సౌందర్యలహరి

soundaryalahari_telugu_pdf_cover_page

84.3K

Comments

zsaiw
వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

Read more comments

భక్తి యోగ -

ప్రేమ, కృతజ్ఞత మరియు భక్తితో నిండిన హృదయాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా ప్రతిదానిలో దైవాన్ని చూడాలని భక్తి యోగ మనకు బోధిస్తుం

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

Quiz

ఏ దేవుని జెండా మీద కుక్కుట (కొడికలువ) యొక్క చిహ్నం ఉంది?

సౌందర్యలహరి

సంస్కృత శ్లోకము శ్లో. శివ శ్శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్త: ప్రభవితుమ్ నచే దేవం దేవో నఖలు కుశల: స్పందితు మపి అతస్త్వా మారాధ్యాం హరిహర విరించాదిభి రపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథ మకృతపుణ్యః ప్రభవతి.
టీక (తల్లీ జగజ్జననీ 1) శివః - శివుడు; శక్త్యా - శక్తితో యుక్తః - కూడి యున్నవుడు; ప్రభవితుం - సృష్టించుటకు; శక్తః - సమర్ధుడు; ఏవం - ఈ విధముగా; నచేత్ - కాదేని (అనగా శక్తితో కూడి ఉండనిచో) దేవః - ఆ శివుడు; స్పందితుం అపి - చలించుటకు కూడా; నకుశలః - నేర్పరికాడు అతః - ఈ కారణము వలన హరిహరవిరించాది భిరపి - విష్ణువు శివుడు బ్రహ్మ మొదలగు వారి చేత గూడా; ఆరాధ్యాం - పూజింపదగిన; త్వాం - నిన్ను గూట్చి ప్రణంతుం - నమస్కరించుటకుగాని; స్తోతుందా - స్తుతించుటకుగాని; అకృతపుణ్య ః - పుణ్యము చేయనివాడు; కథం - ఏ విధముగా; ప్రభవతి - శక్తుడగును?

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |