நாராயண அதர்வ ஷீர்ஷம்

ௐ ஸஹ நாவவது . ஸஹ நௌ பு⁴னக்து . ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை . தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை . ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ . அத² நாராயணாத²ர்வஶிரோ வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ . ௐ அத² புருஷோ ஹ வை நாராயணோ(அ)காமயத ப்ரஜா꞉ ஸ்ருஜேயேதி . நாராயணாத்ப....

ௐ ஸஹ நாவவது . ஸஹ நௌ பு⁴னக்து . ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை .
தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை . ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ .
அத² நாராயணாத²ர்வஶிரோ வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ .
ௐ அத² புருஷோ ஹ வை நாராயணோ(அ)காமயத ப்ரஜா꞉ ஸ்ருஜேயேதி .
நாராயணாத்ப்ராணோ ஜாயதே . மன꞉ ஸர்வேந்த்³ரியாணி ச .
க²ம் வாயுர்ஜ்யோதிராப꞉ ப்ருதி²வீ விஶ்வஸ்ய தா⁴ரிணீ .
நாராயணாத்³ ப்³ரஹ்மா ஜாயதே . நாராயணாத்³ருத்³ரோ ஜாயதே .
நாராயணாதி³ந்த்³ரோ ஜாயதே . நாராயணாத்ப்ரஜாபதய꞉ ப்ரஜாயந்தே .
நாராயணாத்³த்³வாத³ஶாதி³த்யா ருத்³ரா வஸவ꞉ ஸர்வாணி ச ச²ந்தா³ம்ஸி .
நாராயணாதே³வ ஸமுத்பத்³யந்தே . நாராயணே ப்ரவர்தந்தே . நாராயணே ப்ரலீயந்தே .
ௐ அத² நித்யோ நாராயண꞉ . ப்³ரஹ்மா நாராயண꞉ . ஶிவஶ்ச நாராயண꞉ .
ஶக்ரஶ்ச நாராயண꞉ . த்³யாவாப்ருதி²வ்யௌ ச நாராயண꞉ .
காலஶ்ச நாராயண꞉ . தி³ஶஶ்ச நாராயண꞉ . ஊர்த்⁴வஶ்ச நாராயண꞉ .
அத⁴ஶ்ச நாராயண꞉ . அந்தர்ப³ஹிஶ்ச நாராயண꞉ . நாராயண ஏவேத³ம் ஸர்வம் .
யத்³பூ⁴தம் யச்ச ப⁴வ்யம் . நிஷ்கலோ நிரஞ்ஜனோ நிர்விகல்போ நிராக்²யாத꞉
ஶுத்³தோ⁴ தே³வ ஏகோ நாராயண꞉ . ந த்³விதீயோ(அ)ஸ்தி கஶ்சித் . ய ஏவம் வேத³ .
ஸ விஷ்ணுரேவ ப⁴வதி ஸ விஷ்ணுரேவ ப⁴வதி .
ஓமித்யக்³ரே வ்யாஹரேத் . நம இதி பஶ்சாத் . நாராயணாயேத்யுபரிஷ்டாத் .
ஓமித்யேகாக்ஷரம் . நம இதி த்³வே அக்ஷரே . நாராயணாயேதி பஞ்சாக்ஷராணி .
ஏதத்³வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத³ம் .
யோ ஹ வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத³மத்⁴யேதி . அனபப்³ரவஸ்ஸர்வமாயுரேதி .
விந்த³தே ப்ராஜாபத்யம் ராயஸ்போஷம் கௌ³பத்யம் .
ததோ(அ)ம்ருதத்வமஶ்னுதே ததோ(அ)ம்ருதத்வமஶ்னுத இதி . ய ஏவம் வேத³ .
ப்ரத்யகா³னந்த³ம் ப்³ரஹ்மபுருஷம் ப்ரணவஸ்வரூபம் . அகார-உகார-மகார இதி .
தானேகதா⁴ ஸமப⁴ரத்ததே³ததோ³மிதி .
யமுக்த்வா முச்யதே யோகீ³ ஜன்மஸம்ஸாரப³ந்த⁴னாத் .
ௐ நமோ நாராயணாயேதி மந்த்ரோபாஸக꞉ . வைகுண்ட²பு⁴வனலோகம் க³மிஷ்யதி .
ததி³த³ம் பரம் புண்ட³ரீகம் விஜ்ஞானக⁴னம் . தஸ்மாத்ததி³தா³வன்மாத்ரம் .
ப்³ரஹ்மண்யோ தே³வகீபுத்ரோ ப்³ரஹ்மண்யோ மது⁴ஸூத³னோம் .
ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மேகம் நாராயணம் . காரணரூபமகாரபரப்³ரஹ்மோம் .
ஏதத³த²ர்வஶிரோயோ(அ)தீ⁴தே .
ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருதம் பாபம் நாஶயதி .
ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருதம் பாபம் நாஶயதி .
மாத்⁴யந்தி³னமாதி³த்யாபி⁴முகோ²(அ)தீ⁴யான꞉ பஞ்சமஹாபாதகோபபாதகாத் ப்ரமுச்யதே .
ஸர்வவேத³பாராயணபுண்யம் லப⁴தே .
நாராயணஸாயுஜ்யமவாப்னோதி நாராயணஸாயுஜ்யமவாப்னோதி .
ய ஏவம் வேத³ . இத்யுபநிஷத் .
ஸஹ நாவவது . ஸஹ நௌ பு⁴னக்து . ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை .
தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை . ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ .
ஶாந்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயனம் பத்³மநாப⁴ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதா⁴ரம் க³க³னஸத்³ருஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் .
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகி³பி⁴ர்த்⁴யானக³ம்யம்
வந்தே³ விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகநாத²ம் .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |