ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 6

101.9K

Comments

47hpd
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. -അനുപമ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🙏🙏🙏 -രമേശൻ നായർ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

Read more comments

Knowledge Bank

ഭരതന്‍റെ ജനനം, പ്രാധാന്യം

ദുഷ്യന്തന്‍റെയും ശകുന്തളയുടെയും മകനായിരുന്നു ഭരതൻ. .രാജാവ് ദുഷ്യന്തൻ കണ്വമഹർഷിയുടെആശ്രമത്തിൽ ശകുന്തളയെ കണ്ടു വിവാഹം കഴിച്ചു. ഭരതന് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ മുഖ്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട് . അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേരിലാണ് ഭാരതം എന്ന് രാജ്യത്തിനു പേര് വന്നത്. ഭരതൻ. തന്‍റെ ശക്തി, ധൈര്യം, നീതിയുക്തമായ ഭരണം എന്നിവയാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ രാജാവായിരുന്നു , അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭരണത്തിൽ ഭാരത്തിന് വളർച്ചയും സമ്പത്തും ഉണ്ടായി.

വിഗ്രഹത്തിനുള്ള ശില കണ്ടെത്താനുള്ള നിയമങ്ങള്‍

സാമാന്യമായി കറുപ്പ് നിറമുള്ള കൃഷ്ണശിലയാണ് കേരളത്തില്‍ വിഗ്രഹനിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഋഷിമാരുടേയും സിദ്ധന്മാരുടേയും ആശ്രമം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളില്‍ കാണുന്ന ശിലകളാണ് നല്ലത്. മണ്ണില്‍ പൂഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നതാകണം. മംഗളാക്ഷരങ്ങള്‍ എഴുതിയതുപോലെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങള്‍ നല്ലതാണ്. മിനുസമുള്ളതും പണിയുമ്പോള്‍ തകര്‍ന്നുപോകാത്തതും ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിച്ചാല്‍ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമാകണം ശില. ശിലയുടെ തല കിഴക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് എന്നതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിലേക്കായിരിക്കണം. ഉപദിശകളിലേക്ക് ആകരുത്. ഭൂമിയില്‍ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭാഗം വിഗ്രഹത്തിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗമായി എടുക്കണം. തീപ്പൊരി കൂടുതല്‍ വരുന്ന അഗ്രം വിഗ്രഹത്തിന്‍റെ ശിരസായെടുക്കണം. ഏത് ദിക്കിനെ നോക്കിയാണോ പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആ ദിക്കിനെ നോക്കി ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ശില ഉയര്‍ത്തുകയും വേണം.

Quiz

ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ ഏത് ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ?

ഓം ഋഷിരുവാച . ഇത്യാകർണ്യ വചോ ദേവ്യാഃ സ ദൂതോഽമർഷപൂരിതഃ . സമാചഷ്ട സമാഗമ്യ ദൈത്യരാജായ വിസ്തരാത് . തസ്യ ദൂതസ്യ തദ്വാക്യമാകർണ്യാസുരരാട് തതഃ . സക്രോധഃ പ്രാഹ ദൈത്യാനാമധിപം ധൂമ്രലോചനം . ഹേ ധൂമ്രലോചനാശു ത്വം സ്വസൈന്യപര....

ഓം ഋഷിരുവാച .
ഇത്യാകർണ്യ വചോ ദേവ്യാഃ സ ദൂതോഽമർഷപൂരിതഃ .
സമാചഷ്ട സമാഗമ്യ ദൈത്യരാജായ വിസ്തരാത് .
തസ്യ ദൂതസ്യ തദ്വാക്യമാകർണ്യാസുരരാട് തതഃ .
സക്രോധഃ പ്രാഹ ദൈത്യാനാമധിപം ധൂമ്രലോചനം .
ഹേ ധൂമ്രലോചനാശു ത്വം സ്വസൈന്യപരിവാരിതഃ .
താമാനയ ബലാദ്ദുഷ്ടാം കേശാകർഷണവിഹ്വലാം .
തത്പരിത്രാണദഃ കശ്ചിദ്യദി വോത്തിഷ്ഠതേഽപരഃ .
സ ഹന്തവ്യോഽമരോ വാപി യക്ഷോ ഗന്ധർവ ഏവ വാ .
ഋഷിരുവാച .
തേനാജ്ഞപ്തസ്തതഃ ശീഘ്രം സ ദൈത്യോ ധൂമ്രലോചനഃ .
വൃതഃ ഷഷ്ട്യാ സഹസ്രാണാമസുരാണാം ദ്രുതം യയൗ .
സ ദൃഷ്ട്വാ താം തതോ ദേവീം തുഹിനാചലസംസ്ഥിതാം .
ജഗാദോച്ചൈഃ പ്രയാഹീതി മൂലം ശുംഭനിശുംഭയോഃ .
ന ചേത്പ്രീത്യാദ്യ ഭവതീ മദ്ഭർതാരമുപൈഷ്യതി .
തതോ ബലാന്നയാമ്യേഷ കേശാകർഷണവിഹ്വലാം .
ദേവ്യുവാച .
ദൈത്യേശ്വരേണ പ്രഹിതോ ബലവാൻബലസംവൃതഃ .
ബലാന്നയസി മാമേവം തതഃ കിം തേ കരോമ്യഹം .
ഋഷിരുവാച .
ഇത്യുക്തഃ സോഽഭ്യധാവത്താമസുരോ ധൂമ്രലോചനഃ .
ഹുങ്കാരേണൈവ തം ഭസ്മ സാ ചകാരാംബികാ തദാ .
അഥ ക്രുദ്ധം മഹാസൈന്യമസുരാണാം തഥാംബികാ .
വവർഷ സായകൈസ്തീക്ഷ്ണൈസ്തഥാ ശക്തിപരശ്വധൈഃ .
തതോ ധുതസടഃ കോപാത്കൃത്വാ നാദം സുഭൈരവം .
പപാതാസുരസേനായാം സിംഹോ ദേവ്യാഃ സ്വവാഹനഃ .
കാംശ്ചിത്കരപ്രഹാരേണ ദൈത്യാനാസ്യേന ചാപരാൻ .
ആക്രാന്ത്യാ ചാധരേണാന്യാൻ ജഘാന സ മഹാസുരാൻ .
കേഷാഞ്ചിത്പാടയാമാസ നഖൈഃ കോഷ്ഠാനി കേസരീ .
തഥാ തലപ്രഹാരേണ ശിരാംസി കൃതവാൻപൃഥക് .
വിച്ഛിന്നബാഹുശിരസഃ കൃതാസ്തേന തഥാപരേ .
പപൗ ച രുധിരം കോഷ്ഠാദന്യേഷാം ധുതകേസരഃ .
ക്ഷണേന തദ്ബലം സർവം ക്ഷയം നീതം മഹാത്മനാ .
തേന കേസരിണാ ദേവ്യാ വാഹനേനാതികോപിനാ .
ശ്രുത്വാ തമസുരം ദേവ്യാ നിഹതം ധൂമ്രലോചനം .
ബലം ച ക്ഷയിതം കൃത്സ്നം ദേവീകേസരിണാ തതഃ .
ചുകോപ ദൈത്യാധിപതിഃ ശുംഭഃ പ്രസ്ഫുരിതാധരഃ .
ആജ്ഞാപയാമാസ ച തൗ ചണ്ഡമുണ്ഡൗ മഹാസുരൗ .
ഹേ ചണ്ഡ ഹേ മുണ്ഡ ബലൈർബഹുഭിഃ പരിവാരിതൗ .
തത്ര ഗച്ഛത ഗത്വാ ച സാ സമാനീയതാം ലഘു .
കേശേഷ്വാകൃഷ്യ ബദ്ധ്വാ വാ യദി വഃ സംശയോ യുധി .
തദാശേഷായുധൈഃ സർവൈരസുരൈർവിനിഹന്യതാം .
തസ്യാം ഹതായാം ദുഷ്ടായാം സിംഹേ ച വിനിപാതിതേ .
ശീഘ്രമാഗമ്യതാം ബദ്ധ്വാ ഗൃഹീത്വാ താമഥാംബികാം .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ ഷഷ്ഠഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |