దుర్గా సప్తశతీ - అధ్యాయం 3

96.0K

Comments

uiyGj

వ్యాసుడు వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా ఎందుకు విభజించాడు?

1.నేర్చుకునే సౌలభ్యం కోసం. 2.యజ్ఞాలలో వాటి అన్వయం ఆధారంగా వేదం విభజించబడింది మరియు సంకలనం చేయబడింది. వేదవ్యాసుడు యజ్ఞాలు చేయడంలో ఉపయోగపడే వేదాలలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే విభజించి సంగ్రహించాడని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. దీనిని యజ్ఞమాత్రికవేదం అంటారు.

ద్వారకా నీటిలో మునిగిపోయిందా?

అవును. యాదవులు తమలో తాము పోరాడి ఒకరినొకరు చంపుకున్నారు. కృష్ణుడు తన దివ్య నివాసానికి బయలుదేరాడు. అర్జునుడు ద్వారకా నుండి మిగిలిన నివాసులను బయటకు తీశాడు. అప్పుడు సముద్రం ద్వారకాను తనలో కలుపుకంది.

Quiz

సూర్యుని రథసారథి ఎవరు?

ఓం ఋషిరువాచ . నిహన్యమానం తత్సైన్యమవలోక్య మహాసురః . సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్యయౌ యోద్ధుమథాంబికాం . స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేఽసురః . యథా మేరుగిరేః శృంగం తోయవర్షేణ తోయదః . తస్య ఛిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ శరోత్కరాన్ . ....

ఓం ఋషిరువాచ .
నిహన్యమానం తత్సైన్యమవలోక్య మహాసురః .
సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్యయౌ యోద్ధుమథాంబికాం .
స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేఽసురః .
యథా మేరుగిరేః శృంగం తోయవర్షేణ తోయదః .
తస్య ఛిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ శరోత్కరాన్ .
జఘాన తురగాన్బాణైర్యంతారం చైవ వాజినాం .
చిచ్ఛేద చ ధనుః సద్యో ధ్వజం చాతిసముచ్ఛృతం .
వివ్యాధ చైవ గాత్రేషు ఛిన్నధన్వానమాశుగైః .
సచ్ఛిన్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః .
అభ్యధావత తాం దేవీం ఖడ్గచర్మధరోఽసురః .
సింహమాహత్య ఖడ్గేన తీక్ష్ణధారేణ మూర్ధని .
ఆజఘాన భుజే సవ్యే దేవీమప్యతివేగవాన్ .
తస్యాః ఖడ్గో భుజం ప్రాప్య పఫాల నృపనందన .
తతో జగ్రాహ శూలం స కోపాదరుణలోచనః .
చిక్షేప చ తతస్తత్తు భద్రకాల్యాం మహాసురః .
జాజ్వల్యమానం తేజోభీ రవిబింబమివాంబరాత్ .
దృష్ట్వా తదాపతచ్ఛూలం దేవీ శూలమముంచత .
తేన తచ్ఛతధా నీతం శూలం స చ మహాసురః .
హతే తస్మిన్మహావీర్యే మహిషస్య చమూపతౌ .
ఆజగామ గజారూఢశ్చామరస్త్రిదశార్దనః .
సోఽపి శక్తిం ముమోచాథ దేవ్యాస్తామంబికా ద్రుతం .
హుంకారాభిహతాం భూమౌ పాతయామాస నిష్ప్రభాం .
భగ్నాం శక్తిం నిపతితాం దృష్ట్వా క్రోధసమన్వితః .
చిక్షేప చామరః శూలం బాణైస్తదపి సాచ్ఛినత్ .
తతః సింహః సముత్పత్య గజకుంభాంతరే స్థితః .
బాహుయుద్ధేన యుయుధే తేనోచ్చైస్త్రిదశారిణా .
యుధ్యమానౌ తతస్తౌ తు తస్మాన్నాగాన్మహీం గతౌ .
యుయుధాతేఽతిసంరబ్ధౌ ప్రహారైరతిదారుణైః .
తతో వేగాత్ ఖముత్పత్య నిపత్య చ మృగారిణా .
కరప్రహారేణ శిరశ్చామరస్య పృథక్ కృతం .
ఉదగ్రశ్చ రణే దేవ్యా శిలావృక్షాదిభిర్హతః .
దంతముష్టితలైశ్చైవ కరాలశ్చ నిపాతితః .
దేవీ క్రుద్ధా గదాపాతైశ్చూర్ణయామాస చోద్ధతం .
బాష్కలం భిందిపాలేన బాణైస్తామ్రం తథాంధకం .
ఉగ్రాస్యముగ్రవీర్యం చ తథైవ చ మహాహనుం .
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన జఘాన పరమేశ్వరీ .
బిడాలస్యాసినా కాయాత్ పాతయామాస వై శిరః .
దుర్ధరం దుర్ముఖం చోభౌ శరైర్నిన్యే యమక్షయం .
ఏవం సంక్షీయమాణే తు స్వసైన్యే మహిషాసురః .
మాహిషేణ స్వరూపేణ త్రాసయామాస తాన్ గణాన్ .
కాంశ్చిత్తుండప్రహారేణ ఖురక్షేపైస్తథాపరాన్ .
లాంగూలతాడితాంశ్చాన్యాన్ శృంగాభ్యాం చ విదారితాన్ .
వేగేన కాంశ్చిదపరాన్నాదేన భ్రమణేన చ .
నిఃశ్వాసపవనేనాన్యాన్పాతయామాస భూతలే .
నిపాత్య ప్రమథానీకమభ్యధావత సోఽసురః .
సింహం హంతుం మహాదేవ్యాః కోపం చక్రే తతోఽమ్బికా .
సోఽపి కోపాన్మహావీర్యః ఖురక్షుణ్ణమహీతలః .
శృంగాభ్యాం పర్వతానుచ్చాంశ్చిక్షేప చ ననాద చ .
వేగభ్రమణవిక్షుణ్ణా మహీ తస్య వ్యశీర్యత .
లాంగూలేనాహతశ్చాబ్ధిః ప్లావయామాస సర్వతః .
ధుతశృంగవిభిన్నాశ్చ ఖండం ఖండం యయుర్ఘనాః .
శ్వాసానిలాస్తాః శతశో నిపేతుర్నభసోఽచలాః .
ఇతి క్రోధసమాధ్మాతమాపతంతం మహాసురం .
దృష్ట్వా సా చండికా కోపం తద్వధాయ తదాకరోత్ .
సా క్షిప్త్వా తస్య వై పాశం తం బబంధ మహాసురం .
తత్యాజ మాహిషం రూపం సోఽపి బద్ధో మహామృధే .
తతః సింహోఽభవత్సద్యో యావత్తస్యాంబికా శిరః .
ఛినత్తి తావత్ పురుషః ఖడ్గపాణిరదృశ్యత .
తత ఏవాశు పురుషం దేవీ చిచ్ఛేద సాయకైః .
తం ఖడ్గచర్మణా సార్ధం తతః సోఽభూన్మహాగజః .
కరేణ చ మహాసింహం తం చకర్ష జగర్జ చ .
కర్షతస్తు కరం దేవీ ఖడ్గేన నిరకృంతత .
తతో మహాసురో భూయో మాహిషం వపురాస్థితః .
తథైవ క్షోభయామాస త్రైలోక్యం సచరాచరం .
తతః క్రుద్ధా జగన్మాతా చండికా పానముత్తమం .
పపౌ పునః పునశ్చైవ జహాసారుణలోచనా .
ననర్ద చాసురః సోఽపి బలవీర్యమదోద్ధతః .
విషాణాభ్యాం చ చిక్షేప చండికాం ప్రతి భూధరాన్ .
సా చ తాన్ప్రహితాంస్తేన చూర్ణయంతీ శరోత్కరైః .
ఉవాచ తం మదోద్ధూతముఖరాగాకులాక్షరం .
దేవ్యువాచ .
గర్జ గర్జ క్షణం మూఢ మధు యావత్పిబామ్యహం .
మయా త్వయి హతేఽత్రైవ గర్జిష్యంత్యాశు దేవతాః .
ఋషిరువాచ .
ఏవముక్త్వా సముత్పత్య సారూఢా తం మహాసురం .
పాదేనాక్రమ్య కంఠే చ శూలేనైనమతాడయత్ .
తతః సోఽపి పదాక్రాంతస్తయా నిజముఖాత్తదా .
అర్ధనిష్క్రాంత ఏవాసీద్దేవ్యా వీర్యేణ సంవృతః .
అర్ధనిష్క్రాంత ఏవాసౌ యుధ్యమానో మహాసురః .
తయా మహాసినా దేవ్యా శిరశ్ఛిత్త్వా నిపాతితః .
తతో హాహాకృతం సర్వం దైత్యసైన్యం ననాశ తత్ .
ప్రహర్షం చ పరం జగ్ముః సకలా దేవతాగణాః .
తుష్టువుస్తాం సురా దేవీం సహదివ్యైర్మహర్షిభిః .
జగుర్గంధర్వపతయో ననృతుశ్చాప్సరోగణాః .
మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే తృతీయః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |