విష్ణు సూక్తం

విష్ణో॒ర్ను కం᳚ వీ॒ర్యా᳚ణి॒ ప్ర వో᳚చం॒ యః పార్థి॑వాని విమ॒మే రజాం᳚సి . యో అస్క॑భాయ॒దుత్త॑రం స॒ధస్థం᳚ విచక్రమా॒ణస్త్రే॒ధోరు॑గా॒యః .. తద॑స్య ప్రి॒యమ॒భి పాథో॑ అశ్యాం॒ నరో॒ యత్ర॑ దేవ॒యవో॒ మదం॑తి . ఉ॒రు॒క్ర॒మస్య॒ స హి ....

విష్ణో॒ర్ను కం᳚ వీ॒ర్యా᳚ణి॒ ప్ర వో᳚చం॒ యః పార్థి॑వాని విమ॒మే రజాం᳚సి .
యో అస్క॑భాయ॒దుత్త॑రం స॒ధస్థం᳚ విచక్రమా॒ణస్త్రే॒ధోరు॑గా॒యః ..
తద॑స్య ప్రి॒యమ॒భి పాథో॑ అశ్యాం॒ నరో॒ యత్ర॑ దేవ॒యవో॒ మదం॑తి .
ఉ॒రు॒క్ర॒మస్య॒ స హి బంధు॑రి॒త్థా విష్ణోః᳚ ప॒దే ప॑ర॒మే మధ్వ॒ ఉత్సః॑ ..
ప్ర తద్విష్ణుః॑ స్తవతే వీ॒ర్యే᳚ణ మృ॒గో న భీ॒మః కు॑చ॒రో గి॑రి॒ష్ఠాః .
యస్యో॒రుషు॑ త్రి॒షు వి॒క్రమ॑ణేష్వధిక్షి॒యంతి॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా᳚ ..
ప॒రో మాత్ర॑యా త॒న్వా᳚ వృధాన॒ న తే᳚ మహి॒త్వమన్వ॑శ్నువంతి .
ఉ॒భే తే᳚ విద్మ॒ రజ॑సీ పృథి॒వ్యా విష్ణో᳚ దేవ॒ త్వం ప॑ర॒మస్య॑ విత్సే ..
వి చ॑క్రమే పృథి॒వీమే॒ష ఏ॒తాం క్షేత్రా᳚య॒ విష్ణు॒ర్మను॑షే దశ॒స్యన్ .
ధ్రు॒వాసో᳚ అస్య కీ॒రయో॒ జనా᳚స ఉరుక్షి॒తిం సు॒జని॑మా చకార ..
త్రిర్దే॒వః పృ॑థి॒వీమే॒ష ఏ॒తాం వి చ॑క్రమే శ॒తర్చ॑సం మహి॒త్వా .
ప్ర విష్ణు॑రస్తు త॒వస॒స్తవీ᳚యాంత్వే॒షం హ్య॑స్య॒ స్థవి॑రస్య॒ నామ॑ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |