വിഷ്ണു സൂക്തം

വിഷ്ണോ॒ർനു കം᳚ വീ॒ര്യാ᳚ണി॒ പ്ര വോ᳚ചം॒ യഃ പാർഥി॑വാനി വിമ॒മേ രജാം᳚സി . യോ അസ്ക॑ഭായ॒ദുത്ത॑രം സ॒ധസ്ഥം᳚ വിചക്രമാ॒ണസ്ത്രേ॒ധോരു॑ഗാ॒യഃ .. തദ॑സ്യ പ്രി॒യമ॒ഭി പാഥോ॑ അശ്യാം॒ നരോ॒ യത്ര॑ ദേവ॒യവോ॒ മദ॑ന്തി . ഉ॒രു॒ക്ര॒മസ്യ॒ സ ഹി ബ....

വിഷ്ണോ॒ർനു കം᳚ വീ॒ര്യാ᳚ണി॒ പ്ര വോ᳚ചം॒ യഃ പാർഥി॑വാനി വിമ॒മേ രജാം᳚സി .
യോ അസ്ക॑ഭായ॒ദുത്ത॑രം സ॒ധസ്ഥം᳚ വിചക്രമാ॒ണസ്ത്രേ॒ധോരു॑ഗാ॒യഃ ..
തദ॑സ്യ പ്രി॒യമ॒ഭി പാഥോ॑ അശ്യാം॒ നരോ॒ യത്ര॑ ദേവ॒യവോ॒ മദ॑ന്തി .
ഉ॒രു॒ക്ര॒മസ്യ॒ സ ഹി ബന്ധു॑രി॒ത്ഥാ വിഷ്ണോഃ᳚ പ॒ദേ പ॑ര॒മേ മധ്വ॒ ഉത്സഃ॑ ..
പ്ര തദ്വിഷ്ണുഃ॑ സ്തവതേ വീ॒ര്യേ᳚ണ മൃ॒ഗോ ന ഭീ॒മഃ കു॑ച॒രോ ഗി॑രി॒ഷ്ഠാഃ .
യസ്യോ॒രുഷു॑ ത്രി॒ഷു വി॒ക്രമ॑ണേഷ്വധിക്ഷി॒യന്തി॒ ഭുവ॑നാനി॒ വിശ്വാ᳚ ..
പ॒രോ മാത്ര॑യാ ത॒ന്വാ᳚ വൃധാന॒ ന തേ᳚ മഹി॒ത്വമന്വ॑ശ്നുവന്തി .
ഉ॒ഭേ തേ᳚ വിദ്മ॒ രജ॑സീ പൃഥി॒വ്യാ വിഷ്ണോ᳚ ദേവ॒ ത്വം പ॑ര॒മസ്യ॑ വിത്സേ ..
വി ച॑ക്രമേ പൃഥി॒വീമേ॒ഷ ഏ॒താം ക്ഷേത്രാ᳚യ॒ വിഷ്ണു॒ർമനു॑ഷേ ദശ॒സ്യൻ .
ധ്രു॒വാസോ᳚ അസ്യ കീ॒രയോ॒ ജനാ᳚സ ഉരുക്ഷി॒തിം സു॒ജനി॑മാ ചകാര ..
ത്രിർദേ॒വഃ പൃ॑ഥി॒വീമേ॒ഷ ഏ॒താം വി ച॑ക്രമേ ശ॒തർച॑സം മഹി॒ത്വാ .
പ്ര വിഷ്ണു॑രസ്തു ത॒വസ॒സ്തവീ᳚യാന്ത്വേ॒ഷം ഹ്യ॑സ്യ॒ സ്ഥവി॑രസ്യ॒ നാമ॑ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |