ವಿಷ್ಣುಸೂಕ್ತಂ

78.8K

Comments

xpcrh
ಈ ಮಂತ್ರವು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. -ಆಶಾ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

ಮಂತ್ರವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. -ಆನಂದ್ ಭಟ್

Read more comments

ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ?

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವವರ ಆಯುಷ್ಯ, ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ದಾನವಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಾದವರನ್ನು ಆಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಅಂಥ ದಾತನಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು?

ವ್ಯಾಸರು ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

Quiz

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಮೊದಲು ಊದಿದವರು ಯಾರು?

ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನು ಕಂ᳚ ವೀ॒ರ್ಯಾ᳚ಣಿ॒ ಪ್ರ ವೋ᳚ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಂ᳚ಸಿ । ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ᳚ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯಃ ॥ ತದ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॒ಭಿ ಪಾಥೋ॑ ಅಶ್ಯಾಂ॒ ನರೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇವ॒ಯವೋ॒ ಮದಂ॑ತಿ । ಉ॒ರು॒ಕ್ರ॒ಮಸ್ಯ॒ ಸ ಹ....

ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನು ಕಂ᳚ ವೀ॒ರ್ಯಾ᳚ಣಿ॒ ಪ್ರ ವೋ᳚ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಂ᳚ಸಿ ।
ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ᳚ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯಃ ॥
ತದ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॒ಭಿ ಪಾಥೋ॑ ಅಶ್ಯಾಂ॒ ನರೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇವ॒ಯವೋ॒ ಮದಂ॑ತಿ ।
ಉ॒ರು॒ಕ್ರ॒ಮಸ್ಯ॒ ಸ ಹಿ ಬಂಧು॑ರಿ॒ತ್ಥಾ ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪ॒ದೇ ಪ॑ರ॒ಮೇ ಮಧ್ವ॒ ಉತ್ಸಃ॑ ॥
ಪ್ರ ತದ್ವಿಷ್ಣುಃ॑ ಸ್ತವತೇ ವೀ॒ರ್ಯೇ᳚ಣ ಮೃ॒ಗೋ ನ ಭೀ॒ಮಃ ಕು॑ಚ॒ರೋ ಗಿ॑ರಿ॒ಷ್ಠಾಃ ।
ಯಸ್ಯೋ॒ರುಷು॑ ತ್ರಿ॒ಷು ವಿ॒ಕ್ರಮ॑ಣೇಷ್ವಧಿಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ॥
ಪ॒ರೋ ಮಾತ್ರ॑ಯಾ ತ॒ನ್ವಾ᳚ ವೃಧಾನ॒ ನ ತೇ᳚ ಮಹಿ॒ತ್ವಮನ್ವ॑ಶ್ನುವಂತಿ ।
ಉ॒ಭೇ ತೇ᳚ ವಿದ್ಮ॒ ರಜ॑ಸೀ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ᳚ ದೇವ॒ ತ್ವಂ ಪ॑ರ॒ಮಸ್ಯ॑ ವಿತ್ಸೇ ॥
ವಿ ಚ॑ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾ᳚ಯ॒ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ಮನು॑ಷೇ ದಶ॒ಸ್ಯನ್ ।
ಧ್ರು॒ವಾಸೋ᳚ ಅಸ್ಯ ಕೀ॒ರಯೋ॒ ಜನಾ᳚ಸ ಉರುಕ್ಷಿ॒ತಿಂ ಸು॒ಜನಿ॑ಮಾ ಚಕಾರ ॥
ತ್ರಿರ್ದೇ॒ವಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಂ ವಿ ಚ॑ಕ್ರಮೇ ಶ॒ತರ್ಚ॑ಸಂ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ ।
ಪ್ರ ವಿಷ್ಣು॑ರಸ್ತು ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ᳚ಯಾಂತ್ವೇ॒ಷಂ ಹ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಸ್ಥವಿ॑ರಸ್ಯ॒ ನಾಮ॑ ॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |