ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ - ಉತ್ತರ ನ್ಯಾಸ

ಅಥೋತ್ತರನ್ಯಾಸಾಃ . ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ . ಓಂ ಚಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ . ಓಂ ಡಿಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ . ಓಂ ಕಾಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ . ಓಂ ಯೈಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ . ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ . ಓಂ ಖಡ್ಗಿಣೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ . ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡ....

ಅಥೋತ್ತರನ್ಯಾಸಾಃ .
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ . ಓಂ ಚಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ . ಓಂ ಡಿಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ . ಓಂ ಕಾಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ . ಓಂ ಯೈಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ . ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ .
ಓಂ ಖಡ್ಗಿಣೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ .
ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಭುಶುಂಡೀಪರಿಘಾಯುಧಾ .
ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ .
ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ .
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಃಸ್ವನೇನ ಚ .
ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ .
ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೇ .
ಭ್ರಾಮಣೇನಾತ್ಮಶೂಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರೀ .
ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ .
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿ ತೇ .
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಭುವಂ .
ಕವಚಾಯ ಹುಂ .
ಓಂ ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತೇಽಮ್ಬಿಕೇ .
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ .
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ .
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ .
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ .
ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ .
ಭೂರ್ಭುವಃಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ .
ಧ್ಯಾನಂ .
ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಂ
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲಸದ್ಧಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಂ .
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಾಪದರಾಲಿಖೇಟವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |