దుర్గా సప్తశతీ - రాత్రి సూక్తం

రాత్రీతి సూక్తస్య ఉషిక-ఋషిః. రాత్రిర్దేవతా . గాయత్రీ ఛందః . శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః . ఓం రాత్రీ వ్యఖ్యదాయతీ పురుత్రా దేవ్యక్షభిః . విశ్వా అధి శ్రియోఽధిత ..1.. ఓర్వప్రా అమర్త్యా నివతో దేవ్యుద్వ....

రాత్రీతి సూక్తస్య ఉషిక-ఋషిః. రాత్రిర్దేవతా . గాయత్రీ ఛందః . శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః .
ఓం రాత్రీ వ్యఖ్యదాయతీ పురుత్రా దేవ్యక్షభిః .
విశ్వా అధి శ్రియోఽధిత ..1..
ఓర్వప్రా అమర్త్యా నివతో దేవ్యుద్వతః .
జ్యోతిషా బాధతే తమః ..2..
నిరు స్వసారమస్కృతోషసం దేవ్యాయతీ .
అపేదు హాసతే తమః ..3..
సా నో అద్య యస్యా వయం ని తే యామన్నవిక్ష్మహి .
వృక్షే న వసతిం వయః ..4..
ని గ్రామాసో అవిక్షత ని పద్వంతో ని పక్షిణః .
ని శ్యేనాసశ్చిదర్థినః ..5..
యావయా వృక్యం వృకం యవయ స్తేనమూర్మ్యే .
అథా నః సుతరా భవ ..6..
ఉప మా పేపిశత్తమః కృష్ణం వ్యక్తమస్థిత .
ఉష ఋణేవ యాతయ ..7..
ఉప తే గా ఇవాకరం వృణీష్వ దుహితర్దివః .
రాత్రి స్తోమం న జిగ్యుషే ..8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |