ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 6

ഓം ഋഷിരുവാച . ഇത്യാകർണ്യ വചോ ദേവ്യാഃ സ ദൂതോഽമർഷപൂരിതഃ . സമാചഷ്ട സമാഗമ്യ ദൈത്യരാജായ വിസ്തരാത് . തസ്യ ദൂതസ്യ തദ്വാക്യമാകർണ്യാസുരരാട് തതഃ . സക്രോധഃ പ്രാഹ ദൈത്യാനാമധിപം ധൂമ്രലോചനം . ഹേ ധൂമ്രലോചനാശു ത്വം സ്വസൈന്യപര....

ഓം ഋഷിരുവാച .
ഇത്യാകർണ്യ വചോ ദേവ്യാഃ സ ദൂതോഽമർഷപൂരിതഃ .
സമാചഷ്ട സമാഗമ്യ ദൈത്യരാജായ വിസ്തരാത് .
തസ്യ ദൂതസ്യ തദ്വാക്യമാകർണ്യാസുരരാട് തതഃ .
സക്രോധഃ പ്രാഹ ദൈത്യാനാമധിപം ധൂമ്രലോചനം .
ഹേ ധൂമ്രലോചനാശു ത്വം സ്വസൈന്യപരിവാരിതഃ .
താമാനയ ബലാദ്ദുഷ്ടാം കേശാകർഷണവിഹ്വലാം .
തത്പരിത്രാണദഃ കശ്ചിദ്യദി വോത്തിഷ്ഠതേഽപരഃ .
സ ഹന്തവ്യോഽമരോ വാപി യക്ഷോ ഗന്ധർവ ഏവ വാ .
ഋഷിരുവാച .
തേനാജ്ഞപ്തസ്തതഃ ശീഘ്രം സ ദൈത്യോ ധൂമ്രലോചനഃ .
വൃതഃ ഷഷ്ട്യാ സഹസ്രാണാമസുരാണാം ദ്രുതം യയൗ .
സ ദൃഷ്ട്വാ താം തതോ ദേവീം തുഹിനാചലസംസ്ഥിതാം .
ജഗാദോച്ചൈഃ പ്രയാഹീതി മൂലം ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
ന ചേത്പ്രീത്യാദ്യ ഭവതീ മദ്ഭർതാരമുപൈഷ്യതി .
തതോ ബലാന്നയാമ്യേഷ കേശാകർഷണവിഹ്വലാം .
ദേവ്യുവാച .
ദൈത്യേശ്വരേണ പ്രഹിതോ ബലവാൻബലസംവൃതഃ .
ബലാന്നയസി മാമേവം തതഃ കിം തേ കരോമ്യഹം .
ഋഷിരുവാച .
ഇത്യുക്തഃ സോഽഭ്യധാവത്താമസുരോ ധൂമ്രലോചനഃ .
ഹുങ്കാരേണൈവ തം ഭസ്മ സാ ചകാരാംബികാ തദാ .
അഥ ക്രുദ്ധം മഹാസൈന്യമസുരാണാം തഥാംബികാ .
വവർഷ സായകൈസ്തീക്ഷ്ണൈസ്തഥാ ശക്തിപരശ്വധൈഃ .
തതോ ധുതസടഃ കോപാത്കൃത്വാ നാദം സുഭൈരവം .
പപാതാസുരസേനായാം സിംഹോ ദേവ്യാഃ സ്വവാഹനഃ .
കാംശ്ചിത്കരപ്രഹാരേണ ദൈത്യാനാസ്യേന ചാപരാൻ .
ആക്രാന്ത്യാ ചാധരേണാന്യാൻ ജഘാന സ മഹാസുരാൻ .
കേഷാഞ്ചിത്പാടയാമാസ നഖൈഃ കോഷ്ഠാനി കേസരീ .
തഥാ തലപ്രഹാരേണ ശിരാംസി കൃതവാൻപൃഥക് .
വിച്ഛിന്നബാഹുശിരസഃ കൃതാസ്തേന തഥാപരേ .
പപൗ ച രുധിരം കോഷ്ഠാദന്യേഷാം ധുതകേസരഃ .
ക്ഷണേന തദ്ബലം സർവം ക്ഷയം നീതം മഹാത്മനാ .
തേന കേസരിണാ ദേവ്യാ വാഹനേനാതികോപിനാ .
ശ്രുത്വാ തമസുരം ദേവ്യാ നിഹതം ധൂമ്രലോചനം .
ബലം ച ക്ഷയിതം കൃത്സ്നം ദേവീകേസരിണാ തതഃ .
ചുകോപ ദൈത്യാധിപതിഃ ശുംഭഃ പ്രസ്ഫുരിതാധരഃ .
ആജ്ഞാപയാമാസ ച തൗ ചണ്ഡമുണ്ഡൗ മഹാസുരൗ .
ഹേ ചണ്ഡ ഹേ മുണ്ഡ ബലൈർബഹുഭിഃ പരിവാരിതൗ .
തത്ര ഗച്ഛത ഗത്വാ ച സാ സമാനീയതാം ലഘു .
കേശേഷ്വാകൃഷ്യ ബദ്ധ്വാ വാ യദി വഃ സംശയോ യുധി .
തദാശേഷായുധൈഃ സർവൈരസുരൈർവിനിഹന്യതാം .
തസ്യാം ഹതായാം ദുഷ്ടായാം സിംഹേ ച വിനിപാതിതേ .
ശീഘ്രമാഗമ്യതാം ബദ്ധ്വാ ഗൃഹീത്വാ താമഥാംബികാം .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ ഷഷ്ഠഃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |