నారాయణ అథర్వ శీర్షం

ఓం సహ నావవతు . సహ నౌ భునక్తు . సహ వీర్యం కరవావహై . తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై . ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః . అథ నారాయణాథర్వశిరో వ్యాఖ్యాస్యామః . ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఽకామయత ప్రజాః సృజేయేతి . నారాయణాత్ప్రాణో జాయ....

ఓం సహ నావవతు . సహ నౌ భునక్తు . సహ వీర్యం కరవావహై .
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై . ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః .
అథ నారాయణాథర్వశిరో వ్యాఖ్యాస్యామః .
ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఽకామయత ప్రజాః సృజేయేతి .
నారాయణాత్ప్రాణో జాయతే . మనః సర్వేంద్రియాణి చ .
ఖం వాయుర్జ్యోతిరాపః పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ .
నారాయణాద్ బ్రహ్మా జాయతే . నారాయణాద్రుద్రో జాయతే .
నారాయణాదింద్రో జాయతే . నారాయణాత్ప్రజాపతయః ప్రజాయంతే .
నారాయణాద్ద్వాదశాదిత్యా రుద్రా వసవః సర్వాణి చ ఛందాంసి .
నారాయణాదేవ సముత్పద్యంతే . నారాయణే ప్రవర్తంతే . నారాయణే ప్రలీయంతే .
ఓం అథ నిత్యో నారాయణః . బ్రహ్మా నారాయణః . శివశ్చ నారాయణః .
శక్రశ్చ నారాయణః . ద్యావాపృథివ్యౌ చ నారాయణః .
కాలశ్చ నారాయణః . దిశశ్చ నారాయణః . ఊర్ధ్వశ్చ నారాయణః .
అధశ్చ నారాయణః . అంతర్బహిశ్చ నారాయణః . నారాయణ ఏవేదం సర్వం .
యద్భూతం యచ్చ భవ్యం . నిష్కలో నిరంజనో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యాతః
శుద్ధో దేవ ఏకో నారాయణః . న ద్వితీయోఽస్తి కశ్చిత్ . య ఏవం వేద .
స విష్ణురేవ భవతి స విష్ణురేవ భవతి .
ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్ . నమ ఇతి పశ్చాత్ . నారాయణాయేత్యుపరిష్టాత్ .
ఓమిత్యేకాక్షరం . నమ ఇతి ద్వే అక్షరే . నారాయణాయేతి పంచాక్షరాణి .
ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదం .
యో హ వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదమధ్యేతి . అనపబ్రవస్సర్వమాయురేతి .
విందతే ప్రాజాపత్యం రాయస్పోషం గౌపత్యం .
తతోఽమృతత్వమశ్నుతే తతోఽమృతత్వమశ్నుత ఇతి . య ఏవం వేద .
ప్రత్యగానందం బ్రహ్మపురుషం ప్రణవస్వరూపం . అకార-ఉకార-మకార ఇతి .
తానేకధా సమభరత్తదేతదోమితి .
యముక్త్వా ముచ్యతే యోగీ జన్మసంసారబంధనాత్ .
ఓం నమో నారాయణాయేతి మంత్రోపాసకః . వైకుంఠభువనలోకం గమిష్యతి .
తదిదం పరం పుండరీకం విజ్ఞానఘనం . తస్మాత్తదిదావన్మాత్రం .
బ్రహ్మణ్యో దేవకీపుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదనోం .
సర్వభూతస్థమేకం నారాయణం . కారణరూపమకారపరబ్రహ్మోం .
ఏతదథర్వశిరోయోఽధీతే .
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి .
సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి .
మాధ్యందినమాదిత్యాభిముఖోఽధీయానః పంచమహాపాతకోపపాతకాత్ ప్రముచ్యతే .
సర్వవేదపారాయణపుణ్యం లభతే .
నారాయణసాయుజ్యమవాప్నోతి నారాయణసాయుజ్యమవాప్నోతి .
య ఏవం వేద . ఇత్యుపనిషత్ .
సహ నావవతు . సహ నౌ భునక్తు . సహ వీర్యం కరవావహై .
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై . ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః .
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం .
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |