮಃ ..2..
ನಿರು ಸ್ವಸಾರಮಸ್ಕೃತೋಷಸಂ ದೇವ್ಯಾಯತೀ .
ಅಪೇದು ಹಾಸತೇ ತಮಃ ..3..
ಸಾ ನೋ ಅದ್ಯ ಯಸ್ಯಾ ವಯಂ ನಿ ತೇ ಯಾಮನ್ನವಿಕ್ಷ್ಮಹಿ .
ವೃಕ್ಷೇ ನ ವಸತಿಂ ವಯಃ ..4..
ನಿ ಗ್ರಾಮಾಸೋ ಅವಿಕ್ಷತ ನಿ ಪದ್ವಂತೋ ನಿ ಪಕ್ಷಿಣಃ .
ನಿ ಶ್ಯೇನಾಸಶ್ಚಿದರ್ಥಿನಃ ..5..
ಯಾವಯಾ ವೃಕ್ಯಂ ವೃಕಂ ಯವಯ ಸ್ತೇನಮೂರ್ಮ್ಯೇ .
ಅಥಾ ನಃ ಸುತರಾ ಭವ ..6..
ಉಪ ಮಾ ಪೇಪಿಶತ್ತಮಃ ಕೃಷ್ಣಂ ವ್ಯಕ್ತಮಸ್ಥಿತ .
ಉಷ ಋಣೇವ ಯಾತಯ ..7..
ಉಪ ತೇ ಗಾ ಇವಾಕರಂ ವೃಣೀಷ್ವ ದುಹಿತರ್ದಿವಃ .
ರಾತ್ರಿ ಸ್ತೋಮಂ ನ ಜಿಗ್ಯುಷೇ ..8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |