விஷ்ணு சூக்தம்

விஷ்ணோ॒ர்னு கம்᳚ வீ॒ர்யா᳚ணி॒ ப்ர வோ᳚சம்॒ ய꞉ பார்தி²॑வானி விம॒மே ரஜாம்᳚ஸி . யோ அஸ்க॑பா⁴ய॒து³த்த॑ரம் ஸ॒த⁴ஸ்த²ம்᳚ விசக்ரமா॒ணஸ்த்ரே॒தோ⁴ரு॑கா³॒ய꞉ .. தத³॑ஸ்ய ப்ரி॒யம॒பி⁴ பாதோ²॑ அஶ்யாம்॒ நரோ॒ யத்ர॑ தே³வ॒யவோ॒ மத³॑ந்தி . உ॒....

விஷ்ணோ॒ர்னு கம்᳚ வீ॒ர்யா᳚ணி॒ ப்ர வோ᳚சம்॒ ய꞉ பார்தி²॑வானி விம॒மே ரஜாம்᳚ஸி .
யோ அஸ்க॑பா⁴ய॒து³த்த॑ரம் ஸ॒த⁴ஸ்த²ம்᳚ விசக்ரமா॒ணஸ்த்ரே॒தோ⁴ரு॑கா³॒ய꞉ ..
தத³॑ஸ்ய ப்ரி॒யம॒பி⁴ பாதோ²॑ அஶ்யாம்॒ நரோ॒ யத்ர॑ தே³வ॒யவோ॒ மத³॑ந்தி .
உ॒ரு॒க்ர॒மஸ்ய॒ ஸ ஹி ப³ந்து⁴॑ரி॒த்தா² விஷ்ணோ᳚꞉ ப॒தே³ ப॑ர॒மே மத்⁴வ॒ உத்ஸ॑꞉ ..
ப்ர தத்³விஷ்ணு॑꞉ ஸ்தவதே வீ॒ர்யே᳚ண ம்ரு॒கோ³ ந பீ⁴॒ம꞉ கு॑ச॒ரோ கி³॑ரி॒ஷ்டா²꞉ .
யஸ்யோ॒ருஷு॑ த்ரி॒ஷு வி॒க்ரம॑ணேஷ்வதி⁴க்ஷி॒யந்தி॒ பு⁴வ॑னானி॒ விஶ்வா᳚ ..
ப॒ரோ மாத்ர॑யா த॒ன்வா᳚ வ்ருதா⁴ன॒ ந தே᳚ மஹி॒த்வமன்வ॑ஶ்னுவந்தி .
உ॒பே⁴ தே᳚ வித்³ம॒ ரஜ॑ஸீ ப்ருதி²॒வ்யா விஷ்ணோ᳚ தே³வ॒ த்வம் ப॑ர॒மஸ்ய॑ வித்ஸே ..
வி ச॑க்ரமே ப்ருதி²॒வீமே॒ஷ ஏ॒தாம் க்ஷேத்ரா᳚ய॒ விஷ்ணு॒ர்மனு॑ஷே த³ஶ॒ஸ்யன் .
த்⁴ரு॒வாஸோ᳚ அஸ்ய கீ॒ரயோ॒ ஜனா᳚ஸ உருக்ஷி॒திம் ஸு॒ஜனி॑மா சகார ..
த்ரிர்தே³॒வ꞉ ப்ரு॑தி²॒வீமே॒ஷ ஏ॒தாம் வி ச॑க்ரமே ஶ॒தர்ச॑ஸம் மஹி॒த்வா .
ப்ர விஷ்ணு॑ரஸ்து த॒வஸ॒ஸ்தவீ᳚யாந்த்வே॒ஷம் ஹ்ய॑ஸ்ய॒ ஸ்த²வி॑ரஸ்ய॒ நாம॑ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |