దుర్గా సప్తశతీ - అధ్యాయం 6

ఓం ఋషిరువాచ . ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః . సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ . తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః . సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనం . హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్....

ఓం ఋషిరువాచ .
ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః .
సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ .
తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః .
సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనం .
హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్యపరివారితః .
తామానయ బలాద్దుష్టాం కేశాకర్షణవిహ్వలాం .
తత్పరిత్రాణదః కశ్చిద్యది వోత్తిష్ఠతేఽపరః .
స హంతవ్యోఽమరో వాపి యక్షో గంధర్వ ఏవ వా .
ఋషిరువాచ .
తేనాజ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం స దైత్యో ధూమ్రలోచనః .
వృతః షష్ట్యా సహస్రాణామసురాణాం ద్రుతం యయౌ .
స దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం తుహినాచలసంస్థితాం .
జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూలం శుంభనిశుంభయోః .
న చేత్ప్రీత్యాద్య భవతీ మద్భర్తారముపైష్యతి .
తతో బలాన్నయామ్యేష కేశాకర్షణవిహ్వలాం .
దేవ్యువాచ .
దైత్యేశ్వరేణ ప్రహితో బలవాన్బలసంవృతః .
బలాన్నయసి మామేవం తతః కిం తే కరోమ్యహం .
ఋషిరువాచ .
ఇత్యుక్తః సోఽభ్యధావత్తామసురో ధూమ్రలోచనః .
హుంకారేణైవ తం భస్మ సా చకారాంబికా తదా .
అథ క్రుద్ధం మహాసైన్యమసురాణాం తథాంబికా .
వవర్ష సాయకైస్తీక్ష్ణైస్తథా శక్తిపరశ్వధైః .
తతో ధుతసటః కోపాత్కృత్వా నాదం సుభైరవం .
పపాతాసురసేనాయాం సింహో దేవ్యాః స్వవాహనః .
కాంశ్చిత్కరప్రహారేణ దైత్యానాస్యేన చాపరాన్ .
ఆక్రాంత్యా చాధరేణాన్యాన్ జఘాన స మహాసురాన్ .
కేషాంచిత్పాటయామాస నఖైః కోష్ఠాని కేసరీ .
తథా తలప్రహారేణ శిరాంసి కృతవాన్పృథక్ .
విచ్ఛిన్నబాహుశిరసః కృతాస్తేన తథాపరే .
పపౌ చ రుధిరం కోష్ఠాదన్యేషాం ధుతకేసరః .
క్షణేన తద్బలం సర్వం క్షయం నీతం మహాత్మనా .
తేన కేసరిణా దేవ్యా వాహనేనాతికోపినా .
శ్రుత్వా తమసురం దేవ్యా నిహతం ధూమ్రలోచనం .
బలం చ క్షయితం కృత్స్నం దేవీకేసరిణా తతః .
చుకోప దైత్యాధిపతిః శుంభః ప్రస్ఫురితాధరః .
ఆజ్ఞాపయామాస చ తౌ చండముండౌ మహాసురౌ .
హే చండ హే ముండ బలైర్బహుభిః పరివారితౌ .
తత్ర గచ్ఛత గత్వా చ సా సమానీయతాం లఘు .
కేశేష్వాకృష్య బద్ధ్వా వా యది వః సంశయో యుధి .
తదాశేషాయుధైః సర్వైరసురైర్వినిహన్యతాం .
తస్యాం హతాయాం దుష్టాయాం సింహే చ వినిపాతితే .
శీఘ్రమాగమ్యతాం బద్ధ్వా గృహీత్వా తామథాంబికాం .
మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే షష్ఠః .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |