దుర్గా సప్తశతీ - అధ్యాయం 4

ఓం ఋషిరువాచ . శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా . తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః . దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా నిఃశేషదేవగణశక్తి....

ఓం ఋషిరువాచ .
శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే
తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా .
తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా
వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః .
దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా
నిఃశేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా .
తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం
భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా నః .
యస్యాః ప్రభావమతులం భగవాననంతో
బ్రహ్మా హరశ్చ న హి వక్తుమలం బలం చ .
సా చండికాఖిలజగత్పరిపాలనాయ
నాశాయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు .
యా శ్రీః స్వయం సుకృతినాం భవనేష్వలక్ష్మీః
పాపాత్మనాం కృతధియాం హృదయేషు బుద్ధిః .
శ్రద్ధా సతాం కులజనప్రభవస్య లజ్జా
తాం త్వాం నతాః స్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వం .
కిం వర్ణయామ తవ రూపమచింత్యమేతత్
కించాతివీర్యమసురక్షయకారి భూరి .
కిం చాహవేషు చరితాని తవాతి యాని
సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాదికేషు .
హేతుః సమస్తజగతాం త్రిగుణాపి దోషై-
ర్న జ్ఞాయసే హరిహరాదిభిరప్యపారా .
సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూత-
మవ్యాకృతా హి పరమా ప్రకృతిస్త్వమాద్యా .
యస్యాః సమస్తసురతా సముదీరణేన
తృప్తిం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి .
స్వాహాసి వై పితృగణస్య చ తృప్తిహేతు-
రుచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనైః స్వధా చ .
యా ముక్తిహేతురవిచింత్యమహావ్రతా త్వం
అభ్యస్యసే సునియతేంద్రియతత్త్వసారైః .
మోక్షార్థిభిర్మునిభిరస్తసమస్తదోషై-
ర్విద్యాసి సా భగవతీ పరమా హి దేవి .
శబ్దాత్మికా సువిమలర్గ్యజుషాం నిధాన-
ముద్గీథరమ్యపదపాఠవతాం చ సామ్నాం .
దేవి త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ
వార్తాసి సర్వజగతాం పరమార్తిహంత్రీ .
మేధాసి దేవి విదితాఖిలశాస్త్రసారా
దుర్గాసి దుర్గభవసాగరనౌరసంగా .
శ్రీః కైటభారిహృదయైకకృతాధివాసా
గౌరీ త్వమేవ శశిమౌలికృతప్రతిష్ఠా .
ఈషత్సహాసమమలం పరిపూర్ణచంద్ర-
బింబానుకారి కనకోత్తమకాంతికాంతం .
అత్యద్భుతం ప్రహృతమాత్తరుషా తథాపి
వక్త్రం విలోక్య సహసా మహిషాసురేణ .
దృష్ట్వా తు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాల-
ముద్యచ్ఛశాంకసదృశచ్ఛవి యన్న సద్యః .
ప్రాణాన్ ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం
కైర్జీవ్యతే హి కుపితాంతకదర్శనేన .
దేవి ప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ
సద్యో వినాశయసి కోపవతీ కులాని .
విజ్ఞాతమేతదధునైవ యదస్తమేత-
న్నీతం బలం సువిపులం మహిషాసురస్య .
తే సమ్మతా జనపదేషు ధనాని తేషాం
తేషాం యశాంసి న చ సీదతి బంధువర్గః .
ధన్యాస్త ఏవ నిభృతాత్మజభృత్యదారా
యేషాం సదాభ్యుదయదా భవతీ ప్రసన్నా .
ధర్మ్యాణి దేవి సకలాని సదైవ కర్మా-
ణ్యత్యాదృతః ప్రతిదినం సుకృతీ కరోతి .
స్వర్గం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా-
ల్లోకత్రయేఽపి ఫలదా నను దేవి తేన .
దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి .
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా .
ఏభిర్హతైర్జగదుపైతి సుఖం తథైతే
కుర్వంతు నామ నరకాయ చిరాయ పాపం .
సంగ్రామమృత్యుమధిగమ్య దివం ప్రయాంతు
మత్వేతి నూనమహితాన్వినిహంసి దేవి .
దృష్ట్వైవ కిం న భవతీ ప్రకరోతి భస్మ
సర్వాసురానరిషు యత్ప్రహిణోషి శస్త్రం .
లోకాన్ప్రయాంతు రిపవోఽపి హి శస్త్రపూతా
ఇత్థం మతిర్భవతి తేష్వహితేషుసాధ్వీ .
ఖడ్గప్రభానికరవిస్ఫురణైస్తథోగ్రైః
శూలాగ్రకాంతినివహేన దృశోఽసురాణాం .
యన్నాగతా విలయమంశుమదిందుఖండ-
యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్ .
దుర్వృత్తవృత్తశమనం తవ దేవి శీలం
రూపం తథైతదవిచింత్యమతుల్యమన్యైః .
వీర్యం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం
వైరిష్వపి ప్రకటితైవ దయా త్వయేత్థం .
కేనోపమా భవతు తేఽస్య పరాక్రమస్య
రూపం చ శత్రుభయకార్యతిహారి కుత్ర .
చిత్తే కృపా సమరనిష్ఠురతా చ దృష్టా
త్వయ్యేవ దేవి వరదే భువనత్రయేఽపి .
త్రైలోక్యమేతదఖిలం రిపునాశనేన
త్రాతం త్వయా సమరమూర్ధని తేఽపి హత్వా .
నీతా దివం రిపుగణా భయమప్యపాస్తం
అస్మాకమున్మదసురారిభవం నమస్తే .
శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే .
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ .
ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే .
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి .
సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే .
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువం .
ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాని తేఽమ్బికే .
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్రక్ష సర్వతః .
ఋషిరువాచ .
ఏవం స్తుతా సురైర్దివ్యైః కుసుమైర్నందనోద్భవైః .
అర్చితా జగతాం ధాత్రీ తథా గంధానులేపనైః .
భక్త్యా సమస్తైస్త్రిదశైర్దివ్యైర్ధూపైః సుధూపితా .
ప్రాహ ప్రసాదసుముఖీ సమస్తాన్ ప్రణతాన్ సురాన్ .
దేవ్యువాచ .
వ్రియతాం త్రిదశాః సర్వే యదస్మత్తోఽభివాంఛితం .
దేవా ఊచుః .
భగవత్యా కృతం సర్వం న కించిదవశిష్యతే .
యదయం నిహతః శత్రురస్మాకం మహిషాసురః .
యది చాపి వరో దేయస్త్వయాస్మాకం మహేశ్వరి .
సంస్మృతా సంస్మృతా త్వం నో హింసేథాః పరమాపదః .
యశ్చ మర్త్యః స్తవైరేభిస్త్వాం స్తోష్యత్యమలాననే .
తస్య విత్తర్ద్ధివిభవైర్ధనదారాదిసంపదాం .
వృద్ధయేఽస్మత్ప్రసన్నా త్వం భవేథాః సర్వదాంబికే .
ఋషిరువాచ .
ఇతి ప్రసాదితా దేవైర్జగతోఽర్థే తథాత్మనః .
తథేత్యుక్త్వా భద్రకాలీ బభూవాంతర్హితా నృప .
ఇత్యేతత్కథితం భూప సంభూతా సా యథా పురా .
దేవీ దేవశరీరేభ్యో జగత్త్రయహితైషిణీ .
పునశ్చ గౌరీదేహాత్సా సముద్భూతా యథాభవత్ .
వధాయ దుష్టదైత్యానాం తథా శుంభనిశుంభయోః .
రక్షణాయ చ లోకానాం దేవానాముపకారిణీ .
తచ్ఛృణుష్వ మయాఖ్యాతం యథావత్కథయామి తే .
. హ్రీం ఓం .
శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్థః.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |