ദേവി സ്തോത്രങ്ങള്‍

devi stotrangal pdf cover page

ദുര്‍ഗ്ഗാകവചം, ആപദുന്മൂലന സ്തോത്രം, ദുര്‍ഗ്ഗാ അഷ്ടോത്തരശതനാമ സ്തോത്രം, ലക്ഷ്മീഹൃദയസ്തോത്രം, സരസ്വതീസ്തോത്രം, ലളിതാ പഞ്ചരത്നം, അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി സ്തോത്രം മുതലായവ

PDF Book വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

 

 

 

87.1K

Comments

t8ymk
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

Read more comments

ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് നൈമിഷാരണ്യം?

ഗോമതി നദിയുടെ.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അഹോബിലത്തെ തൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ വച്ചാണ് ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭക്തനുമായ പ്രഹ്ളാദൻ, അഹോബിലത്തെ തൻ്റെ സ്ഥിരം വാസസ്ഥലമാക്കാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഹ്ളാദൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വഴങ്ങി നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഈ സ്ഥലത്തെ തൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ചയെ ആഴത്തിലാക്കുകയും ഭക്തിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും തീർത്ഥാടനത്തെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്യും.

Quiz

ഇവരില്‍ ശുദ്ധക്ഷത്രിയര്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാര് ?

4. ബ്രഹ്മാണ്ഡമോഹനാഖ്യം ദുർഗാ കവചം.
നാരദ ഉവാ
സർവ്വജ്ഞാനവിശാരദ
ഭഗവൻ സർവ്വധാജ്ഞ ബ്രഹ്മാണ്ഡമോഹനം നാമ പ്രകൃതോ കവചം വ 1
നാരായണ ഉവാച
ശൃണു വക്ഷ്യാമി ഹേ വത്സ കവചം ച ദുർല്ലഭം ശ്രീകൃഷ്ണനൈവ കഥിതം കൃപയാ ബ്രഹ്മ പുരം. 2 ബ്രഹ്മണാ കഥിതം പൂർവ്വം ധമായ ജാഹ്നവീട ധാണ ദത്തം മഹ്യം ച കൃപയാ പുഷ്കര പുരാ ത്രിപുരാരിശ്ച് യദ്ധ്യതാ മോച ധാതാ യ ത്വാ ഘാന രക്തബീജം തം യതാ ഹി മഹേന്ദ്ര
യാത്വാ ഭദ്രകാളികാ സംപ്രാപ് കമലാലയാം. ച മഹാകാലം ചിരജീവ് ച ധാമ്മിക യതാ . മഹാജ്ഞാനി നന്ദി സാനന്ദപൂർവ്വം. 6
ജഘാന ത്രിപുരം പുരാ മധുകൈടഭയോഭയം.
ച മഹായോദ്ധാ ബാണു ശത്രുഭയങ്കര യദ്ധത്വാ ശിവതുല്യശ്ച ദുർവ്വാസാ ജ്ഞാനിനാം വര് ഓം ദുതി ചതുഃ സ്വാഹാന്തോ മേ ശിരോവതു മന്ത്രഃ ഷഡക്ഷരോട്ടയം ഭക്താനാം കല്പപാദപ വിചാരോ നാസ്തി വേദേഷു ഗ്രഹണോസ മനോർമുന വിഷ്ണുതാ ഭവേന്നരഃ. 9
മന്ത്രഗ്രഹണമാണ
മമ വം സദാ പാതു ഓം ഗായ നമോന്തക ദു രക്ഷ ഇതി ച കണ്ഠം പാതു സദാ മമ. 10
ഹ്രീം ശ്രീം ക്രീമിതി പൃഷ്ഠം ഈ
ഹ്രീം ശ്രീമിതി മന്ത്രായം നന്ധം പാതു നിരന്തരം പാതു മേ സർവ്വതഃ സദാ മേ വക്ഷസ്ഥലം പാതു വസ്ത്രം ശ്രീമതി സന്തതം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം പാതു സർവ്വാംഗം സ്വ ജാഗരണേ തഥാ
ദക്ഷിണ ഭദ്രകാളീ ച
മാം പ്രകൃതി പാൽ പാതു വന്ന ചണ്ഡികാ ർത്യാം . മരി വാരുണാം പാൽ വാരാഹീ വായ സർവ്വമംഗളാ ഉത്തരേ വൈഷ്ണവി പായ തഥശാനാം ശിവപ്രിയാ ജല സ്ഥലേ കാന്തരിക പാതു മാം ജഗദംബികാ ഇതി തേ കഥിതം വത്സ കവചം - സുദുർല്ലഭം. 15 യസ്മ കസ്മ ന ഭാവം പ്രവക്തവ്യം ന കസ്യചിത് ഗുരുഭ്യം വിധിവത് വസ്ത്രാലംകാര ചന്ദന
കവചം ധാര്യസ്തു സോപി വിഷ്ണുന്ന സംശയ സ്നാന ച സർവ്വതാനാം പൃഥിവ്യാശ്ച പ്രദക്ഷിണേ.
യത് ഫലം ലഭതേ ലോക തതധാരണായു പല ജനവ സിദ്ധമേതദ് ഭവേദ് ധ്രുവം. 18
ലോക - സിദ്ധകവാ നാവസീദതി സങ്കട
ന തസ്യ ഭവതി ജലേ വന്ന വിഷ ജ ജീവന്മുക്താ ഭവേത് സോപി സർവ്വസിദ്ധീരവായാത് യദി സാത്സികവാ വിഷ്ണുതാ ഭവേത് ധ്രുവം. 20
ഇതി ശ്രീ ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണ പ്രകൃതിവ ബ്രഹ്മാണ്ഡമോഹനാഖ്യം ദശാകാലം.
5. വംശവൃദ്ധികരം കവചം.
നൈശ്ചര ഉവാച
ഭഗവൻ ദേവദേവശ
കൃപയാ ത്വം ജഗത് പ്രഭാ
വംശാഖ്യകവചം ബ്രഹ് മഹ്യം ശിഷ്യായ തന യസ്യ പ്രഭാവാത് ദോശ വംശവൃദ്ധിഹി ജായതേ. 1
സൂയ ഉവാച
തൃ പുത്ര പ്രവക്ഷ്യാമി വംശാഖ്യം കവചം ശുഭം സന്താനവൃദ്ധിച്ചത് പാഠാത് ഗഭരക്ഷാ സദാ നൃണാം. 2 വന്ധ്യാ പി ലഭതേ പത്രം കാലവസ്ഥാ സുതാ മൃതവത്സാ സപുത്രാ സാത് സവദ് ഗഭാ സ്ഥിരപ്രജാ. 3
ധാരണാ
അപുഷ്പാ പുഷ്പിണീ യസ്യ സുഖപ്രസ കന്യാപ്രജാ പത്രിണീ സ്വാത് ഏത് സ്തോത്രപ്രഭാവതി. ഭൂതപ്രേതാദിജാ ബാധാ ബാധാ കലിദോഷജാ ഗ്രഹബാധാ ദേവബാധാ ബാധാ ശത്രുതാ ച യാ..
കവി പ്രഭാവത്
ഭസ്മീഭവന്തി സാസ്താ സർ രോഗാ വിനശ്യന്തി സർ ബാലഗ്രഹാലയ പൂവേ രക്ഷതു വാരാഹീ വായ്യാമംബികാ സ്വയം ദക്ഷിണ ചണ്ഡികാ രക്ഷേത് ശവവാഹിനി
വാരാഹീ പശ്ചിമേ രക്ഷേത് വായവ്യാം ച മഹേശ്വരി ഉത്തരേ വൈഷ്ണവി രത് ഐശാസ്ത്രാംസിംഹവാഹിനി

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |