ఆరోగ్య సంబంధిత వృత్తిలో విజయం కోసం చంద్ర మంత్రం

ఓం క్షీరపుత్రాయ విద్మహే అమృతతత్త్వాయ ధీమహి| తన్నశ్చంద్రః ప్రచోదయాత్|....

ఓం క్షీరపుత్రాయ విద్మహే అమృతతత్త్వాయ ధీమహి|
తన్నశ్చంద్రః ప్రచోదయాత్|

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |