ദേവീ മാഹാത്മ്യം - അധ്യായം 3

70.6K

Comments

bk82x

പരശുരാമന്‍ സ്ഥാപിച്ച അഞ്ച് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങള്‍

ശബരിമല, അച്ചന്‍കോവില്‍, ആര്യങ്കാവ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കാന്തമല.

ധീമഹി എന്നാല്‍ എന്താണര്‍ഥം?

ഞങ്ങള്‍ ധ്യാനിക്കുന്നു.

Quiz

സാംസാരിക സുഖഭോഗങ്ങള്‍ക്കായി ഇതിലേതിനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത് ?

ഓം ഋഷിരുവാച . നിഹന്യമാനം തത്സൈന്യമവലോക്യ മഹാസുരഃ . സേനാനീശ്ചിക്ഷുരഃ കോപാദ്യയൗ യോദ്ധുമഥാംബികാം . സ ദേവീം ശരവർഷേണ വവർഷ സമരേഽസുരഃ . യഥാ മേരുഗിരേഃ ശൃംഗം തോയവർഷേണ തോയദഃ . തസ്യ ഛിത്വാ തതോ ദേവീ ലീലയൈവ ശരോത്കരാൻ . ജഘാന....

ഓം ഋഷിരുവാച .
നിഹന്യമാനം തത്സൈന്യമവലോക്യ മഹാസുരഃ .
സേനാനീശ്ചിക്ഷുരഃ കോപാദ്യയൗ യോദ്ധുമഥാംബികാം .
സ ദേവീം ശരവർഷേണ വവർഷ സമരേഽസുരഃ .
യഥാ മേരുഗിരേഃ ശൃംഗം തോയവർഷേണ തോയദഃ .
തസ്യ ഛിത്വാ തതോ ദേവീ ലീലയൈവ ശരോത്കരാൻ .
ജഘാന തുരഗാൻബാണൈര്യന്താരം ചൈവ വാജിനാം .
ചിച്ഛേദ ച ധനുഃ സദ്യോ ധ്വജം ചാതിസമുച്ഛൃതം .
വിവ്യാധ ചൈവ ഗാത്രേഷു ഛിന്നധന്വാനമാശുഗൈഃ .
സച്ഛിന്നധന്വാ വിരഥോ ഹതാശ്വോ ഹതസാരഥിഃ .
അഭ്യധാവത താം ദേവീം ഖഡ്ഗചർമധരോഽസുരഃ .
സിംഹമാഹത്യ ഖഡ്ഗേന തീക്ഷ്ണധാരേണ മൂർധനി .
ആജഘാന ഭുജേ സവ്യേ ദേവീമപ്യതിവേഗവാൻ .
തസ്യാഃ ഖഡ്ഗോ ഭുജം പ്രാപ്യ പഫാല നൃപനന്ദന .
തതോ ജഗ്രാഹ ശൂലം സ കോപാദരുണലോചനഃ .
ചിക്ഷേപ ച തതസ്തത്തു ഭദ്രകാല്യാം മഹാസുരഃ .
ജാജ്വല്യമാനം തേജോഭീ രവിബിംബമിവാംബരാത് .
ദൃഷ്ട്വാ തദാപതച്ഛൂലം ദേവീ ശൂലമമുഞ്ചത .
തേന തച്ഛതധാ നീതം ശൂലം സ ച മഹാസുരഃ .
ഹതേ തസ്മിന്മഹാവീര്യേ മഹിഷസ്യ ചമൂപതൗ .
ആജഗാമ ഗജാരൂഢശ്ചാമരസ്ത്രിദശാർദനഃ .
സോഽപി ശക്തിം മുമോചാഥ ദേവ്യാസ്താമംബികാ ദ്രുതം .
ഹുങ്കാരാഭിഹതാം ഭൂമൗ പാതയാമാസ നിഷ്പ്രഭാം .
ഭഗ്നാം ശക്തിം നിപതിതാം ദൃഷ്ട്വാ ക്രോധസമന്വിതഃ .
ചിക്ഷേപ ചാമരഃ ശൂലം ബാണൈസ്തദപി സാച്ഛിനത് .
തതഃ സിംഹഃ സമുത്പത്യ ഗജകുംഭാന്തരേ സ്ഥിതഃ .
ബാഹുയുദ്ധേന യുയുധേ തേനോച്ചൈസ്ത്രിദശാരിണാ .
യുധ്യമാനൗ തതസ്തൗ തു തസ്മാന്നാഗാന്മഹീം ഗതൗ .
യുയുധാതേഽതിസംരബ്ധൗ പ്രഹാരൈരതിദാരുണൈഃ .
തതോ വേഗാത് ഖമുത്പത്യ നിപത്യ ച മൃഗാരിണാ .
കരപ്രഹാരേണ ശിരശ്ചാമരസ്യ പൃഥക് കൃതം .
ഉദഗ്രശ്ച രണേ ദേവ്യാ ശിലാവൃക്ഷാദിഭിർഹതഃ .
ദന്തമുഷ്ടിതലൈശ്ചൈവ കരാലശ്ച നിപാതിതഃ .
ദേവീ ക്രുദ്ധാ ഗദാപാതൈശ്ചൂർണയാമാസ ചോദ്ധതം .
ബാഷ്കലം ഭിന്ദിപാലേന ബാണൈസ്താമ്രം തഥാന്ധകം .
ഉഗ്രാസ്യമുഗ്രവീര്യം ച തഥൈവ ച മഹാഹനും .
ത്രിനേത്രാ ച ത്രിശൂലേന ജഘാന പരമേശ്വരീ .
ബിഡാലസ്യാസിനാ കായാത് പാതയാമാസ വൈ ശിരഃ .
ദുർധരം ദുർമുഖം ചോഭൗ ശരൈർനിന്യേ യമക്ഷയം .
ഏവം സങ്ക്ഷീയമാണേ തു സ്വസൈന്യേ മഹിഷാസുരഃ .
മാഹിഷേണ സ്വരൂപേണ ത്രാസയാമാസ താൻ ഗണാൻ .
കാംശ്ചിത്തുണ്ഡപ്രഹാരേണ ഖുരക്ഷേപൈസ്തഥാപരാൻ .
ലാംഗൂലതാഡിതാംശ്ചാന്യാൻ ശൃംഗാഭ്യാം ച വിദാരിതാൻ .
വേഗേന കാംശ്ചിദപരാന്നാദേന ഭ്രമണേന ച .
നിഃശ്വാസപവനേനാന്യാൻപാതയാമാസ ഭൂതലേ .
നിപാത്യ പ്രമഥാനീകമഭ്യധാവത സോഽസുരഃ .
സിംഹം ഹന്തും മഹാദേവ്യാഃ കോപം ചക്രേ തതോഽംബികാ .
സോഽപി കോപാന്മഹാവീര്യഃ ഖുരക്ഷുണ്ണമഹീതലഃ .
ശൃംഗാഭ്യാം പർവതാനുച്ചാംശ്ചിക്ഷേപ ച നനാദ ച .
വേഗഭ്രമണവിക്ഷുണ്ണാ മഹീ തസ്യ വ്യശീര്യത .
ലാംഗൂലേനാഹതശ്ചാബ്ധിഃ പ്ലാവയാമാസ സർവതഃ .
ധുതശൃംഗവിഭിന്നാശ്ച ഖണ്ഡം ഖണ്ഡം യയുർഘനാഃ .
ശ്വാസാനിലാസ്താഃ ശതശോ നിപേതുർനഭസോഽചലാഃ .
ഇതി ക്രോധസമാധ്മാതമാപതന്തം മഹാസുരം .
ദൃഷ്ട്വാ സാ ചണ്ഡികാ കോപം തദ്വധായ തദാകരോത് .
സാ ക്ഷിപ്ത്വാ തസ്യ വൈ പാശം തം ബബന്ധ മഹാസുരം .
തത്യാജ മാഹിഷം രൂപം സോഽപി ബദ്ധോ മഹാമൃധേ .
തതഃ സിംഹോഽഭവത്സദ്യോ യാവത്തസ്യാംബികാ ശിരഃ .
ഛിനത്തി താവത് പുരുഷഃ ഖഡ്ഗപാണിരദൃശ്യത .
തത ഏവാശു പുരുഷം ദേവീ ചിച്ഛേദ സായകൈഃ .
തം ഖഡ്ഗചർമണാ സാർധം തതഃ സോഽഭൂന്മഹാഗജഃ .
കരേണ ച മഹാസിംഹം തം ചകർഷ ജഗർജ ച .
കർഷതസ്തു കരം ദേവീ ഖഡ്ഗേന നിരകൃന്തത .
തതോ മഹാസുരോ ഭൂയോ മാഹിഷം വപുരാസ്ഥിതഃ .
തഥൈവ ക്ഷോഭയാമാസ ത്രൈലോക്യം സചരാചരം .
തതഃ ക്രുദ്ധാ ജഗന്മാതാ ചണ്ഡികാ പാനമുത്തമം .
പപൗ പുനഃ പുനശ്ചൈവ ജഹാസാരുണലോചനാ .
നനർദ ചാസുരഃ സോഽപി ബലവീര്യമദോദ്ധതഃ .
വിഷാണാഭ്യാം ച ചിക്ഷേപ ചണ്ഡികാം പ്രതി ഭൂധരാൻ .
സാ ച താൻപ്രഹിതാംസ്തേന ചൂർണയന്തീ ശരോത്കരൈഃ .
ഉവാച തം മദോദ്ധൂതമുഖരാഗാകുലാക്ഷരം .
ദേവ്യുവാച .
ഗർജ ഗർജ ക്ഷണം മൂഢ മധു യാവത്പിബാമ്യഹം .
മയാ ത്വയി ഹതേഽത്രൈവ ഗർജിഷ്യന്ത്യാശു ദേവതാഃ .
ഋഷിരുവാച .
ഏവമുക്ത്വാ സമുത്പത്യ സാരൂഢാ തം മഹാസുരം .
പാദേനാക്രമ്യ കണ്ഠേ ച ശൂലേനൈനമതാഡയത് .
തതഃ സോഽപി പദാക്രാന്തസ്തയാ നിജമുഖാത്തദാ .
അർധനിഷ്ക്രാന്ത ഏവാസീദ്ദേവ്യാ വീര്യേണ സംവൃതഃ .
അർധനിഷ്ക്രാന്ത ഏവാസൗ യുധ്യമാനോ മഹാസുരഃ .
തയാ മഹാസിനാ ദേവ്യാ ശിരശ്ഛിത്ത്വാ നിപാതിതഃ .
തതോ ഹാഹാകൃതം സർവം ദൈത്യസൈന്യം നനാശ തത് .
പ്രഹർഷം ച പരം ജഗ്മുഃ സകലാ ദേവതാഗണാഃ .
തുഷ്ടുവുസ്താം സുരാ ദേവീം സഹദിവ്യൈർമഹർഷിഭിഃ .
ജഗുർഗന്ധർവപതയോ നനൃതുശ്ചാപ്സരോഗണാഃ .
മാർകണ്ഡേയപുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമാഹാത്മ്യേ തൃതീയഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |