ವಿಷ್ಣುಸೂಕ್ತಂ

Only audio above. Video with lyrics below.

 

 

Vishnu Suktam

 

ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನು ಕಂ᳚ ವೀ॒ರ್ಯಾ᳚ಣಿ॒ ಪ್ರ ವೋ᳚ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಂ᳚ಸಿ । ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ᳚ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯಃ ॥ ತದ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॒ಭಿ ಪಾಥೋ॑ ಅಶ್ಯಾಂ॒ ನರೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇವ॒ಯವೋ॒ ಮದಂ॑ತಿ । ಉ॒ರು॒ಕ್ರ॒ಮಸ್ಯ॒ ಸ ಹ....

ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನು ಕಂ᳚ ವೀ॒ರ್ಯಾ᳚ಣಿ॒ ಪ್ರ ವೋ᳚ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಂ᳚ಸಿ ।
ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ᳚ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯಃ ॥
ತದ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॒ಭಿ ಪಾಥೋ॑ ಅಶ್ಯಾಂ॒ ನರೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇವ॒ಯವೋ॒ ಮದಂ॑ತಿ ।
ಉ॒ರು॒ಕ್ರ॒ಮಸ್ಯ॒ ಸ ಹಿ ಬಂಧು॑ರಿ॒ತ್ಥಾ ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪ॒ದೇ ಪ॑ರ॒ಮೇ ಮಧ್ವ॒ ಉತ್ಸಃ॑ ॥
ಪ್ರ ತದ್ವಿಷ್ಣುಃ॑ ಸ್ತವತೇ ವೀ॒ರ್ಯೇ᳚ಣ ಮೃ॒ಗೋ ನ ಭೀ॒ಮಃ ಕು॑ಚ॒ರೋ ಗಿ॑ರಿ॒ಷ್ಠಾಃ ।
ಯಸ್ಯೋ॒ರುಷು॑ ತ್ರಿ॒ಷು ವಿ॒ಕ್ರಮ॑ಣೇಷ್ವಧಿಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ॥
ಪ॒ರೋ ಮಾತ್ರ॑ಯಾ ತ॒ನ್ವಾ᳚ ವೃಧಾನ॒ ನ ತೇ᳚ ಮಹಿ॒ತ್ವಮನ್ವ॑ಶ್ನುವಂತಿ ।
ಉ॒ಭೇ ತೇ᳚ ವಿದ್ಮ॒ ರಜ॑ಸೀ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ᳚ ದೇವ॒ ತ್ವಂ ಪ॑ರ॒ಮಸ್ಯ॑ ವಿತ್ಸೇ ॥
ವಿ ಚ॑ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾ᳚ಯ॒ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ಮನು॑ಷೇ ದಶ॒ಸ್ಯನ್ ।
ಧ್ರು॒ವಾಸೋ᳚ ಅಸ್ಯ ಕೀ॒ರಯೋ॒ ಜನಾ᳚ಸ ಉರುಕ್ಷಿ॒ತಿಂ ಸು॒ಜನಿ॑ಮಾ ಚಕಾರ ॥
ತ್ರಿರ್ದೇ॒ವಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಂ ವಿ ಚ॑ಕ್ರಮೇ ಶ॒ತರ್ಚ॑ಸಂ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ ।
ಪ್ರ ವಿಷ್ಣು॑ರಸ್ತು ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ᳚ಯಾಂತ್ವೇ॒ಷಂ ಹ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಸ್ಥವಿ॑ರಸ್ಯ॒ ನಾಮ॑ ॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |