దుర్గా సప్తశతీ - అధ్యాయం 10

ఓం ఋషిరువాచ . నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితం . హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః . బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ . అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ధ్యసే చాతిమానినీ . దేవ్యువాచ . ఏకైవాహం ....

ఓం ఋషిరువాచ .
నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితం .
హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః .
బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ .
అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ధ్యసే చాతిమానినీ .
దేవ్యువాచ .
ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా .
పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశంత్యో మద్విభూతయః .
తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణీప్రముఖా లయం .
తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్మురేకైవాసీత్తదాంబికా .
దేవ్యువాచ .
అహం విభూత్యా బహుభిరిహ రూపైర్యదాస్థితా .
తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్ఠామ్యాజౌ స్థిరో భవ .
ఋషిరువాచ .
తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దేవ్యాః శుంభస్య చోభయోః .
పశ్యతాం సర్వదేవానామసురాణాం చ దారుణం .
శరవర్షైః శితైః శస్త్రైస్తథా చాస్త్రైః సుదారుణైః .
తయోర్యుద్ధమభూద్భూయః సర్వలోకభయంకరం .
దివ్యాన్యస్త్రాణి శతశో ముముచే యాన్యథాంబికా .
బభంజ తాని దైత్యేంద్రస్తత్ప్రతీఘాతకర్తృభిః .
ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి దివ్యాని పరమేశ్వరీ .
బభంజ లీలయైవోగ్రహుంకారోచ్చారణాదిభిః .
తతః శరశతైర్దేవీమాచ్ఛాదయత సోఽసురః .
సాపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిచ్ఛేద చేషుభిః .
ఛిన్నే ధనుషి దైత్యేంద్రస్తథా శక్తిమథాదదే .
చిచ్ఛేద దేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరే స్థితాం .
తతః ఖడ్గముపాదాయ శతచంద్రం చ భానుమత్ .
అభ్యధా వత తాం దేవీం దైత్యానామధిపేశ్వరః .
తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా .
ధనుర్ముక్తైః శితైర్బాణైశ్చర్మ చార్కకరామలం .
అశ్వాంశ్చ పాతయామాస రథం సారథినా సహ .
హతాశ్వః స తదా దైత్యశ్ఛిన్నధన్వా విసారథిః .
జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరమంబికానిధనోద్యతః .
చిచ్ఛేదాపతతస్తస్య ముద్గరం నిశితైః శరైః .
తథాపి సోఽభ్యధావత్తాం ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్ .
స ముష్టిం పాతయామాస హృదయే దైత్యపుంగవః .
దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలేనోరస్యతాడయత్ .
తలప్రహారాభిహతో నిపపాత మహీతలే .
స దైత్యరాజః సహసా పునరేవ తథోత్థితః .
ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్చైర్దేవీం గగనమాస్థితః .
తత్రాపి సా నిరాధారా యుయుధే తేన చండికా .
నియుద్ధం ఖే తదా దైత్యశ్చండికా చ పరస్పరం .
చక్రతుః ప్రథమం సిద్ధమునివిస్మయకారకం .
తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనాంబికా సహ .
ఉత్పాట్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే .
స క్షిప్తో ధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్ .
అభ్యధావత దుష్టాత్మా చండికానిధనేచ్ఛయా .
తమాయాంతం తతో దేవీ సర్వదైత్యజనేశ్వరం .
జగత్యాం పాతయామాస భిత్త్వా శూలేన వక్షసి .
స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం దేవీ శూలాగ్రవిక్షతః .
చాలయన్ సకలాం పృథ్వీం సాబ్ధిద్వీపాం సపర్వతాం .
తతః ప్రసన్నమఖిలం హతే తస్మిన్ దురాత్మని .
జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప నిర్మలం చాభవన్నభః .
ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యే ప్రాగాసంస్తే శమం యయుః .
సరితో మార్గవాహిన్యస్తథాసంస్తత్ర పాతితే .
తతో దేవగణాః సర్వే హర్షనిర్భరమానసాః .
బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ గంధర్వా లలితం జగుః .
అవాదయంస్తథైవాన్యే ననృతుశ్చాప్సరోగణాః .
వవుః పుణ్యాస్తథా వాతాః సుప్రభోఽభూద్దివాకరః .
మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే దశమః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |